Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 16:00

Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ, 18 Ἰουνίου 2015

 Ὁ σκοπός τῆς ἐκδρομῆς αὐτῆς ἦταν προσκυνηματικός μέ παράλληλη προσπάθεια νά ἔρθουν οἱ  μαθητές σέ ἐπαφή μέ τίς ἐθνικές μας ρίζες καί νά βιώσουν μίαν ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία τῆς γεωμορφολογίας, τῶν φυσικών καλλονῶν καί τῶν θρησκευτικών μνημείων, τά οποία τό ἔθνος μας ἐδημιούργησε σ’ αὐτά τά αλύτρωτα μέρη κατά τήν διάρκεια τῶν χιλίων περίπου ἐτῶν πού ἀσμένως μᾶς ὑποδέχονταν καί κατά τά ὁποία ἀναδειχθήκαμε κλειδοκράτορες μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, κρατώντας τήν Εὐρώπη ἐλεύθερη, ἐλώβητη καί ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀνεπιθύμητες φυλετικές, πολιτισμικές καί πολιτιστικές προσμείξεις. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 15:00

Τήν πρωΐαν τῆς 5ης / 18ης Ἰουνίου 2015, ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐνέπρησαν τήν Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν/ μοναστήριον τῶν Βενεδικτίνων μοναχῶν εἰς τό προσκύνημα Tabgha –  Ἀρχαῖον Ἑπτάπηγον παρά τήν δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Ἡ ἀνακαινισμένη ἐκκλησία αὐτή, εὑρίσκεται ἐπί ἀρχαίας βυζαντινῆς Ἐκκλησίας τοῦ 4ου μ. Χ. αἰῶνος μετά θαυμασίων ψηφιδωτῶν ἐπί τοῦ ἐδάφους, εἰς τήν θέσιν τοῦ πολλαπλασιαμοῦ τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων ὑπό τοῦ Κυρίου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 22:30

Κατα τήν διάρκειαν τῶν ἡμερῶν 30ῆς Μαΐου ἕως καί 3ης Ἰουνίου 2015  (12ης  ἕως καί 16ης Ἰουνίου 2015), ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου:

α. Τούς καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βουκουρεστίου  καν Madeea Axinciuc εἰς τό πρόγραμμα Director Religious Studies Program,  καί τόν κ. Mihai Coman, τῆς ἁγιογραφίας , οἱ ὁποῖοι προσέφεραν εἰς Αὐτόν ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

β. Τόν Σχολάρχην καί τούς μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς λήξεως τῶν μαθημάτων τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους 2014-2015, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας Αὐτοῦ.

γ. Τόν Διευθυντήν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ Διεθνῶν Ὀρθοδόξων Ὑπηρεσιῶν / International Orthodox Christian Charities, IOCC, ὁ ὁποῖος ἑδρεύει εἰς τήν Βαλτιμόρην τῶν ΗΠΑ, κ. Κωνσταντῖνον Τριανταφύλλου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:30

Τήν Τρίτην, 3ην / 16ην Ἰουνίου  2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ἀπόγονος γονέων καταγομένων ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ Πόντου, ἡγούμενος 50μελοῦς ὁμάδος ἱερέων καί λαϊκῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Μητροπολίτην Παῦλον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐγκαρδίως ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μητροπολίτης Δράμας ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ καί πάλιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τό  Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ, ἀνακαινιζομένην εἰς τόν Ναόν, τά κτίρια τῆς Μονῆς καί αὐξανομένην εἰς ἔμψυχον ὑλικόν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 22:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 2ας / 15ης Ἰουνίου 2015, ἡ Ἱερατική Σχολή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ὑπό τόν Σχολάρχην αὐτῆς Ἐλλογιμώτατον λόγιον Ἀρχιμανδρίτην π. Βενέδικτον Ἰωάννου, συνοδευομένον ὑπό ὁμάδος δέκα καί πέντε ἱεροσπουδαστῶν αὐτῆς, ἱερέων καί λαϊκῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα ταύτην τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου  Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην, ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος  προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, λεγων ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ συγκίνησις αὐτοῦ καί τῶν συνοδευόντων αὐτόν ἱεροσπουδαστῶν νά ἐπισκέπτωνται τήν ἁγίαν Γῆν καί νά ψηλαφοῦν  τά ἴχνη τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἐνισχύωνται ἐξ αὐτῶν καί ἐκ τοῦ παραδείγματος τῶν φυλασσόντων ταῦτα Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τήν πίστιν αὐτῶν καί νά συσφίγγουν τούς δεσμούς αὐτῶν μετά τῆς μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, δεσμούς ἀρξαμένους εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὡς διαλαμβάνεται εἰς τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων διά τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀποστόλου Βαρνάβα, τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν, τοῦ ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου κ. ἄ. (Συνέχεια…)Page 3 of 38612345...102030...Last »