Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου / 9ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ καί τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην μεταξύ τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ τείχους τῆς πόλεως τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ και πλησίον τοῦ ξενοδοχείου Gloria, εἰς τό ὁποῖον παλαιότερον ἐστεγάζετο τό νοσοκομεῖον τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἐκκλησία τιμᾷ τόν Ἅγιον Παντελεήμονα ὡς ἰατρόν τό ἐπάγγελμα, καταγόμενον ἐκ Νικομηδείας, ἰατρεύοντα δωρεάν τούς ἀσθενεῖς αὐτοῦ, ὁμολογήσαντα τόν Χριστόν καί μαρτυρήσαντα τό 305 μ.Χ. ἐπί βασιλείας Μαξιμιανοῦ διά πολλῶν βασάνων, ἅ ὑπερέβη καρτερικῶς καί ἀπό τά ὁποῖα ἐξῆλθε ἀλώβητος, τελειωθείς δι᾽ ἀποκεφαλισμοῦ ὑπό δημίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος μόνος ἔκλινε τήν κεφαλήν, ὅπως μαρτυρήσῃ ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Τήν Τρίτην 26ην Ἰουλίου / 8ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἀθλησάσης ἐν Ρώμῃ ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου, τό ἔτος 140 μ.Χ.

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Βασιλείου, λόγῳ τῆς ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ φυλασσομένης εἰκόνος αὐτῆς, τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξῆρξεν ὁ Τελετάρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 10:00

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2017, ἡ νέα ἡγουμένη τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἐπονομαζομένης τοῦ Ἐλαιῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, μοναχή Βαρβάρα, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔσης ἀπό τινων ἐτῶν εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ὑπό τῆς κατά σάρκα θυγατρός αὐτῆς, μοναχῆς ὡσαύτως ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῆς καί τῇ ἐγκαταστάσει αὐτῆς ὡς καθηγουμένης τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, λόγῳ ἀσθενείας τῆς διατελεσάσης ἄχρι τοῦ νῦν καθηγουμένης. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 5ης Αὐγούστου / 23ης Ἰουλίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς τελετῆς τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τῶν ἐγγονῶν τοῦ διακεκριμένου μέλους τῆς Ἀραβοφώνου ἡμῶν Κοινότητος, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ σεπτοῦ προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ.

Ἐγκαινιάζων τά δύο δίδυμα τέκνα ταῦτα ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡς ἕπεται ἑλληνιστί: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τό Σάββατον, 23ην Ἰουλίου / 5ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη μεθεορτίως ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ, (τιμώμενον καί ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου) εἰς τήν κώμην Μααλοῦλε, προάστειον τῆς Ναζαρέτ.

Ἡ ἐν λόγῳ κώμη ἦτο ζῶσα ἕως τό ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὁπότε οἱ Παλαιστίνιοι κάτοικοι αὐτοῦ ἐγκατέλειψαν αὐτό, παρομοίως δέ ἔπραξαν καί οἱ Ἀραβόφωνοι Ἑλληνορθόδοξοι τοῦ Πατριαρχείου, ἐγκαταλείποντες καί τόν Ἱερόν Ναόν αὐτῶν.

Τοῦτον μετά πάροδον πεντήκοντα περίπου ἐτῶν δι᾽ ἀδείας τοῦ πέριξ στρατοπεδεύοντος Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ ἐζήτησε καί ἀνέκτησε τό Πατριαρχεῖον, μερίμναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος.

(Συνέχεια…)Σελίδα 30 από 542« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »