Στην κατηγορία : Ἔργα,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τήν πρωΐαν τῆς 23ης Σεπτεμβρίου/ 6ης  Ὀκτωβρίου 2016, εὐθύς μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἀνέγνωσε εἰς τό παρακείμενον παρεκκλήσιον τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος ἰσαποστόλου Θέκλης τήν εὐχήν ἐκ τοῦ Εὐχολογίου ἐπι τῇ διασαλευθείσῃ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ, λόγῳ τῶν γενομένων ἐργασιῶν ἐπισκευῆς ἀνακαινίσεως καί δαπάναις τοῦ Τυπικάρη Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, ἵνα μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς εὐχῆς ταύτης ἄρξηται ἀπό τῆς ἑσπέρας ὁ Ἑσπερινός καί ἀπό τῆς αὔριον ἡ θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Θέκλης, τήν 23ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εις τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό κείμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν γνωστήν ὡς Κάσρ-Ἐλ- Μουτράν- Πύργος τοῦ Δεσπότου.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐκτίσθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ναζαρέτ Νήφωνος, συνετηρήθη καί ἀνεκαινίσθη κατά τά τελευταῖα ἔτη φροντίδι τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ, κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβωρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος καί δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν  παράδοσιν ὅτι ἐφυτεύθη τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, προεξῆρξε τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 17ης / 30ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο μετά τήν ἀντιπροσώπευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν κηδείαν τοῦ διατελέσαντος Προέδρου τοῦ kράτους τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Οὐκρανόν Πρόεδρον καί τήν εἰκοσαπενταμελῆ συνοδείαν αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἦτο καί ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Γεννάντι Ναντολένκο, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 11:01

Ἡ Διεύθυνσις καί τά μέλη τῆς Ἐπίσημης Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἤθελαν νά ἐκφράσουν τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τούς δωρητές, μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῶν ὁποίων, προέβημεν στήν ἀγορά βιντεοκάμερας ὑψηλῆς ἀναλύσεως γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καί ἀπαιτήσεων τῆς συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στίς  τελετές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ  προβολή τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά δίνει τήν δυνατότητα μέσω τῆς διαδικτυακῆς καλύψεως παγκοσμίως (globally) σέ χιλιάδες ἐνδιαφερόμενους πιστούς νά μεταφερθοῦν νοερῶς στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά παρακολουθήσουν ζωντανά τίς τελετές αὐτές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ υποστήριξη στό ἔργο μας ἀποτελεῖ πράγματι μία προσφορά πολύ σημαντική. (Συνέχεια…)Page 30 of 493« First...1020...2829303132...405060...Last »