Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Τήν Τρίτην 26ην Ἰουλίου / 8ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἀθλησάσης ἐν Ρώμῃ ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου, τό ἔτος 140 μ.Χ.

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Βασιλείου, λόγῳ τῆς ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ φυλασσομένης εἰκόνος αὐτῆς, τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξῆρξεν ὁ Τελετάρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 10:00

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2017, ἡ νέα ἡγουμένη τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἐπονομαζομένης τοῦ Ἐλαιῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, μοναχή Βαρβάρα, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔσης ἀπό τινων ἐτῶν εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ὑπό τῆς κατά σάρκα θυγατρός αὐτῆς, μοναχῆς ὡσαύτως ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῆς καί τῇ ἐγκαταστάσει αὐτῆς ὡς καθηγουμένης τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, λόγῳ ἀσθενείας τῆς διατελεσάσης ἄχρι τοῦ νῦν καθηγουμένης. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 5ης Αὐγούστου / 23ης Ἰουλίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς τελετῆς τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τῶν ἐγγονῶν τοῦ διακεκριμένου μέλους τῆς Ἀραβοφώνου ἡμῶν Κοινότητος, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ σεπτοῦ προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ.

Ἐγκαινιάζων τά δύο δίδυμα τέκνα ταῦτα ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡς ἕπεται ἑλληνιστί: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τό Σάββατον, 23ην Ἰουλίου / 5ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη μεθεορτίως ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ, (τιμώμενον καί ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου) εἰς τήν κώμην Μααλοῦλε, προάστειον τῆς Ναζαρέτ.

Ἡ ἐν λόγῳ κώμη ἦτο ζῶσα ἕως τό ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὁπότε οἱ Παλαιστίνιοι κάτοικοι αὐτοῦ ἐγκατέλειψαν αὐτό, παρομοίως δέ ἔπραξαν καί οἱ Ἀραβόφωνοι Ἑλληνορθόδοξοι τοῦ Πατριαρχείου, ἐγκαταλείποντες καί τόν Ἱερόν Ναόν αὐτῶν.

Τοῦτον μετά πάροδον πεντήκοντα περίπου ἐτῶν δι᾽ ἀδείας τοῦ πέριξ στρατοπεδεύοντος Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ ἐζήτησε καί ἀνέκτησε τό Πατριαρχεῖον, μερίμναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν Τετάρτην, 20ήν Ἰουλίου /2αν Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τό μέσον τῆς ἀποστάσεως μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ καί πλησίον τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς ἀρχαίας Μονῆς τοῦ Καθίσματος τῆς Θεοτόκου.

Ὁ προφήτης Ἠλίας παραμένει εἰς τήν μνήμην τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς «ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ», ὁ ἔμπλεως ζήλου Κυρίου, ὁ ὑπερασπισάμενος τά δικαιώματα τῆς ἀληθείας Αὐτοῦ ἐνώπιον του βασιλέως Ἀχαάβ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἰεζάβελ. Διά προσευχῆς αὐτοῦ ὁ Θεός κατέπεμψε πῦρ  ἐξ οὐρανοῦ, τό ὁποῖον κατέκαυσε τάς πέτρας καί τά ξύλα τοῦ θυσιαστηρίου, (Βασιλ. Γ’, Κεφ. ΙΗ’). Προσηυχήθη νά μήν βρέξῃ  ὁ Θεός ἐπί τριετίαν καί πάλιν ἔλυσε διά προσευχῆς τήν  ἀνομβρίαν, (Βασιλ. Γ’, Κεφ. ΙΗ’ 44-46). Ἀνελήφθη ἐν ἅρματι πυρός εἰς οὐρανόν καί ἐκεῖθεν ἀπέστειλε διπλῆν τήν χάριν αὐτοῦ εἰς τόν μαθητήν αὐτοῦ προφήτην Ἐλισσαῖον εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν (Βασιλ. Δ’, Κεφ. Β’). (Συνέχεια…)Page 5 of 516« First...34567...102030...Last »