Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 23:00

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου /10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ κατανυκτική καί μεγαλοπρεπής ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς μνήμην τῆς θεοσώμου Ταφῆς καί τῆς εἰς ᾌδου Καθόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου, ἐλθόντος διά νά λάβῃ τήν ἐπαύριον τό Ἅγιον Φῶς, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ π. Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου ἀριστερά καί τῶν βοηθῶν αὐτῶν καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει πολλῇ ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί δοξολογοῦντος καί εὐλογοῦντος καί εὐγνωμονοῦντος τόν Θεόν, διότι τόν Υἱόν Αὐτοῦ παρέδωσεν εἰς θάνατον διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τήν 2.00μ.μ. (3.00 μ.μ. θερινήν ὥραν) τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀαστάσεως ὁ Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς μνήμην τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ σταυροῦ ὑπό Ἰωσήφ καί Νικοδήμου καί τῶν Μυροφόρων γυναικῶν.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατελθών ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου φέρων Ἐπανωκαλύμμαυχον καί σταυρόν τῶν ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν συνοδευόντων Αὐτόν φερόντων μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἀρχικῶς εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα καί ἡ Φυλακή τοῦ Χριστοῦ.

Τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν ἠκολούθησε πορεία ἀπό τοῦ Πραιτωρίου διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός Γολγοθᾶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους,  αἴροντος τόν Σταυρόν ἐπί τῶν ὥμων καί ἀκολουθοῦντος  ἀθρόου λαοῦ καί καταλήγουσα εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:00

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/9ης Ἀπριλίου 2015, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη, ἀρξαμένη τήν 8.00 π.μ. ὥραν (9.00 π.μ. θερινήν ὥραν), ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν,  συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

(Συνέχεια…)Page 3 of 37412345...102030...Last »