Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν Τρίτην, 29ην Οκτωβρίου /11ην Νοεμβρίου 2014, ὁ κ. Σεραφείμ Τσόκας, Γενικός Γραμματεύς τῆς Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Σεραφείμ Τσόκαν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τό Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου /8ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς τό ἀρχαῖον αὐτοῦ παρεκκλήσιον, τό συνδέον τό Κεντρικόν Μοναστήριον μετά τῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου, ἐχούσης τό ὄνομα ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τούτου.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τῶν ψαλτῶν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών τοῦ, παρουσίᾳ τοῦ προσφάτως παρασημοφορηθέντος προσκυνητοῦ ἐκ Κύπρου κ. Πέτρου Σολωμοῦ μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί προσευχομένων ἐν κατανύξει μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων, μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου, Ἑλληνορθοδόξων ἀραβοφώνων, καί τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς προσκειμένης τῷ παρεκκλησίῳ τούτῳ Σχολῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 21:00

Τήν Παρασκευήν, 25ην Ὀκτωβρίου /7ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα εἰς Ραφίδια, κώμην τῆς πόλεως Νεαπόλεως /Nablus τῆς Σαμαρείας, ἐν ᾗ καί τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.
Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ καί ἱδρυτοῦ τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ προσκυνήματος τούτου Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱουστίνου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ραφιδίων π. Λεοντίου, ἱερέων τῶν ὁμόρων κωμῶν καί παρακολουθούντων τῶν ἐν εὐλαβείᾳ τῶν ἐνοριτῶν τῆς ἐνορίας ταύτης, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος ταύτης ἀραβιστί.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν 24ην Ὀκτωβρίου / 6ην Νοεμβρίου 2014, ἐτελέσθη κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τό εὑρισκόμενον ἀναμέσον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τό Μνημόσυνον τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν καί διά τόν λόγον ὅτι ἐκεῖ τυγχάνουν ἐνταφιασμένοι οἱ πλεῖστοι τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τήν Τετάρτην, 23ην Ὀκτωβρίου/5ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν, τόν ἀποτελοῦντα τήν συνδετικήν διαβατήριον δίοδον μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ὑπομνηστέον ἐνταῦθα ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος εἶναι ὁ ἀδελφός τοῦ Κυρίου, ὡς υἱός τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί κατασταθείς ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἥντινα ἀποστολικῶς ἐποίμανε, συγγράψας τήν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἐπιστολήν αὐτοῦ, προεξάρξας καί τό ἔτος 49μ.Χ τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἥτις ἤνοιξε τάς πύλας αὐτῆς πρός τά ἔθνη καί τελειωθείς μαρτυρικῶς κρημνισθεῖς ἀπό τοῦ πτερυγίου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος ὑπό τῶν Ἰουδαίων, διότι ὡὁμολόγησε Ἰησοῦν εἶναι τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί Χριστόν. (Συνέχεια…)Page 3 of 34912345...102030...Last »