Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:00

Τήν Τρίτην , 16ην/ 29ην  Σεπτεμβρίου 2015, οἱ βουλευταί κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης καί κα Μαρία Ἀντωνίου, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βασιλείου Κοΐνη, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Κυριακήν, 14ην / 27ην Σεπτεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου πανηγυρικῶς συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν ἡ ἑορτή τῆς πανηγυρικῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ ἑορτή αὕτη εἶναι μνήμη τοῦ γεγονότος, ὅτι τό ἔτος 326 μ.Χ. εὐθύς ἅμα τῇ τελετῇ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὑψώθη εἰς ἐμφανῆ τόπον αὐτοῦ πλησίον τοῦ Ἁγίου Τάφου ὁ ἀνευρεθείς σταυρός τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων Μακαρίου καί τῆς αὐτοκρατείρας Ἁγίας Ἑλένης, ἵνα ἴδωσι αὐτόν τά συρρέοντα πλήθη, τά ὁποῖα, ἰδόντα τόν ὑψωθέντα σταυρόν ἀνεφώνησαν πολλάκις τό «Κύριε ἐλέησον».

Α´ Ἀφ᾽ Ἑσπέρας

Ἀφ᾽ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς Θ´ Ὥρας εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τήν διά κωδώνων ἐπίσημον κάθοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἔλαβε χώραν ἡ προϋπάντησις τοῦ προεξάρχοντος τοῦ Ἑσπερινοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τό θυμίαμα καί ἡ προσκύνησις ὑπό Αὐτοῦ καί τῶν Ἀρχιερέων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τό Σάββατον, 13ην /26ην  Σεπτεμβρίου 2015, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν τό ἔτος 326 μ.Χ., ἅμα τῇ ἀνοικοδομήσει τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ναοῦ, ἡ ὁποία ἤρχισε τό ἔτος 326μ.Χ. μέ ἐντολήν τοῦ αὐτοκράτορος ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί μέ τήν παρουσίαν καί τάς ἐνεργείας τῆς μητρός αὐτοῦ αὐτοκρατείρας Ἁγίας Ἑλένης καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου.

Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρεπιδημοῦντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος  κ. Βαρνάβα καί τῶν ἱερέων τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱερέων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν προσελθόντων διά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ Ρωσίας, Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Οὐκρανίας Κύπρου καί Μολδαυίας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 22:00

Τήν Πέμπτην, 23ην /12ην Σεπτεμβρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2015-2016 εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὡς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ πνευματικοῦ τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς ἡγουμένου εἰς Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου, παρουσίᾳ τοῦ Ἀντιπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Κοΐνη, τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Σχολῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης πρός Τετάρτην 9ης πρός 10ην / 22αν πρός 23ην Σεπτεμβρίου 2015, εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὁ Ἁγιοταφίτης μοναχός π. Συνέσιος Βούκας.

Εἰς τήν χειροτονίαν ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς ἀπηύθυνε εἰς τόν π. Συνέσιον λόγους πατρικούς, ἐνισχυτικούς, παραμυθητικούς, ἐξ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποφάσει τῆς ὁποίας ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία.

(Συνέχεια…)Page 3 of 40012345...102030...Last »