Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 10:00

Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβον χώραν αἱ μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Πασχάλιoι ἐπισκέψεις. Τήν 8:15 π.μ. ὥραν τῆς ἡμέρας ταύτης τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Τήν 9:30 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐδέχθησαν τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον, ἤτοι τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Τήν 10.00 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθη ὅλας τάς Χριστιανικάς Κοινότητας ὁμοῦ, τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα, τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν, τήν Λουθηρανικήν, τήν Συριακήν καί τήν Κοπτικήν καί ἄλλας μικροτέρας.

 Τήν Τετάρτην, 6ην/19ην Ἀπριλίου 2017, τήν 8:30 π.μ. ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἀρμενίων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ὅσον καί ἐκ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.    (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου , 4ης /17ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί μοναχῶν καί πλήθους προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ τελετή τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ ὥρας τοῦ Πάσχα:  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι … Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ…», ἐν ᾧ ἐνεδύοντο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 05:00

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς  τοῦ Πάσχα διά τῆς ψαλμῳδίας τοῦ κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς .

Τούτων ἐνδυθέντων, ἤρξατο ἀπό τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τήν κατά Μᾶρκον Εὐαγγελικήν περικοπήν  τῆς Ἀναστάσεως καί ἐξεφώνησε τό «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῶ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι…» καί ἤρξατο τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις καί τό ἐκκλησίασμα  δεκάδας  φοράς ἐν βοῇ καί ἀλαλαγμῷ ἑκάστου ἀναφωνοῦντος  εἰς τήν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν. (Συνέχεια…)Σελίδα 30 από 528« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »