Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 17ης /30ῆς Μαΐου 2017, ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί ὑπό τοῦ φέροντος τόν βαθμόν Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη καί ὑπό τοῦ Ρωμαιορθοδόξου κ. Τζώρτζ Μπασσούς τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις  περί τῆς εὐαισθήτου πολιτικῆς καταστάσεως, εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ Πόλις τῶν Ἱεροσολύμων κ καί τοῦ βαρύνοντος ρόλου, τόν ὁποῖον διαδραματίζει ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως  εἰς τήν ἐπίλυσιν τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος αὐτῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης / 26ης Μαΐου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε Δοξολογίας καί Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος καί ηὐλόγησε τήν ἐπαναλειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου της Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Τζίφναν (βιβλικήν Γκόφναν), κειμένην πλησίον τῆς πόλεως τῆς Ραμάλλας. Ὁ Ἱερός οὗτος Ναός φέρων σημεῖα τῆς ἀρχαιότητος αὐτοῦ, ὡς τῶν γεγλυμμένων ἐπί τοῦ ὑπερθύρου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ παραστάσεων τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου τό 1854 καί ἅμα τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ μέγα ἀρχαιότατον Βαπτιστήριον, ὑπέστη πρό μηνῶν λίαν σημαντικήν φθοράν ἐκ πυρκαϊᾶς, προελθούσης ἐξ ἠλεκτρικῆς συμπλοκῆς, δι’ ὅ καί κατά τό διάστημα τοῦτο ἐχρησιμοποιήθη ὡς ναός ἡ παρακειμένη αἴθουσα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Μαΐου 2017, ὁμάς ὀγδοήκοντα μοναχῶν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὑπό τόν Καθηγούμενον αὐτῶν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ τῇ παρουσίᾳ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰουστίνου, οὖσα εἰς προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

 Τήν ἐκλεκτήν καί πολυπληθῆ μοναχικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐκαλωσώρισεν αὐτήν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ἁγιασθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνσάρκου παρουσίας καί εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν ποτισθεῖσαν καί ἁγιασθεῖσαν διά τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ σταυρωθέντος καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος καί εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 15:00

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Ἀναλήψεως εἰς οὐρανούς τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ὅ,τι παρεδόθη εἰς αὐτήν  ὑπό τῶν ἀποστόλων εἰς τάς εὐαγγελικάς διηγήσεις, δηλαδή ὅτι ὁ Κύριος τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός Αὐτοῦ τό προσληφθέν ἀνθρώπινον φύραμα ἡμῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός τοῦτο εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον συνέβη, ἤτοι εἰς τήν κορυφήν τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Ἐνταῦθα ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη πρῶτον ὁ Καθαγιασμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἔπειτα ὁ Ἑσπερινός ἐπί τῆς ἐστημένης ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίας Τραπέζης εἰς τά ἐρείπια τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, κατεχομένης σήμερον ὑπό τῶν Μουσουλμάνων μετά τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἀποτυπώματος τοῦ ποδός τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος καί τῶν Ἀραβοφώνων Ἱερέων τοῦ  Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τῶν τεσσαράκοντα ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναστασίμων ἡμερῶν.

Κατ’ αὐτήν ἐψάλη ἀκριβῶς ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα πλήν τοῦ Ἀποστολικοῦ καί τοῦ Eὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος.

Ἡ ἀκολουθία αὕτη μετά θείας Λειτουργίας ἐψάλη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου. (Συνέχεια…)Page 4 of 509« First...23456...102030...Last »