Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Τήν Δευτέραν, 2αν / 15ην Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον εἰς συνέχειαν καί ἐπισφράγισιν τοῦ προσκυνήματος, τό ὁποῖον ἐπραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τόν Σεβασμιώτατον ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τούς προσκυνητάς καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τούτου διά τήν ζωήν τοῦ καθενός ἐκ τῶν προσκυνητῶν καί ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ, καθ’ ὅτι τά Ἱερά ταῦτα προσκυνήματα  τῆς Ἁγίας Γῆς εἶναι τά τεκμήρια τῆς ἱστορικῆς ἐπιγείου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕκαστος τῶν προσκυνητῶν λαμβάνει τήν χάριν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί δή τήν Ἀναστάσιμον τοιαύτην περίοδον τοῦ ἔτους  καί μεταδίδει αὐτήν καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τούς οἰκείους αὐτοῦ καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 15:00

Τήν Κυριακήν, 1ην /14ην Μαΐου 2017, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, συμφώνως τῷ βιβλίῳ τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη τῆς συναντήσεως τῆς Σαμαρείτιδος γυναικός ἐκ τῆς κώμης Συχάρ τῆς περιοχῆς Σαμαρείας μετά τοῦ Κυρίου εἰς τόν τόπον τῆς συναντήσεως ταύτης, εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί τῆς συνομιλίας αὐτῆς μετά τοῦ Κυρίου, ὡς καί τῆς ἀποκαλύψεως εἰς αὐτήν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός καί ὅτι τό ὕδωρ τό ὁποῖον Οὗτος θά δώσῃ εἰς αὐτήν εἶναι ὕδωρ ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον καί ὅτι ὁ πίνων τοῦτο οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα συμφώνως πρός τήν γλαφυράν διήγησιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, (κεφ. 4, 4-42).

Παρά τό Φρέαρ τοῦτο καί εἰς τόν ἱερόν ὑπερκαλλῆ, ὑπερμεγέθη καί μεγαλοπρεπῆ Ναόν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, τόν ὁποῖον ἀξιεπαίνως ἀνήγειρεν ὁ ἡγούμενος τοῦ προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰουστῖνος, ἐτέλεσε πανηγυρικήν Πατριαρχικήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀρχιμανδριτῶν Κλαυδίου ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ.Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυτοῦ, Ἰγνατίου, ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ.Μονήν Ποιμένων, Στεφάνου ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ.Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Ἀγαπίου, συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ.Μονήν Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί δεξιά καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Λεοντίου μετά τῆς χορῳδίας τῶν ἑνοριτῶν τῶν γειτονικῶν ἐνοριῶν ἀριστερά ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί πλήθους πιστῶν, ἐντοπίων, πλησιοχώρων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί Κύπρου καί μοναχῶν καί μοναζουσῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 13:00
 
Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀναρτᾷ ἄρθρον εἰς τήν Ρωσικήν Γλῶσσαν τῆς Ρωσσοφώνου φοιτητρίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί θυγατρός Ἱερέως δ/δος Ἑλισάβετ Κουλίνσκυ περί τοῦ Δανιήλ τοῦ Ρώσου ὁ ὁποῖος ἦλθεν ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τόν 10ον μ. Χ. αἰῶνα καί ἔγραψε εἰς τό ὁδοιπορικόν αὐτοῦ ( Intinerarium) τάς προσκυνηματικάς αὐτοῦ ἐντυπώσεις καί ἐμπειρίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι λίαν χρήσιμοι διά τά Ἅγια Προσκυνήματα, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: 

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου / 11ης Μαΐου 2017, διωργανώθη τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων – ἀπολυτηρίων τῶν ἀποφοίτων τῆς Γ’ Λυκείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων / Μπεϊτ Σαχούρ.

Τήν τελετήν αὐτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου , τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Προέδρου τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Χωρίου τῶν Ποιμένων, Ἱερέων τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Δημαρχίας τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Παλαιστίνην, τῶν γονέων τῶν ἀποφοίτων καί τῶν ἱερέων τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ἀπριλίου/ 9ης Μαΐου 2017, Ἐπιτροπή τῶν Ἐξωτερικῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῆς Κύπρου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν κ. Γεώργιον Λιλλήκαν – Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευομένη ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου.

Τήν Ἐπιτροπήν ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. (Συνέχεια…)Page 3 of 50512345...102030...Last »