Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 21:00

Τήν Δευτέραν, 30ήν Ἰουνίου / 13ην Ἰουλίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, τήν ἐκτισμένην ἐπί ἀρχαίας Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν δυτικήν παραλίαν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης καί εἰς αὐτήν ταύτην τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης τοποθετεῖται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡ μετά τήν Ἀνάστασιν ἐμφάνισις τοῦ Κυρίου εἰς τούς Μαθητάς, τήν ὁποίαν διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (ΚΑ΄κεφ.) καί ἡ ὁποία ἀναγινώσκεται κατά τάς Κυριακάς ὡς Ι΄Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον. Συμφώνως πρός ταύτην ὁ Κύριος ἐνεφανίσθη εἰς τούς μαθητάς ἐπί τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος καί διέταξε αὐτούς νά ῥίψουν τά δίκτυα εἰς τά δεξιά τοῦ πλοίου καί ἔρριψαν καί ἐπίασαν ἰχθῦς πολλούς, ἑκατόν πεντήκοντα τρεῖς καί «τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τό δίκτυον» καί ἀκολούθως εἰς τήν ξηράν προέτρεψεν αὐτούς ὁ Κύριος λέγων, δεῦτε ἀριστήσατε ἐκ τοῦ ἐπικειμένου τῇ ἀνθρακιᾷ ὀψαρίου καί τοῦ ἄρτου, (Ἰωάν. ΚΑ΄10, 12). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 21:00

Τήν Κυριακήν, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν, εἰς τήν βόρειον δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Ὁ περικαλλής οὗτος Ναός εὑρίσκεται εἰς γῆν τοῦ Πατριαρχείου, ἔχων ἀρχαιότητας ἐκ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου, ὡς ἔδειξαν αἱ διεξαχθεῖσαι ἀνασκαφαί, καί ἀνηγέρθη τό πρῶτον τό 1933 ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ, συνετηρήθη δέ καί ἡγιογραφήθη ὑπό τοῦ νῦν ἡγουμένου μοναχοῦ Εἰρηνάρχου διά θαυμασίας βυζαντινῆς ἁγιογραφίας καί ἀποτελεῖ ἕν τῶν ἀξιοθεάτων τῆς περιοχῆς, προκαλῶν τόν θαυμασμόν τῶν περιηγητῶν καί τῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Λυκούδη, προσφάτως προσελθόντος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐπιθυμοῦντος ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ νά ἐνταχθῇ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 14:00

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν λύπην αὐτοῦ διά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας νά διακόψῃ τήν κοινωνίαν μετ’ αὐτοῦ καί ἐνημερώνει τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ἐν εἰλικρινείᾳ καί ἀληθείᾳ διά τῶν κάτωθι:

1ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνταπεκρίθη εἰς πρόσκλησιν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Qatar, γεωγραφικήν περιοχήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, καί ἀπέστειλε ὡς λειτουργόν ἱερέα τόν νῦν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τό ἔτος 1997, ὅτε οὔτε ναός ὑπῆρχε ἐκεῖ οὔτε χριστιανική λατρεία ἐξησκεῖτο. Ἔκτοτε, ἄχρι τῆς σήμερον, ὑπῆρξε συνεχής ἡ λειτουργική διακονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς Qatar, ἀρχικῶς εἰς εὐκτηρίους οἴκους, ἀπό δέ τοῦ 2009 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τόν ὁποῖον ἵδρυσεν ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς ἔκτασιν γῆς παραχωρηθεῖσαν παρά τοῦ Ὑψηλοτάτου Πατρός Ἐμίρη Hamad bin Khalifa Al Thani.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 21:00

Τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουνίου / 9ην Ἰουλίου 2015, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον τριμελής ἀντιπροσωπεία τῶν ΤΕΙ ΑΜΘ – Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτκοῦ Ἱδρύματος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης ὑπό τόν Καθηγητήν Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τῶν Διεθνῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων κ. Δημήτριον Ἐμμανουλούδην.

Τήν ἐκλεκτήν ἐπιστημονικήν ταύτην ὁμάδα ἐδέχθη ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς ἀκρόασιν.

(Συνέχεια…)Page 3 of 38912345...102030...Last »