Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων, λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ Ἐκκλησίας τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ἱδρυθείσης ὑπό τοῦ πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σεραφείμ καί ἡ ἑορτή τῶν Ποιμένων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ἀγραυλοῦντες καί φυλάσσοντες φυλακάς ἐν ταῖς ποίμναις αὐτῶν καί ἤκουσαν τόν ἀγγελικόν ὗμνον «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»καί προετράπησαν νά μεταβοῦν ἕως Βηθλεέμ καί εἶδον βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ, (Λουκ. Κεφ 2, 8-20).

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑορτάζεται ὡς Σύναξις ἡμῶν τῶν πιστῶν, ἵνα τιμήσωμεν ἰδιαιτέρως τήν Θεοτόκον ὡς συνεργασθεῖσαν τά μέγιστα πλέον παντός ἄλλου θνητοῦ ἤ καί ἀγγέλου εἰς τήν ἐξ αὐτῆς διά Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι,Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου 2016/8ης Ἰανουαρίου 2017, ἡ Διεπιστημονική Ὁμάς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), ἡ ἐπιτελοῦσα τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπό τήν συντονίστριαν τοῦ ἔργου τούτου καθηγήτριαν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐνημέρωσεν Αὐτόν προφορικῶς περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ὁμάδας ταύτης κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ προφορική ἐνημέρωσις τῆς κας Μοροπούλου ὑπεβλήθη εἰς τόν Μακαριώτατον καί γραπτῶς ἑλληνιστί ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 13:00

Τήν Κυριακήν, ἐπαύριον τῆς ἑορτῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, 26ην Δεκεμβρίου 2016/ 8ην Ἰανουαρίου 2017, τό ἐκλεκτόν μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων, ὁ ὀδοντίατρος κ. Ἰωάννης Τλήλ, ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου ‘I am Jerusalem’, παρεχώρησε εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου τό ἄρθρον αὐτοῦ περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου , τό ὁποῖον ἀναρτᾶται ἀγγλιστί, ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Α´. Η ΕΝ Τῌ ΠΑΡΑΜΟΝῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΟΫΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Συμφώνως πρός ἀρχαιοτάτην παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπό τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος ἡ ἑορτή τῆς κατά σάρκα Χριστοῦ Γεννήσεως ἑωρτάσθη εἰς τήν Βηθλεέμ, τήν πόλιν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οὕτω, τήν Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/ 6ην Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, τῶν κωδώνων κρουομένων, τῇ προπορεύσει τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων κατηυθύνθη διά τήν πύλην τοῦ Δαυίδ. Ἐνταῦθα, τά μέλη τῆς συνοδείας ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί τῇ προπορεύσει Ἀστυνομικῆς συνοδείας μετέβησαν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

(Συνέχεια…)Page 3 of 48112345...102030...Last »