Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα — @ 22:00

Ἱεροσόλυμα, τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2014

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην

ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου

τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

 

«Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον.

Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε, ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν»,

(Μάρκ. 16,6)

 

Τόν οὐράνιον ἅμα δέ καί σωτήριον τοῦτον λόγον ἤκουσαν διά στόματος ἀγγέλου «λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων αἱ μυροφόροι γυναῖκες, αἱ ἐλθοῦσαι ἐπί τό μνημεῖον, ἵνα ἀρώμασι ἀλείψωσι τόν Ἰησοῦν» (Μάρκ. 16, 1-2). Αὗται ἐνωτίσθησαν χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐδέχθησαν πληροφορίαν ὅτι ὁ Μονογενῆς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐνανθρωπήσας ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, ὁ διά τοῦ Σταυροῦ εἰς τόν ᾍδην κατελθών, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Ὁ ᾍδης νομίσας ὅτι προσέλαβεν ἄνθρωπον κοινόν θνητόν, ἠπατήθη. Ἠπατήθη, καθ” ὅτι συνήντησεν οὐχί θνητόν ἀλλά ἄνθρωπον τέλειον, καί Θεόν παντέλειον, ἀθάνατον, συνάναρχον καί συναΐδιον τῷ Πατρί. (Συνέχεια…)



Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 23:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2014, ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Νυμφίων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί εἰς ἄλλας Μονάς τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα.

Εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων.

Τήν κατανυκτικήν ταύτην Ἀκολουθίαν παρηκολούθησαν πολλοί τῶν Ἑλλήνων προσκυνητῶν καί διά τῶν θεολογικῶν τροπαρίων αὐτῆς κατενύγησαν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν καί ἠσθάνθησαν ἑαυτούς ἡνωμένους μετά του Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ «ἐρχομένου ὡς Νυμφίου ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός», ἱσταμένου καί  κρούοντος τήν θύραν τῆς ψυχῆς ἡμῶν καί ἀναμένοντος, ἵνα ἀνοίξωμεν Αὐτῳ  καί συσταυρωθῶμεν μετ’ Αὐτοῦ ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ὅπως καί συνακολουθήσωμεν Αὐτῷ εἰς τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ. (Συνέχεια…)



Τήν Κυριακήν, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2014, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς ἡ  μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, «ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλλoν Αὐτῷ τό «Ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» καί ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετά βαΐων καί κλάδων φοινίκων.

 A”  Ἀφ’ ἑσπέρας

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τήν 2αν μ.μ. ὥραν.  Ἐν πρώτοις εἰς τόν Ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης ἀνεγνώσθη ἡ Θ΄ Ὥρα, μεθ’ ἧν ἐγένετο ἡ Κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων. (Συνέχεια…)



Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 16:00

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 19ην Μαΐου, 2014, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος ὣραν 18.30, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου καί ἂλλων ἐπισήμων καί πιστῶν. (Συνέχεια…)



Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:30

Α’ Εἰς Βηθανίαν.

Τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου/11ην Ἀπριλίου 2014, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου καί φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου, εἰς τήν Βηθανίαν εἰς τήν ἐν αὐτῇ γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας καί εἰς τόν τάφον αὐτοῦ.

Τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεοδοσίου, παρεπιδημοῦντος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, παρεπιδημοῦντος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν καί Πρεσβυτέρων, παρεπιδημούντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί ἑτέρων ἱεροδιακόνων, ψαλλόντων Ἱεροψαλτῶν προσελθόντων ἐκ Κύπρου καί τῶν Ἁγιορειτῶν π. Ἰωσήφ καί π. Ἰωσήφ καί συμμετέχοντος ἐν κατανύξει καί κατανυκτικῇ προσευχῇ ἀθρόου καί συνωστιζομένου Ὀρθοδόξου λαοῦ, ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Κύπρου καί Ρουμανίας. (Συνέχεια…)



Page 3 of 31612345...102030...Last »