Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 10:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης / 22ας Σεπτεμβρίου 2017, κατέπεσαν τεμάχια ἀσβεστοκονιάματος ἐκ τῆς ὀροφῆς εἰς τό δάπεδον τοῦ παρεκκλησίου τῶν Αἰθιόπων, τό ὁποῖον εὑρίσκεται δεξιά τῷ εἰσερχομένῳ πρό τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πτῶσις αὕτη προεκλήθη ἐκ τῶν ὑπό τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐπιτελουμένων συντηρητικῶν ἐργασιῶν εἰς τά δώματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀβραάμ.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἀποτελεῖ χῶρον λατρείας τῶν Αἰθιόπων καί ἐν ταυτῷ δίοδον διαβάσεως ἀπό τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πρός τό μοναστήριον αὐτῶν καί τῶν Κοπτῶν, μετά τῶν ὁποίων εὑρίσκονται εἰς μακροχρόνιον δυσεπίλυτον διαφοράν, τήν ὁποίαν προσφάτως τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἐξεδήλωσεν ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον, ὅπως ἐπιλύσῃ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Πέμπτην, 8ην / 21ην Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ Θεοτόκος ἐδόθη ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς καρπός κοιλίας εἰς τούς ἀτέκνους τό πρίν γονεῖς αὐτῆς, Ἰωακείμ καί Ἄνναν, διακαῶς δέ προσευχομένους, διά τοῦτο καί ἀναδειχθέντας Θεοπάτορας.
(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τό Σάββατον, 3ην / 16ην Σεπτεμβρίου 2017, δι᾽ εὐχῶν καί εὐλογιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου, κείμενον πλησίον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῇ συμμετοχῇ μαθητῶν διδασκάλων καί καθηγητῶν.
(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 16:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς 31ης Αὐγούστου /13ης Σεπτεμβρίου 2017, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον παρέθεσαν γεῦμα εἰς τό παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχεῖον Notre Dame εἰς ἐκπροσώπους τού Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν τῆς Ἀμερικῆς / National Council of the Churches of Christ  USA (NCC).

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἐνημέρωσαν τούς προσκεκλημένους συνδαιτημόνας περί τῆς κρατούσης καταστάσεως εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, διῃρημένης ἀνέκαθεν εἰς τέσσαρας συνοικίας, τήν Χριστιανικήν, τήν Ἰουδαϊκήν, τήν Μουσουλμανικήν καί τήν Ἀρμενικήν καί περί τῶν ἀποπειρῶν ἀκραίων Ἰσραηλινῶν στοιχείων, οἰκιστῶν- settlers, ἵνα ἀλλάξουν τό καθεστώς τοῦτο, ὡς συμβαίνει εἰς τά παρά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ παρανόμως ἐνοικιασθέντα ξενοδοχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί περί τῆς τούτων ἀδίκου προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ δικαστηρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κάρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς μικράν ἀπόστασιν νοτιοδυτικῶς, εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν πένθιμον ταύτην ἑορτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἡρώδης ὁ τετράρχης ἀπέστειλε στρατιώτην καί ἀπέκοψε τήν κεφαλήν τοῦ ἐν φυλακῇ κρατουμένου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἐπειδή ἠλέγχετο ὑπ᾽ αὐτοῦ, διότι συνῆψε παράνομον σχέσιν μετά τῆς Ἡρωδιάδος, τῆς γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου. Ὁ Ἡρώδης ἐτέλη συμπόσιον ἐπί  τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον εἶχε καλέσει ἄρχοντας καί μεγιστᾶνας. Εἰς τοῦτο ἐχόρευσεν ἡ Σαλώμη, κόρη τῆς Ἡρωδιάδος, ἥτις ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ, διό καί ὑπεσχέθη αὐτῇ ὅτι θά δώσῃ αὐτῇ πᾶν ὅ,τι ζητήσει, ἄχρι ἡμίσεως τοῦ βασιλείου αὐτοῦ. Ἡ Σαλώμη συμβουλευσαμένη τήν μητέρα αὐτῆς, έζήτησε τήν κεφαλήν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπί πίνακι. Ὁ Ἡρώδης ἐλυπήθη, διότι ἐσέβετο τόν Ἰωάννην, ἐνετράπη ὅμως διά τόν ὅρκον καί τούς συνανακειμένους καί  ἀπέστειλε τόν σπεκουλάτορα  καί ἀπέκοψε τήν τιμίαν κάραν τοῦ Προδρόμου καί ἔδωκεν εἰς τήν Σαλώμην, ἡ ὁποία ἔφερε αὐτήν ὡς ὀψώνιον εἰς τό συμπόσιον. (Ματθ. 14, 1-12). (Συνέχεια…)Σελίδα 32 από 548« Πρώτη...1020...3031323334...405060...Τελευταία »