Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν  Τετάρτην, 29ην Ὀκτωβρίου/ 10ην Νοεμβρίου 2015, Ἀντιπροσωπεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας / Ἀντιτρομοκρατικῆς Ὑπηρεσίας, συνοδείᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀστυνομίας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ὑποστράτηγον κ. Ἀντώνιον Μπάκαν ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ  κ. Ἐλευθερίου Χαρδαλιᾶ, τῆς κας Ζαχαρένιας Μακρῆ καί τοῦ κ. Νικολάου Ζαπανιώτου. Ἡ Ἀντιπροσωπεία  τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος  μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ὑποστράτηγον κ. Νικόλαον Πατρινόν ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ  κ. Γεωργίου Σεφεριάδου, τοῦ κ. Γεωργίου Κουλίκα καί  τοῦ  κ. Ἀργυρίου Μαρκοπούλου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00
  1. ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τήν Κυριακήν, 26ην Ὀκτωβρίου/ 8ην Νοεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, εἰς τόν ἐντός τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἱερόν αὐτοῦ Ναόν, ἐξ οὗ καί φέρει τό ὄνομα αὐτοῦ ἡ προσκειμένη αὐτῷ Σχολή τοῦ «Ἁγίου Δημητρίου», πρίν μέν λειτουργήσασα ὡς Ἱερατική, νῦν δέ ὡς Ἀραβόφωνος διά τούς μαθητάς τῶν τέκνων τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τόν Ἱερόν αὐτόν Ναόν ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Θεσσαλονικέως, τοῦ κατά τόν ὑμνῳδόν «ἀναζωγραφήσαντος τά πάθη τοῦ Χριστοῦ», τοῦ «ἐγκαλλωπίσματος τῶν μαρτύρων», τοῦ «ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύναντος τόν Νέστορα καί καθελόντος τοῦ Λυαίου τήν ἔπαρσιν» καί καταστάντος πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης καί προστάτου καί πρέσβεως τῶν ἐν ἀληθείᾳ τιμώντων αὐτόν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ὀκτωβρίου/6ης Νοεμβρίου 2015, Πρυτάνεις τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον μέ τήν συνοδείαν ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τοῦ φέροντος τόν βαθμόν τοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη.

Οἱ ἐν λόγῳ Πρυτάνεις ἦσαν ὁ Πρόεδρος, κ. Νίκος  Μυλωνᾶς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γκάτσιος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ κ. Περικλῆς Μίτκας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ κ. Ἀχιλλεύς Ζαπράνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ὁ κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Δημόκριτος, ὁ κ. Βασίλειος Διγαλάκης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης καί ὁ κ. Σπυρίδων Ἀναστασιάδης τοῦ Ι.Τ.Ε. Ἱδρύματος Τεχνολογίας καί Ἐρεύνης.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τήν Πέμπτην, 23ην Ὀκτωβρίου/ 5ην Νοεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου  ὡς Θρονική ἑορτή αὐτοῦ ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς τόν πρός τιμήν αὐτοῦ ἱερόν Ναόν, τόν συνδέοντα ἐσωτερικῶς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα μετά τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ὡς γνωστόν, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος εἶναι ὁ ὑπό Αὐτοῦ τοῦ Μονογενοῦς Θεοῦ Λόγου τοῦ Πατρός, τοῦ ἐπιδημήσαντος ἐπ᾽ ἑσχάτων τῶν χρόνων πρός ἡμᾶς, «καταστάς πρῶτος τῶν Ἱεροσολύμων ποιμήν καί διδάσκαλος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τῶν πνευματικῶν», ὁ Πρόεδρος τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων ἐν ἔτει 49 μ.Χ. καί καθορίσας τήν στάσιν τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν παλαιόν Μωσαϊκόν Νόμον καί τόν Νέον Νόμον τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ὁ γράψας ἐπιστολήν  πρός τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ, ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ, συμπεριληφθεῖσαν εἰς τόν Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης κρημνισθείς ὑπό τῶν φανατικῶν Ἰουδαίων, τηρητῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ἀπό τοῦ πτερυγίου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος τό ἔτος 63μ.Χ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:32

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, ἡμέρας μνήμης καί ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, 23ης  Ὀκτωβρίου / 5ης Νοεμβρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἐπεσκέφθη τόν πρῴην Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί μοναχόν κ. Εἰρηναῖον, ὁ ὁποῖος τήν προτεραίαν, τῇ φροντίδι τῶν ἐπί τῆς περιθάλψεως τῆς ὑγιείας ὑπηρεσιῶν τοῦ Πατριαρχείου, εἶχε εἰσαχθῆ εἰς τό ἐπί τοῦ Mt. Scopus Ἰσραηλινόν νοσοκομεῖον Hadassa καί ὑποβληθῆ εἰς ἐγχείρησιν. (Συνέχεια…)Page 3 of 40812345...102030...Last »