Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου/12ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ τελευταία Προηγιασμένη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἀρκετῶν ἐκ τῶν ἀφιχθέντων προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Μεγάλης Τρίτης, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν τό προσκυνηματικόν βάπτισμα τῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν προσκυνητῶν, ὡς ἐπισφράγισις τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν εἰς τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καί εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ ἐβαπτίσθη ὑπό Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Α´ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρξεν ἐν χοροστασίᾳ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος καί ὡμίλησεν εἰς τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τῶν προσκυνητῶν, ὑπογραμμίζων ὅτι ὁ Ἐνανθρωπήσας καί ἄχρι  θανάτου σταυροῦ  συμμερισθείς τά ἡμέτερα ἐκτός ἁμαρτίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ Νυμφίος τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ ἀγαπῶν τάς ψυχάς ἡμῶν καί σῴζων αὐτάς ἐν τῇ χάριτι Αὐτοῦ, ἐάν καί ἡμεῖς προετοιμαζώμεθα καί εὐτρεπιζώμεθα, ἵνα δεχθῶμεν Αὐτόν, ἵνα ποιήσῃ Μονήν παρ᾽ ἡμῖν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα — @ 18:00

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς  Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης

    παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην      

ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

 

«Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε

 ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λίθον τοῦ μνήματος

αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σωτήρ τοῦ κόσμου

καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας.

Χαίρετε λαοί καί ἀγαλιᾶσθε».

    (Στιχηρόν ἀναστάσιμον τῶν Αἴνων γ΄ἤχου)     

Ὄρθρος ἦν βαθύς τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, τῇ πρώτῃ τῆς Ἑβδομάδος, μετά τήν σταύρωσιν καί τήν ταφήν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τόν ὄρθρον τοῦτον προλαβοῦσαι αἱ περί Μαριάμ γυναῖκες, αἱ συνακολουθήσασαι τῷ Ἰησοῦ ἀπό τῆς Γαλιλαίας καί γενόμεναι μάρτυρες τοῦ σταυροῦ καί τῆς ταφῆς Αὐτοῦ, ἐξῆλθον πρός τό μνημεῖον, ἀποροῦσαι καί διερωτώμεναι, ποῖος θά ἀποκυλίσῃ τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας αὐτοῦ, διά νά ἀλείψουν μέ μύρα τό σῶμα τοῦ ἐσταυρωμένου καί ἐνταφιασμένου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  Φθάσασαι ὅμως εἰς τό μνημεῖον, ἐγένοντο μάρτυρες θέας ἐκπάγλου  καί θαυμαστῆς λίαν. Εὗρον ἀποκεκυλισμένον τόν λίθον, ζεῦγος δέ ζωηφόρων ἀγγέλων ἔνδοθεν τοῦ μνημείου ἐβόα  πρός αὐτάς «τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν, οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλά ἠγέρθη» ( Λουκ. 24, 6). «Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν,(Μάρκ 16, 6)». (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00

Τήν Κυριακήν 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὀλίγον πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ὑπεδέχθησαν Αυτόν κράζοντες «ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ», στρωννύντες τά ἱμάτια αὐτῶν καί κλάδους βαΐων. (Συνέχεια…)Page 4 of 500« First...23456...102030...Last »