Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:31

Τήν Τρίτην, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος Θέκλης, μαθητρίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου, εἰς τό ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό μαρτυρούμενον ὑπό τοῦ 16ου αἰῶνος.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο προεξῆρξε χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας μετ’ Ἀρτοκλασίας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ψάλλοντος βυζαντινῷ τῷ ὕφει τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00
Τήν Πέμπτην, 19ην  Σεπτεμβρίου/2αν   Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τῶν δοκίμων μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών Παναγιώτου Μπούζα καί Σταύρου Δοῦκα καί εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ὡς ρασοφόροι τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς θά πρέπῃ νά ἐπιδεικνύουν ὑπακοήν εἰς τούς πρεσβυτέρους καί πνευματικούς αὐτῶν πατέρας, νά ἐκκλησιάζωνται συχνότερον τῶν ἄλλων μαθητῶν, νά ἀποτελοῦν πνευματικόν παράδειγμα δι’ αὐτούς καί νά προετοιμάζωνται, ἐφ᾽ ὅσον ἀποφασίσουν νά  ἐνταχθοῦν  εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ὡς ἐπίσης νά χαίρωνται καί νά ἀπολαμβάνουν ὅλοι μαζί τάς πνευματικάς ἀλλά καί  ὑλικάς εὐλογίας, τάς ὁποίας τούς προσφέρει ἡ παραμονή τους εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, κατά τό μέτρον των δυνατοτήτων καί τῆς ἡλικίας αὐτῶν, καθ’ ὡς διδάσκει τό σταυροαναστάσιμον ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τήν Κυριακήν, 15ην / 28ην Σεπτεμβρίου 2014, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο εὑρίσκεται εἰς κτῆμα τοῦ Πατριαρχέιου ἐντός τῆς πόλεως τῆς Ναζαρέτ, ἐπάνω εἰς λόφον μέ τήν ὀνομασίαν Κάσρ Ἰλ Μουτράν. Τοῦτο ἀνεκαινίσθη πρό τινων ἐτῶν τῇ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος καί δαπάναις εὐσεβοῦς ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητοῦ καί κατέστη κατάλληλον πρός λειτουργικήν χρῆσιν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τήν Κυριακήν, 15ην / 28ην Σεπτεμβρίου 2014, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Σταυροῦ τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Ἡ Μονή αὐτή εὑρίσκεται εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό ξύλον, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ σταυρός, ἐν ᾧ προσεπάγη τυθείς ὑπέρ ἡμῶν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μονήν ἐλειτούργει ἀπό τοῦ 1845-1909 ἡ Ἀνωτάτη Θεολογική Σχολή τοῦ Σταυροῦ, ἀποδώσασα πολλούς καί ἐξόχους θεολόγους καί συγγραφεῖς εἰς τήν Ἐκκλησίαν, κληρικούς καί λαϊκούς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 23:00

Τό Σάββατον, 14ην /27ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡμέραν ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε τόν παρεπιδημοῦντα ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἐκτίμησιν καί ἀναγνώρισιν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ καί συμπαραστάσεως πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροοσλύμων διά  πολλῶν τρόπων, ἰδίᾳ δέ διά τῆς φιλοξενίας νέων τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ καί διά τῆς ἀναλήψεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν μετά μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ πρός τούς Ἁγίους Τόπους καί τό Πατριαρχεῖον, ὡς καί νῦν, κατά τήν ἑορτήν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. (Συνέχεια…)Page 3 of 34412345...102030...Last »