Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00

Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως προς τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.

Α’ Ἡ ἑορτή εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐνωρίς τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἐτελέσθη εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐν τῷ τέλει δέ αὐτῆς ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ὅν ἔλαβον πρός Ἁγιασμόν οἱ μετασχόντες τῆς Ἀκολουθίας, ὁ προεξάρχων αὐτῆς Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς Ἁγιοταφῖται καί προσκυνηταί.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Μακαριώτατος, ἐνδεδυμένος τόν μανδύαν καί συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου τό Ἀπολυτίκιον τῶν Θεοφανείων «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε…».

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰανουαρίου 2015, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτε ἡ ἑορτή αὕτη συμπίπτῃ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ, ὡς ἐφέτος.

Τῆς ὅλης ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀναγιγνώσκων τό Εὐαγγέλιον τῆς Α’ Ὥρας, ἐν ᾧ τῶν ὑπολοίπων τριῶν Ὡρῶν τό Εὐαγγέλιον ἀναγιγνώσκουν κατά τά πρεσβεῖα αὐτῶν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀδελφότητος, συμπροσευχομένου μετ’ αὐτῶν τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τά χαράματα τῆς Τετάρτης, 1ης /14ης Ἰανουαρίου 2015, ἐξερράγη πυρκαϊά, λόγῳ βραχυκυκλώματος, εἰς τρία δωμάτια ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καπερναούμ.

Συνεπείᾳ τῆς δυνατῆς ἐκραγείσης καί ἁπλωθείσης φλογός, τρία δωμάτια, τά δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς ἐργαστήρια κατασκευῆς κηρῶν, κατεστράφησαν ἐντελῶς.

Ὁ ἐπαξίως συντηρῶν καί ἀνακαινίζων τήν Μονήν μοναχός π. Εἰρήναρχος, βοηθούμενος ὑπό τοῦ πατρός αὐτοῦ προσκυνητοῦ κ. Σταύρου διασωθείς, εἰδοποίησε τήν Πυροσβεστικήν Ὑπηρεσίαν τῆς περιοχῆς Γαλιλαίας, ἥτις καί ἐλθοῦσα κατέσβεσε τήν πυρκαϊάν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Ἀπό 12.00ης μεσονυκτίου ὥρας τῆς Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου 2014/ 13ης Ἰανουαρίου 2015 ἕως καί τῆς 3.00 π.μ. ὥρας τῆς Τετάρτης 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ μεγάλου εἰς ἀγρυπνίαν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν καί τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Λύδδης κ. Δημητρίου, καί τοῦ πρῴην ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Τιμοθέου, Ἀγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν ἄλλων διακόνων τοῦ Πατριαρχείου Διονυσίου, Μάρκου καί Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος πολλοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἐν κατανυκτικῇ προσευχῇ, ζητοῦντος τήν χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ δι’ ἡμᾶς σαρκί περιτμηθέντος Χριστοῦ καί τάς πρεσβείας τοῦ ἁγίου Βασιλείου.

(Συνέχεια…)Page 3 of 36012345...102030...Last »