Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:00

Μετά ἱεροπρεπείας καί κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, τῇ ἀθρόᾳ συμμετοχῇ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  προέστη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετεῖχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν καί πολλοί προσῆλθον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου καί τῆς Ἐξομολογήσεως.

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορῳδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχαν κ.Ἰωάννης Ζελομοσίδης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25ης Μαρτίου/ 7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός κατά τήν Tυπικήν Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Συμφώνως πρός ταύτην, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου τήν 12.00/13.00 μ.μ. ὥραν διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐν μέσῳ πυκαζούσης ἐκκλησίας ἐκ προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Οὐκρανίας καί  Πολωνίας καί πολυπληθῶν πιστῶν ἀσφυκτικῶς συνωστιζομένων καί ἐκ τῶν Ἀποστολῶν αὐτῶν καί ἐν μέσῳ πιστῶν ἄλλων δογμάτων Ἀρμενίων, Κοπτῶν, Αἰθιόπων, Συριάνων ὑπό τά δρακόντεια μέτρα τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Ἅμα τῆ εἰσόδῳ τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, προσῆλθον καί ἔλαβον εὐλογίαν, ἵνα λάβουν τό Ἅγιον Φῶς οἱ Ἀρμένιοι, Συριᾶνοι καί Κόπται. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:00

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συνεώρτασε εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, συμπεσοῦσαν τό Μέγα Σάββατον, ὡς ὁρίζει εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τήν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 23:30

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2018, Μεγάλης Παρασκευῆς, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς ὅλας τάς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου.

Τῆς κατανυκτικῆς καί σεμνῆς τελετῆς ταύτης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας Σεβασμιωτάτου Μάρκου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἀκολουθίας ταύτης ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης».

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2018, οἱ Ἁγιοταφῖται κατῆλθον μετ’ ἐπανωκαλυμμαύχου μόνον, τοῦ Μακαριωτάτου μόνον φέροντος ἐγκόλπιον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν ὁποίων προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά καί ἀπό κοινοῦ χορῳδιακῶς τό θεολογικόν καί κατανυκτικόν τροπάριον «Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον…» πρός κατάνυξιν καί ἀγαλλίασιν τοῦ παρακολουθοῦντος πλήθους τῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Σελίδα 3 από 54812345...102030...Τελευταία »