Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα,Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν Συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ/ Meeting of the Heads of Churches of Jerusalem  εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:00

Τήν αὐγήν τῆς πρωΐας τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία – πορεία τῆς καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἡ λιτανεία αὕτη ἤρξατο ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, εἰς τό ὁποῖον φυλάσσεται ἡ εἰκών αὕτη, ἔναντι τῆς Αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ λιτανεία ἀπετελεῖτο ἐκ σειρᾶς μοναχῶν, μοναζουσῶν, κληρικῶν, προπορευομένων τῆς εἰκόνος, τήν ὁποίαν ἐκράτει ἐπί στήθους ὁ ἡγούμενος τῆς Γεσθημανῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος. Τῆς σεπτῆς εἰκόνος ταύτης εἵποντο χιλιάδες πιστῶν, λαϊκῶν, ἀνδρῶν, γυναικῶν, παιδίων, Ὀρθοδόξων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων εἰσέτι, συνωστιζομένων νά προσκυνήσουν αὐτήν, ἵνα ἁγιασθῶσιν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 14:00

Τήν Πέμπτην, 11ην /24ην  Αὐγούστου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος  ἐδέχθη εἰς τό Πατριαχεῖον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱλαρίωνα, Προϊστάμενον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ROCOR (Russian Orthodox Church Outside Russia) μετά συνοδείας Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς καί μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερολίνου καί πάσης Γερμανίας κ. Μάρκου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ρωμανοῦ, Προϊσταμένου τῆς Μονῆς τοῦ Ἐλαιῶνος καί τῆς Γεθσημανῆς καί ἔδωσεν αὐτοῖς τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ , διά νά συμμετάσχουν εἰς τάς Ἀκολουθίας τοῦ 15 Αὐγούστου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν Δευτέραν, 8ην / 21ην Αὐγούστου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγoν, ἡγούμενον 50μελοῦς προσκυνηματικῆς ὁμάδος τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ, ὁμοῦ μετά μικρᾶς ὁμάδος προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λειβαδείας.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῆς δυνάμεως, τήν ὁποίαν ἀντλοῦν ἀπό τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν –θεωρίαν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα διασφαλίζουν τήν ταυτότητα τοῦ γένους ἡμῶν, τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ἔθνους τοῦ Χριστοῦ, ἔθνους τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ἀδίκως  πολεμοῦν τά σύγχρονα ρεύματα, ἰδίᾳ τῆς Παγκοσμοιοποιήσεως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 16:00

Τό Σάββατον, 6ην /19ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ὀλίγον πρό τοῦ σταυρικοῦ Αὐτοῦ πάθους ἀνῆλθε μετά τῶν προκρίτων μαθητῶν, τόν Πέτρον, τόν Ἰάκωβον καί τόν Ἰωάννην ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ καί κατέστησεν αὐτούς μετόχους καί μάρτυρας τῆς δόξης Αὐτοῦ, τοῦ προαιωνίου ἀκτίστου φωτός Αὐτοῦ, ἵνα προετοιμάσῃ αὐτούς διά τήν ἀνάστασιν Αὐτοῦ, διά τῆς θείας ὁπτασίας, εἰς τήν ὁποίαν εἶδον Αὐτόν καί διά τῆς φωνῆς τοῦ Πατρός μαρτυροῦντος «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Αὐτοῦ ἀκούετε».

Α. Ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος Πατήν ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς μεσονυκτίου ὑπαιθρίου ἀγρυπνίας, συλλειτουργούντων  Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζας τῆς Τανζανίας κ. Ἱερωνύμου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σιβηρίας κ. Θεοδοσίου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τανάγρας κ. Προκοπίου συμπροσευχομένου καί πλειάδος Ἱερομονάχων καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου, ψάλλοντος τοῦ π. Γεωργίου δεξιά καί τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης ὑπό τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον ἀριστερά καί μετέχοντος δυσαριθμήτου ἐκκλησιάσματος πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας,  Οὐκρανίας, Ρουμανίας, Κύπρου καί ἐντοπίων τῆς περιοχῆς Γαλιλαίας.

(Συνέχεια…)Page 3 of 51612345...102030...Last »