Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰουνίου /13ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος καί εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης .

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ Ναῷ προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, τῆς δέ θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου καί τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης ἀραβιστί καί ἑλληνιστί καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος, πρός τό ὁποῖον καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ἔχοντα οὔτως ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Τετάρτην, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν, τήν κειμένην εἰς  τήν βόρειον δυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Ἡ Μονή αὕτη ἔχει περικαλλῆ, Ναόν ἀνεγερθέντα ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ τό 1931. Ἀπό τοῦ 1967 καί ἐντεῦθεν ἀνέλαβε τόν Ναόν τοῦτον καί τήν πέριξ αὐτοῦ περιοχήν καί ἀνέδειξε μέ ἀνακαίνισιν καί μέ ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς ὁ μακαριστός Ἁγιοταφίτης Μητροπολίτης Πέτρας Γερμανός μέ βοηθόν καί ἡγούμενον τόν μακαριστόν Ἁγιοταφίτην Ἱερομόναχον Φίλιππον καί μετ’ αὐτόν, τόν μακαριστόν μοναχόν Θαδδαίον, τήν μακαριστήν μοναχήν Εὐδοκίαν ἐξ Αὐστραλίας καί τήν μακαριστήν μοναχήν Εὐλογίαν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Τό Σάββατον 25ην/ 8ην Ἰουλίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ κ. Κεραμίδα, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίου – Ξενοφῶντος καί τοῦ κ. Βίκτωρος Ἰσαάκ Ἐλιέζερ, Γραμματέως τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἰσραηλιτῶν Ἑλλάδος.

Τόν κ. Καλαντζῆν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουνίου/7ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Γενεσίου τούτου Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην  εἰς τήν Ὀρεινήν, προάστειον τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ δυτικῶς, τήν θεωρουμένην καί ὡς γενέτειραν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός τῆς ἐκ τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καί τῆς στείρας Ἐλισάβετ γεννήσεως τοῦ μείζονος τῶν προφητῶν καί τῶν ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου, τοῦ προορισθέντος ὑπό τοῦ Θεοῦ, ἵνα προετοιμάσῃ ὡς Προφήτης  τήν ἐν τῷ κόσμῳ παρουσίαν τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ εἰς τήν γῆν καί νά ἀξιωθῇ ἵνα ᾖ Βαπτιστής Αὐτοῦ ( Λουκ. 1, 1-25). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 15:00

Τήν Τρίτην, 21ην Ἰουνίου / 4ην Ἰουλίου 2017, εἰς τό πλαίσιον προσωρινῆς ἐπισκέψεως ὁμάδος ἑκατόν προσκυνητῶν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν ἡγούμενον τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ταύτης Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἐκτίμησιν καί ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ πρός τήν Μητρόπολιν Ἐδέσσης, τήν πατρίδα καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα διά τοῦ λόγου καί τῆς γραφίδος αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Page 4 of 513« First...23456...102030...Last »