Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης /19ης Μαίου 2017, διαρκούσης τῆς ἐπισκέψεως τῶν Ἑλλήνων Nαυτικῶν εἰς τόν Μακαριώτατον, ἐπεσκέφθη Αὐτόν 70μελής ὁμάς ἐκ τῆς Ἑλληνορθοδόξου  Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Κούφρ Γιασσίφ εἰς τήν περιοχήν τοῦ βορείου Ἰσραήλ – περιοχήν τῆς Ἄκκρης Πτολεμαΐδος, ὑπό τόν Προϊστάμενον αὐτῶν Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεοδόσιον Μαχούλην.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος . Ἐξ ὀνόματος αὐτῶν προσεφώνησεν ὁ π. Θεοδόσιος, λέγων ὅτι αἰσθάνονται μεγάλην χαράν καί τιμήν ἐπισκεπτόμενοι τό Πατριαρχεῖον καί τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ὡς τόν Πατριάρχην τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης καί Πατριάρχην αὐτῶν καί διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Α’ Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί εὐχαριστοῦνΑὐτόν διά τήν ὅλην ποιμαντικήν μέριμναν Αὐτοῦ, τήν ἐκδηλωθεῖσαν εἰς τήν συμπλήρωσιν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ αὐτῶν καί εἰς τήν ἐπέκτασιν τοῦ σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν ἀπογευματινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 5ης /18ης Μαΐου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Dame ἡ τελετή ἀποφοιτήσεως τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου .

Τήν Σχολήν ταύτην συντηρεῖ τό Πατριαρχεῖον ὡς Ἀραβόφωνον ἀπό Νηπιαγωγείου ἕως καί τῆς Γ’ Λυκείου, ἀφ’ ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου εἰς τό ἐν συνεχείᾳ τοῦ Πατριαρχείου κτίριον παρά τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Εἰς τό κτίριον τοῦτο ἐστεγάζετο ἡ Ἱερατική Σχολή τοῦ Πατριαρχείου ἄχρι τοῦ 1972, στεγαζομένη νῦν εἰς τό κτίριον τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, ὁ καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Πρόξενος κ. Βασίλειος Κοΐνης, ὁ κ. Φάντη Ἀμπντελνούρ μέλος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ γιατρός κ. Ἰωάννης Τλήλ, συγγραφεύς τοῦ βιβλίου “I am Jerusalem”, γηραιόν καί τιμημένον μέλος τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, Ἐπίτροποι καί μέλη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβικοῦ ποιμνίου, ὡς ἡ κα Νούρα Κόρτ καί ὁ κ. Ἰμβραήμ Σαλφίτη καί ὁ κ. Ναμπίλ Μπετζάλη καί ἄλλοι καί οἱ γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν ἕνδεκα ἀποφοίτων εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν εἴκοσι καί ἐννέα ἐτῶν λειτουργίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ καλῶς ὀργανωθεῖσα τελετή αὕτη, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανήρη καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καθηγητῶν καί τῶν ἀποφοίτων περιέλαβε ὑποδοχήν τῆς Α.Θ.Μ. καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ὑπό τῶν Προσκόπων εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ξενοδοχείου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Τήν Τετάρτην, 14ην  / 17ην Μαΐου 2017, ὁμάς 20 Ρουμάνων δημοσιογράφων, συνοδευόμενοι ὑπό τῆς κ. Ἐλεάννας Ἁγυᾶς, ἐκπροσώπου τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, ἐπεσκέφθηκαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν δημοσιογραφικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων,  προβιβασθείσης εἰς Πατριαρχεῖον ἀπό τό 451 μ. Χ., διά τήν διαμόρφωσιν, τήν διατήρησιν καί παγίωσιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων διά τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων – τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν πολλῶν ἱερῶν Μονῶν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, δι’ ὧν ἡ Ἱερουσαλήμ καί τό Πατριαρχεῖον καθίστανται ὁσημέραι τόπος συναντήσεως χιλιάδων προσκυνητῶν καί ἐκπροσώπων καί ἀποστολῶν κρατῶν ἐκκλησιῶν καί ὀργανώσεων.  (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 3ης /16ης Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Volodymyr Groysman, συνοδευόμενος ὑπό τριάκοντα περίπου συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν  καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Gennadii Nadolenko, ἐπεσκεφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν καί τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τό ὅτι παρά τά ὑψηλά Αὐτοῦ καθήκοντα, ἀφιέρωσε χρόνον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καθώς καί  ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν στάσιν Αὐτοῦ εἰς τό φλέγον πρόβλημα τῆς διενέξεως εἰς Οὐκρανίαν, τό ὁποῖον ἡ κυβέρνησις τῆς Οὐκρανίας καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας νά ἐπιλύσῃ ἄνευ ἐπεμβάσεως αὐτῆς εἰς τό ἐκκλησιαστικόν πρόβλημα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Τήν Δευτέραν, 2αν / 15ην Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον εἰς συνέχειαν καί ἐπισφράγισιν τοῦ προσκυνήματος, τό ὁποῖον ἐπραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τόν Σεβασμιώτατον ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τούς προσκυνητάς καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τούτου διά τήν ζωήν τοῦ καθενός ἐκ τῶν προσκυνητῶν καί ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ, καθ’ ὅτι τά Ἱερά ταῦτα προσκυνήματα  τῆς Ἁγίας Γῆς εἶναι τά τεκμήρια τῆς ἱστορικῆς ἐπιγείου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕκαστος τῶν προσκυνητῶν λαμβάνει τήν χάριν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί δή τήν Ἀναστάσιμον τοιαύτην περίοδον τοῦ ἔτους  καί μεταδίδει αὐτήν καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τούς οἰκείους αὐτοῦ καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα. (Συνέχεια…)Σελίδα 32 από 535« Πρώτη...1020...3031323334...405060...Τελευταία »