Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν Τρίτην, 25ην Ἰουνίου/8ην Ἰουλίου 2014, πεντήκοντα μέλη ἐκ τῆς Ἑλληνορθοδόξου (RumOrthodox) Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς πόλεως Κάρακ  τῆς Νοτίου Ἰορδανίας καί ἐξ ἄλλων πόλεων τῆς Ἰορδανίας ὑπό τόν ἱερέα αὐτῶν Οἰκονόμον ἐφημέριον π. Ἰωάννην, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

 Τούτους ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῶν ἀνέκαθεν πνευματικῶν δεσμῶν τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἐν Ἰορδανίᾳ,  ἀναποσπάστῳ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ ἐξ  ἀρχῆς, καί συνεβούλευσεν αὐτούς, ἵνα μελετοῦν καί ἀκολουθοῦν τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν καί παράδοσιν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τήν Δευτέραν,  24ην Ἰουνίου/7ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ εἰς τήν πλησιόχωρον τῶν Ἱεροσολύμων Ὀρεινήν πόλιν Ἰούδα, γενέτειραν αὐτοῦ, (Λουκ. 1,39).

 Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τόν ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου (1852)  Ἱεράν Μονήν τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόμου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ ἀραβοφώνου ἱερέως π. Χαραλάμπους – Φάραχ, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν Πρωτοψάλτην Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον καί συμμετεχόντων ἐν κατανυκτικῇ προσευχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων Ὀρθοδόξων καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα,Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Ἰουνίου/ 7ης Ἰουλίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τό πλαίσιον τῆς θείας λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐτέλεσε Τρισάγιον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀποβιώσαντος τό Σάββατον, 22αν Ἰουνίου/5ην Ἰουλίου 2014, Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας μακαριστοῦ Βλαδιμήρου.

 Ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκλιπόντος μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κιέβου Βλαδημήρου ἀπέστειλεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τήν κάτωθι συλλυπητήριον ἐπιστολήν τῷ Πατριαρχείῳ Ρωσίας κ. Κυρίλλῳ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/07/05/7922 (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 12:00

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου πρός Κυριακήν, 22ας πρός 23ης Ἰουνίου /5ης πρός 6ης Ἰουλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς ἱερέα χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Θαδδαίου.

Τόν ἱεροδιάκονον π. Θαδδαῖον, διακονοῦντα ἐπί ἕξ ἔτη εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἐχειροτόνησεν εἰς ἱερέα εἰς τήν νυκτερινήν θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ Παναγίῳ καί Ζωοδόχῳ Τάφῳ  ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης κ. Εὐγενίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό Σάββατον, 22αν Ἰουνίου/ 5ην Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ὁμάδα προσετέθησαν καί οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης προσκυνηταί τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὑπό τόν πατέρα Ἀστέριον, ἐπισκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν μεγάλην καί ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Πατέρες Ἁγιοταφῖται.

 Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε εἰς τούς προσκυνητάς τούτους περί τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας ἡμῶν, συντελεσθέντος εἰς τήν ἁγίαν Γῆν διά τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Πατρός ἤτοι τῆς ἐνανθρωπήσεως, σταυρώσεως καί ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργον τοῦτο ἅπαξ συντελεσθέν εἰς τήν ἁγίαν Γῆν ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συνεχίζεται καί παρατείνεται εἰς τούς αἰῶνας διά τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Εἰς τό ἔργον τοῦτο μετέχουν καί οἱ προσκυνηταί, οἱ ἐπισκεπτόμενοι τήν Ἁγίαν Γῆν διά τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν. (Συνέχεια…)Page 3 of 33212345...102030...Last »