Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εις τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό κείμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν γνωστήν ὡς Κάσρ-Ἐλ- Μουτράν- Πύργος τοῦ Δεσπότου.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐκτίσθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ναζαρέτ Νήφωνος, συνετηρήθη καί ἀνεκαινίσθη κατά τά τελευταῖα ἔτη φροντίδι τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ, κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβωρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος καί δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν  παράδοσιν ὅτι ἐφυτεύθη τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, προεξῆρξε τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 17ης / 30ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο μετά τήν ἀντιπροσώπευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν κηδείαν τοῦ διατελέσαντος Προέδρου τοῦ kράτους τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Οὐκρανόν Πρόεδρον καί τήν εἰκοσαπενταμελῆ συνοδείαν αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἦτο καί ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Γεννάντι Ναντολένκο, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 11:01

Ἡ Διεύθυνσις καί τά μέλη τῆς Ἐπίσημης Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἤθελαν νά ἐκφράσουν τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τούς δωρητές, μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῶν ὁποίων, προέβημεν στήν ἀγορά βιντεοκάμερας ὑψηλῆς ἀναλύσεως γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καί ἀπαιτήσεων τῆς συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στίς  τελετές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ  προβολή τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά δίνει τήν δυνατότητα μέσω τῆς διαδικτυακῆς καλύψεως παγκοσμίως (globally) σέ χιλιάδες ἐνδιαφερόμενους πιστούς νά μεταφερθοῦν νοερῶς στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά παρακολουθήσουν ζωντανά τίς τελετές αὐτές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ υποστήριξη στό ἔργο μας ἀποτελεῖ πράγματι μία προσφορά πολύ σημαντική. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τόν Ἑσπερινόν.

Τήν Τρίτην, 14ην/27ην μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν ἀποπεράτωσιν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τό ἔτος 336 μ.Χ., ἡ Ἁγία Ἐλένη ὕψωσε τό Τίμιον Ξύλον εἰς τόν Ναόν αὐτόν μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου ἐν τῷ τόπῳ τῆς προσπήξεως αὐτοῦ ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ καί τῆς εὕρέσεως αὐτοῦ εἰς τήν ὄπισθεν τοῦ βράχου τοῦ Γολγοθᾶ λελαξευμένην κοιλότητα , ὁπότε ὁ λαός ἰδών αὐτό, ἀνεφώνησεν τό «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον», ὅπερ καί ψάλλεται ὑπό τοῦ λαοῦ ἕως τῆς σήμερον εἰς τήν τελετήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑκατοντάκις εἰς ἑκάστην ὕψωσιν πρός τά τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. (Συνέχεια…)Page 3 of 46512345...102030...Last »