Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 09:00

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου 2017/ 13ης Ἰανουαρίου 2018, πρός Κυριακήν 1ην / 14ην Ἰανουαρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, Καθολικόν καί Πανάγιον Τάφον, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 19:00

Τό Σάββατον ἑσπέρας, 31ης Δεκεμβρίου 2017/13ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἡ παραδοσιακή τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ Νέου Πολιτικοῦ ἔτους 2018.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρίσταντο οἱ Ἁγιοταφίται Πατέρες, κληρικοί τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί ὁμάς ἐκ διαφόρων περιοχῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν τελετήν ταύτην ὁ Μακαρώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τούς προσελθόντας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 12:30

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου 2017/ 13ης Ἰανουαρίου 2018, 25μελής ὁμάς νέων τοῦ ποιμνίου ἐκ τῶν Παλαιστινιακῶν περιοχῶν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην τῶν νέων ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:30

Τήν 31ην Δεκεμβρίου 2017, 13ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό ὑπόγειον παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό εὑρισκόμενον ἐντός τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσηρτημένης τῷ κτιρίῳ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν νοτιοδυτικῶς.

         Ἡ ὁσία Μελάνη, Ρωμαϊκῆς καταγωγῆς, ἀποθανόντος τοῦ συζύγου καί τῶν δύο τέκνων αὐτῆς, ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα ἔθρεψεν 5.000 χιλιάδας μοναχῶν καί ὑπερήσπισε καταδιωκομένους ὑπό τῶν Ἀρειανῶν Χριστιανούς καί μετέβη ἔπειτα εἰς Παλαιστίνην εἰς Ἱερουσαλήμ καί ἵδρυσε Παρθενῶνα Γυναικείαν Μονήν, εἰς τήν ὁποίαν ἔζησεν ὁσίως καί εὐσεβῶς, τελευτήσασα περί τό 410 ἔτος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 14:00

Α΄ Οἱ Φραγκισκανοί.

Τήν 9.15 π.μ. ὥραν τῆς Τρίτης, 27ης Δεκεμβρίου 2017/ 9ης Ἰανουαρίου 2018, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἡμῶν τῶν Χριστουγέννων ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς π. Φραγκῖσκον Παττόν.

Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος αὐτοῦ ὁ ἡγούμενος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἁγομένῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, ὑπογραμμίζων τό λεγόμενον ὑπό ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, «ἐνηνθρώπησεν ἅπαξ, ἵνα ἡμεῖς ἔχωμεν τήν δυνατότητα νά ἐνσαρκώσωμεν Αὐτόν πνευματικῶς εἰς τάς ψυχάς ἡμῶν», εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τήν συνεργασίαν Αὐτοῦ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν καί ἐκφράζων τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ εἰς τόν ἀγῶνα Αὐτοῦ, εἰς τόν ὁποῖον μετά παρρησίας ὑψώνει τήν φωνήν διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων καί καταδικάζει πᾶσαν ἐνέργειαν ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Πατριαρχείου. (Συνέχεια…)Σελίδα 5 από 538« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »