Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:30

Τήν Παρασκευήν, 13ην /26ην  Ἰανουαρίου 2018, τριακονταμελής ὁμάς μελῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, ὡς τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Βηθλεέμ, τῆς Μπετζάλλας, τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Σαμαρείας, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον καί ἐξέφρασαν τήν ὑποστήριξιν καί συμπαράστασιν αὐτῶν πρός τόν θεσμόν τοῦ Πατριαρχείου ὡς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί πρός τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον προσωπικῶς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 12:30

Τήν Τετάρτην, 11ην/ 24ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράν Μονήν, τήν ὁποίαν οὗτος ἵδρυσε τόν 5ον μ.Χ. αἰῶνα εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς τοποθεσίαν μεταξύ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Ἱεράς Μονῆς Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Προσελθών ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Καππαδοκίας, ὁ ἅγιος Θεοδόσιος εἰς τήν ἁγίαν Γῆν ἠσκήθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἱκελίας πλησίον τῶν Ἱεροσολύμων καί ἀργότερον εἰς τό σπήλαιον, δι’ οὗ διῆλθον οἱ Μάγοι «δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἐπιστρέψαντες εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν».

Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἡ ὁποία εἶχε τέσσαρας ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Θεοδόσιος συνεκέντρωσε 700 μοναχούς καί ἀνεδείχθη ὁ ἡγέτης τοῦ Κοινοβιακοῦ μοναχικοῦ βίου εἰς τήν Παλαιστίνην καί ὁ προστάτης τοῦ δόγματος τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων τῆς Δ’  Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος ὁμοῦ μετά τοῦ συμπατριώτου αὐτοῦ Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ἡγέτου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ Λαυρεωτικοῦ μοναχικοῦ βίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 09:00

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέραν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2018, ἐπαναλειτουργεῖ ὡς Ὀρθόδοξον Προσκύνημα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἀρχαία καί ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν περιοχήν Βηθα-Βαρᾶ ἀνατολικῶς τῆς πόλεως Ἱεριχοῦς εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου.

Ἡ περιοχή αὕτη θεωρεῖται κατά τήν παράδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας ὡς τό ἀκριβές σημεῖον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ, καθώς ἐπίσης καί ὡς η περιοχή τῆς διαβάσεως τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ὑπὸ τῶν Ἰσραηλιτῶν, καθοδηγουμένων ὑπό Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καί διασωθέντων ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. Πιστεύεται ἐπίσης ὅτι κατά τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους ἐσώζετο πλησίον αὐτῆς καί τό σπήλαιον, ἔνθα ἔζη ὁ Τίμιος Πρόδρομος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 11:00

Τήν Κυριακήν, 8ην /21ην Ἰανουαρίου 2018, Κυριακήν μετά τά Θεοφάνεια, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τόν Χείμαρρον Χορράθ πρός τήν Ἱεριχώ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία τιμᾷ τόν ὅσιον Ἰωάννην, ἐγκαταλείψαντα τήν ἐπισκοπήν Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης τόν 5ου  αἰῶνα καί ἐγκαταβιώσαντα εἰς τήν Μονήν ταύτην καί γενόμενον καθοδηγητήν ψυχῶν καί ἀνακαινιστήν τῆς Μονῆς.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:30

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 7ης /20ῆς Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα διά τήν ἑορτήν αὐτῶν τῶν Χριστουγέννων καί Θεοφανείων, ἀπό κοινοῦ ἑορταζομένων, ὡς ἀνταπόδοσις τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν εἰς ἡμᾶς κατά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ συνοδοί Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐγένοντο δεκτοί ὑπο τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου Μανουκιάν Νουρχάν καί τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα.

(Συνέχεια…)Σελίδα 3 από 53812345...102030...Τελευταία »