Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 19:00

Τήν Παρασκευήν, 15ην / 28ην Νοεμβρίου 2014, ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εὑρισκομένη εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ καί εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῆς ὡς Προέδρου τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς (Ὑποεπιτροπῆς Μέσης Ἀνατολῆς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευομένη ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Δραγατσάκη, Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, τοῦ εἰδικοῦ Συμβούλου κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Τήν κυρίαν Ντόραν Μπακογιάννη καί τήν συνοδείαν αὐτῆς ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:00

Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελος Ἀποστολάκης μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετ’ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Εὐαγγέλου Παναγιώτου καί τοῦ κ. Γεννηματᾶ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ἀποστολάκην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλειος Κικίλιας μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν Δημοσίας Τάξεως ἐδέχθη ἡ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Κικίλιας εἶπεν ὅτι παρακολουθεῖ καί ἐκτιμᾷ τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς τήν ἁγίαν Γῆν.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου ἐκτείνεται εἰς τό ποίμνιον αὐτοῦ, ἀλλά καί εἰς τούς ἄλλους κατοίκους εἰς Ἰσραήλ, Ἰορδανίαν, Παλαιστινιακόν κράτος καί Κατάρ, χώρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 16:00

Τήν 9ην /22αν Νοεμβρίου 2014, ἡμέραν καί τῆς μνήμης τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἑώρτασε τήν 9ην ἐπέτειον τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ γεγονότος τούτου ἀνεπέμφθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, διακόνων, ἱερέων καί συμπροσευχομένων ἐκπροσώπων τοῦ ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου, προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσίας, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί προσωπικοῦ τοῦ Προξενείου.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἐγένετο ἐπίσημος ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Ἐνταῦθα κατά τήν τάξιν προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 13:00

Ἱερουσαλήμ, 9/22 Νοεμβρίου 2014

 

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ μνήμη τοῦ εὐοιώνου καί αἰσίου γεγονότος τῆς πρό ἐννεαετίας ψήφοις κανονικαῖς καί ὁμοφώνοις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος καί Ἐνθρονίσεως Αὐτῆς εἰς τόν μαρτυρικόν καί ἔνδοξον θρόνον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου συνήγαγε σήμερον τούς μακράν καί τούς ἐγγύς τιμίους Ἁγιοταφίτας Πατέρας, τούς ἱερεῖς καί λαϊκούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφὠνου ποιμνίου ἡμῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεροσολυμιτικῆς παροικίας καί τῆς μητρός ἡμῶν πατρίδος εἰς πανηγυρικήν δοξολογικήν σύναξιν καί προσευχήν εἰς τό σέμνωμα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἡμῶν, τόν πανίερον ναόν τῆς Ἀναστάσεως, καί νῦν εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Πατριαρχικήν αἴθουσαν πρός ὁλοκλήρωσιν καί πλήρωσιν τῆς ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ χαρᾶς ἡμῶν.

Ἡ χαρά ἡμῶν πεπλήρωται ὡς ἐκ τῆς θεωρήσεως ἐπί τῇ ἑορτίῳ ἐπετείῳ ταύτῃ τοῦ γεγονότος τῆς σταθερᾶς καί ἀδιακυμάντου ἐννεατοῦς διοικήσεως καί διαποιμάνσεως τοῦ σώματος τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῆς ἐν αὐτῇ Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ καί προσκυνηματικῇ αὐτῆς παραδόσει καί τάξει.

(Συνέχεια…)Page 3 of 35212345...102030...Last »