Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 22:00

Α. Ἡ Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας.

Τήν πρό μεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 6ης /19ης Νοεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, περιστοιχουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεργίου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μπαλασώφ καί ἄλλων κληρικῶν.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν ταύτην, ἡ ὁποία γίνεται διά πρώτην φοράν ὕστερα ἀπό τήν συνάντησιν καί τό Συλλείτουργον τό ἔτος 2013, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ βαπτίσματος τῶν Ρώσων. Συναντήσεις ὡς αὗται, εἶπεν ἐνισχύουν τήν ἑνότητα ἡμῶν, παρά τάς διαφοράς, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται ἐνίοτε. Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ μεγάλην χαράν ὡς Πατριάρχην τῆς Ἁγίας Πόλεως καί τῆς Ἁγίας Γῆς, τῆς ἁγιασθείσης ὑπό τῶν βημάτων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Σᾶς ὑποδεχόμεθα ὡς ἐξερχομένους ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξῆλθον οἱ Ἀπόστολοι καί ἐδίδαξαν τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 23:00

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου διά συμμετοχήν εἰς τόν ἑορτασμόν τῶν ἑβδομηκοστῶν γενεθλίων Αὐτοῦ, ἀνεχώρησε ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben Gurion τοῦ Τέλ Ἀβίβ, τήν Παρασκευήν 5ην / 18ην Νοεμβρίου 2016 διά τῶν ἀεροπορικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Ρωσικῆς ἑταιρείας Aeroflot, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί ὑπό τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, προερχομένου ἐκ Κύπρου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν Παρασκευήν, 18ην  Νοεμβρίου 2016, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεσις μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος ἐκ διαφόρων τοπικῶν παραδόσεων.

Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα περιελάμβανε ἐπίκαιρα χριστουγεννιάτικα ἄσματα ἀπό τήν Νεανικήν Χορῳδίαν τοῦ Οὐκρανικοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ντόχας, τήν Μικτήν Χορωδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ καί τήν Μικτήν Χορῳδίαν Ρουμάνων καί Σέρβων.

Διά τῆς φιλοπόνου συμμετοχῆς τοῦ Συλλόγου τῶν Μυροφόρων, τῆς Νεολαίας, καί ἄλλων μελῶν τοῦ ποιμνίου παρεσκευάσθησαν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, δῶρα καί ἀντικείμενα εὐλαβείας, τά ὁποῖα διετέθησαν πρός πώλησιν, διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν  μελῶν τοῦ ποιμνίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 11:00

Ἀπό Παρασκευῆς, 5ης /18ης Νοεμβρίου 2016 ἕως καί Κυριακῆς 7ης /20ῆς  Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκεται εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, προσκεκλημένος εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν ἑβδομηκοστῶν Γενεθλίων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου. Λεπτομέρειαι θά ἀναρτηθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Τετάρτην, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν τῆς Λύδδης ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην τῆς 3ης Νοεμβρίου ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος, ὅτι τό σεπτόν λείψανον τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐκ τῆς Ρώμης, πόλεως τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, μετηνέχθη εἰς τήν Λύδδαν, πόλιν τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ, ἐκ μητρός καί ἐναπετέθη εἰς τάφον, ἐπί τοῦ ὁποίου ἀργότερον κατά τήν δεκαετίαν 326-336μ.Χ. ἡ ἁγία Ἑλένη ἵδρυσε μέγαν Ναόν, οὗτινος καί τά ἐγκαίνια ἐτελέσθησαν καί συνεορτάζονται σήμερον καί ὅστις ἀπετέλεσε τό λατρευτικόν κέντρον τῆς ἐν Λύδδῃ Χριστιανικῆς Κοινότητος, ἔχούσης τάς ἀρχάς αὐτῆς εἰς τά Καινοδιαθηκικά χρόνια: (Πράξ. 9,32).

(Συνέχεια…)Page 3 of 47312345...102030...Last »