Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τήν Τρίτην, 6ην /19ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἱεράν Μονήν, ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἐλαβε χώραν αὕτη.

Κατά τήν Δεσποτικήν ταύτην ἑορτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πρό τοῦ σωτηρίου Αὐτοῦ πάθους παρέλαβε τρεῖς ἐκ τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ, τούς προκρίτους, Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην καί ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ ὄρους τούτου, μή μνημονευομένου ῥητῶς ὑπό τῆς Καινῆς Διαθήκης, διασῳζομένου ὅμως ὑπό ἀρχαιοτάτης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

 Ἐπί τοῦ ὄρους τούτου νεφέλη φωτεινή ἐκάλυψε τούς μαθητάς καί εἶδον τόν Κύριον, ἀπαστράπτοντα τό πρόσωπον καί τά ἰμάτια Αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος καί συλλαλοῦντα μετά Μωϋσέως καί Ἠλιοῦ τῶν προφητῶν καί προλέγοντα τήν ἔξοδον Αὐτοῦ, ἤτοι τήν σταύρωσιν Αὐτοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις καί ἤκουσαν φωνήν ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσαν «οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα», (Ματθ. 17,1-8). (Συνέχεια…)Τήν Δευτέραν, 5ην /18ην Αὐγούστου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν κ. Δημήτριον Μακρῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς ἐταιρείας πληροφορικῆς ISBS Hellas, ἡ ὁποία διατελεῖ χορηγός τεχνικῆς ὑποστηρίξεως τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τῆς ἐπισήμου Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

 Ἡ τελετή τῆς παρασημοφορήσεως ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου κ. Χρίστου Νικολάου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουλίου/12ην Αὐγούστου 2014, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρέσβυς τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Milutin Stanoyevic, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Γραμματέως τῆς ἐν λόγῳ Πρεσβείας κ. MiliçaVajovic, ἀφυπηρετούσης ἐκ τῆς θέσεως ταύτης προσεχῶς.

 Τόν Ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῆς Σερβίας καί τήν Γραμματέα αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τό Σάββατον, 27ην  Ἰουλίου / 9ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ Ναόν, τόν κείμενον εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο εἶναι ἕν ἐκ τῶν εἴκοσι παρεκκλησίων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν, παλαιότερον δέ ἦτο ἀφιερωμένον εἰς τόν ἅγιον Κύριλλον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεροσολύμων τόν Κατηχητήν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰουλίου / 8ης Αὐγούστου 2014, ἐψάλη ἡἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Ἁγιοσαββίτου π. Φωτίου, διατελέσαντος Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτοῦ τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Τοῦτο ἐτελέσθη οὕτως, συμφώνως πρός ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, ἐκδηλωθεῖσαν κατά τήν διάρκειαν τῆς νοσηλείας αὐτοῦ εἰς τόν ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτην π. Δαμιανόν, ὁ ὁποῖος καί ἐπεμελήθη ὅλων τῶν σχετικῶν τῆς μεταφορᾶς τοῦ σκηνώματος τοῦ ἐκλιπόντος ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion εἰς Τελ Ἀβίβ διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς Ἰσραηλινῆς ἑταιρείας Ἐλ-Ἀλ. (Συνέχεια…)Page 3 of 33712345...102030...Last »