Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου /6ην Αὐγούστου 2014, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς  Οὐγγαρίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν εἰς τήν Ραμάλλαν κ. Γκίζα Μιχαήλ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τοῦτον ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 22:00

Τήν Τρίτην, 23ην Ἰουλίου /5ην Αὐγούστου 2014, ἀπεβίωσεν ὁ Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί καθηγητής Φυσικῶν Ἁγιοταφίτης Ἁγιοσαββίτης μοναχός π. Φώτιος Κιούσης.

 Ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός, σεβαστός καί μακαριστός μοναχός π. Φώτιος, καταγόμενος ἀπό τόν Κάλαμον Ἀττικῆς, μετά τάς ἐν Ἑλλάδι πτυχιακάς καί τάς ἐν Ἀγγλίᾳ μεταπτυχιακάς σπουδάς αὐτοῦ προσῆλθεν περί τό 1973 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί ἐνετάχθη ὡς μοναχός εἰς αὐτήν καί παρέμεινε ἄχρι τοῦ ἔτους 1982, ὅτε καί ἀπεσπάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐν Σιών Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐδίδαξεν μετ’ εὐσυνειδησίας  καί ἐπιστημοσύνης ὡς καθηγητής τῆς εἰδικότητος αὐτοῦ, κατά δέ τά τελευταῖα δέκα πέντε ἔτη ὡς Σχολάρχης, παραμένων πρότυπον ἐκπαιδευτικοῦ, ἀλλά καί παράδειγμα μοναχοῦ, τηροῦντος τάς μοναχικάς ἀρετάς, ἅς παρέλαβε παρά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τό Σάββατον, 20ήν / 2αν Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν πρός τιμήν αὐτοῦ, τήν κειμένην μεταξύ νοτίου Νέας Ἱερουσαλήμ καί τῆς Βηθλεέμ παρά τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Μονῆς τοῦ Καθίσματος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

 Ἡ ἱερά καί ἀρχαία Μονή αὕτη τοῦ Πατριαρχείου συνδέεται μέ τό γεγονός τῆς ἐκ τῆς περιοχῆς ταύτης διελεύσεως τοῦ ὁσίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ὅτε οὖτος ἔφευγε ἀπό προσώπου τῶν εἰδωλολατρῶν βασιλέων Ἀχαάβ καί Ἰεζάβελ, καταδιωκόντων αὐτόν καί τό γεγονός τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ὑποκάτω ἀρκεύθου, (Βασιλ. Γ’ 19, 5) καί τῆς ἀφυπνίσεως αὐτοῦ ὑπό ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ διά τῶν λόγων: «ἀναστάς, φάγε καί πίε, ὅτι πολλή ἀπό σοῦ ἡ ὁδός καί ἀνέστη καί ἔφαγε καί ἔπιε καί ἐπορεύθη, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρήβ», (Βασιλ. Γ’ 19, 4-8).

(Συνέχεια…)01/08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18:30 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

02/08ΣΑΒΒΑΤΟΝ,    06:30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ. 18:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.

03/08 ΚΥΡΙΑΚΗ, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. 06:30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

18:30 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:30

Τήν Τετάρτην, 17ην / 30ήν Ἰουλίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεβράβευσε τόν πρωτεύσαντα ἀπόφοιτον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ala Agman Belbess δι᾽ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως αὐτοῦ, ἵνα πρός τό παρόν ἐγγραφῇ εἰς τό Πανεπιστήμιον Βηθλεέμ, ἀπό τοῦ ἑπομένου ἔτους δέ σπουδάσῃ δι᾽ὑποτροφίας χορηγουμένης τῷ Πατριαρχείῳ ὑπό τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας εἰς Βουδαπέστην. (Συνέχεια…)Page 3 of 33612345...102030...Last »