Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν Τετάρτην, 9ην/ 22ραν Ὀκτωβρίου 2014, ὁ ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας κ. Pavlo Klimkin, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς Τέλ Ἀβίβ καί κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθησαν ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοαφῖται πατέρες. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί περί τῆς δυσκολίας τῆς διαφυλάξεως αὐτῶν, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης σήμερον πρακτικῆς τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν ὅρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Λόγος ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς μή ἀναμείξεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τά πολιτικά πράγματα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν Τρίτην, 8ην / 21ην Ὀκτωβρίου 2014, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἰνστιτούτου Van Leer εἰς Ἱεροσόλυμα, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Ἑλληνίς κα Χρυσῆ Κοτσυφοῦ καί ὁ κ. Samuel Rubenson καί συνεργάται αὐτῶν διοργανοῦντες τήν ἐπαύριον Συνέδριον περί τοῦ πρωΐμου Παλαιστινιακοῦ μοναχισμοῦ ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν Δευτέραν 7ην / 20ήν Ὀκτωβρίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τῶν ἐκ Ναζαρέτ ἀραβοφώνου κ. John Atras καί Ρωσοφώνου κ. Sergei Denisenkov, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, συνῳδά τῇ προηγηθείσῃ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προκειμένου νά χειροτονηθῶσι εἰς διακόνους, ἵνα ὑπηρετήσωσι τό ἡμέτερον Ἑλληνορθόδοξον, Ἀραβόφωνον καί Ρωσόφωνον ποίμνιον εἰς Ναζαρέτ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 21:00

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Ὀκτωβρίου 2014, ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις τῆς Παλαιστινιακῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας εἰς τό μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος «Κέντρον Συνεδριάσεων» / Convention Center τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, ἱερέων ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν, ὡς τοῦ ἐφημερίου εἰς Ραφίδια Ἁγιοταφίτου Πρωτοσύγγελου Λεοντίου, τοῦ π. Ἐμμανουήλ, ἐφημερίου τῆς Κοινότητος Ἀμπούντ καί τοῦ π. Μποῦλος ἐφημερίου τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἀραβικήν καί πιστῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν Δευτέραν, 30ήν Σεπτεμβρίου /13ην Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Βουλευτής Καστοριᾶς τῆς Ν.Δ. ἐξοχωτάτη κ. Μαρία Ἀντωνίου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ  τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος,  ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Τήν καν Ἀντωνίου ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί  τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ἐκαλωσώρισεν αὐτήν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.  (Συνέχεια…)Page 3 of 34612345...102030...Last »