Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης/ 23ης Δεκεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησεν εἰς τό Πατριαρχεῖον τά ρᾶσα τοῦ ἐκ τῆς πόλεως τοῦ Κούφρ Γιασίφ τοῦ βορείου Ἰσραήλ καταγομένου κ. Ραμπία Φάραχ καί ἔδωσεν αὐτῷ ὁδηγίας καί συμβουλάς περί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης εἰς τήν ὁποίαν ἐξελέγη καί ἐκλήθη ἵνα διακονήσῃ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 11ης / 24ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ κ. Ραμπία ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, μετονομασθείς εἰς Νεκτάριον. Τῆς χειροτονίας προηγήθη ἡ προσφώνησις τοῦ χειροτονοῦντος, καί τοῦ χειροτονουμένου ἴδε video. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 8ης/21ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέ­φθη τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν Βηθλεέμ, προκειμένου νά ἐποπτεύσῃ τά ἔργα ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ, εἰδικῶς εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Νάρθηκος, ὅπου δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ ἀνεκαινίσθη τό Γραφεῖον, τό ὁποῖον φιλοξενεῖ τήν Ἀστυνομίαν καί τό ἡμέτερον σαλόνιον διά τήν ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν ἐπισήμων.
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας τῆς πό­λεως Μουχάμαδ Ἀμποῦ Ρούμπ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν Τρίτην, 7ην / 20ήν Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε τόν κ. Ἀλέξανδρον – Ἀνδρέαν Γεννηματᾶν, φέροντα τόν βαθμόν τοῦ Προξένου εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν εἰς Τέλ – Ἀβίβ, μέ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν καί ἐκτίμησιν τῆς ὑπέρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καί ὑπέρ τῶν δικαίων καί συμφερόντων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς ζωτικά θέματα αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα — @ 13:04

 Ὁ Πατήρ ηὐδόκησε. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο.

 Καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα

 Ἀστήρ μηνύει. Μάγοι προσκυνοῦσι.

  Ποιμένες θαυμάζουσι καί ἡ κτίσις ἀγάλλεται.

(Τροπάριον Αἴνων τῶν Χριστουγέννων).

 

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερον πανηγυρικῶς μυστήριον «ξένον καί παράδοξον» καί εὐαγγελίζεται τοῦτο  «ἐν χαρᾷ μεγάλῃ σφόδρα»  εἰς ἅπαντα τόν κόσμον ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό ὑπερφυές καί ἐξαίσιον γεγονός ὅτι ὁ Θεός Πατήρ, ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος, ἐξ ἄκρας ἀγάπης καί εὐσπλαγχνίας κινούμενος, ἀνεδημιούργησε, ἀνεγέννησε καί ἀνέπλασε τόν φθαρέντα ὑπό τῆς ἁμαρτίας ἄνθρωπον, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί προαιωνίου Λόγου Αὐτοῦ. Ἡ Ἐκκλησία παρέλαβε ἐξ ἀποκαλύψεως ὅτι ἐξεπληρώθη ἡ ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ πρός τούς προφήτας.  Ὅτι, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 4, 4), ἐπί Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου (Λουκ. 2, 1), ἐτέχθη κατά σάρκα εἰς Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ὁ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου εἰς Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας σαρκωθείς καί ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 1, 34). Ὁ Χριστός Ἰησοῦς «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, ἐγένετο ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων, ἔλαβε δούλου μορφήν, εὑρέθη σχήματι ὡς ἄνθρωπος»  (Φιλιπ. 2, 6 κ΄ 7), «γενόμενος ἐκ γυναικός, γενόμενος ὑπό νόμον, ἵνα οἱ ἄνθρωποι τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4), ἵνα «γίνωμεν τέκνα Θεοῦ» (Ἰωάν. 1, 12). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Α. Εἰς τήν κώμην τῆς Μπετζάλλας

Τήν Δευτέραν, 6ην / 19ην Δεκεμβρίου 2016 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης τῆς Μπετζάλλας, ὁμόρου τῆς Βηθλεέμ.

Ὁ Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Νικόλαος ἔζησε τόν 4ον μ. Χ. αἰῶνα, ἐφυλακίσθη ἐπί Διοκλητιανοῦ καί Μαξιμίνου, ἐβασανίσθη καί ἀπελευθερώθη, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐκήρυξε ἐλευθέραν τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, τό ἔτος 312 μ. Χ.  Εἶναι εἷς τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ ἔτους 325 μ. Χ.  ὁ ὁποῖος στεντωρείως ὑπεστήριξε τό δόγμα τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός.

(Συνέχεια…)Σελίδα 60 από 535« Πρώτη...102030...5859606162...708090...Τελευταία »