Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 14:00

Αἱ εἰς τό κάτωθι πρόγραμμα ἀναγραφόμεναι ὧραι, ἀναφέρονται εἰς ΩΡΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ὁποία συμπίπτει μέ τήν ΩΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ.

Ἀπό 30ῆς Μαρτίου /12ης Ἀπριλίου  ἕως  7ης /20ῆς Ἀπριλίου.

 

Σάββατον τῶν Βαΐων:  -Ὁ Ἑσπερινός: 3.00 μ.μ.

 

Κυριακή τῶν Βαΐων:

-Ἡ θεία Λειτουργία: 8.00 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15 μ.μ.

  (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 12:00

Αἱ εἰς τό κάτωθι πρόγραμμα ἀναγραφόμεναι ὧραι, ἀναφέρονται εἰς ΩΡΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ὁποία συμπίπτει μέ τήν ΩΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ.

Ἀπό 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου  ἕως  8ης /21ης Ἀπριλίου 2014

Κυριακή τῶν Βαΐων:

-Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 5.00π.μ.

-Ἑσπερινός:3.30μ.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15μ.μ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν Τρίτην  27 Μαρτίου / 8 Ἀπριλίου 2014 ὁ Ὑποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης, Ὑπαρχηγός Ἀρχηγείου Στόλου τοῦ πλοίου «Σαλαμίς» μετά τοῦ Στρατιωτικοῦ ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας  εἰς Τέλ Ἀβίβ καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη ἐνθέρμως τόν κ. Ὑποναύαρχον, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη αὐτοῦ εἰς Αὐτόν, λέγων ὅτι ἀποτελεῖ δι’ἐκεῖνον ἰδιαιτέραν τιμήν ἡ ἐπίσκεψίς του εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί εἰς τόν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Κυρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:30

Α’ Εἰς τήν Ναζαρέτ

Τήν Δευτέραν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ, εἰς τήν ὁποίαν καί ἀπεστάλη ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ὑπό τοῦ Θεοῦ καί εὐηγγελίσθη εἰς τήν Πάναγνον κόρην καί ἀειπάρθενον Μαρίαν, ὅτι θά γεννήσῃ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου τόν μονογενῆ Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἡ πόλις τῆς Ναζαρέτ, ἔχουσα τάς πρώτας μαρτυρίας περί αὐτῆς εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν μία τῶν μεγίστων πόλεων τῆς Γαλιλαίας, σήμερον δέ ἀριθμεῖ περί τούς ἐνενήκοντα χιλιάδας κατοίκων, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ δέκα καί ὀκτώ χιλιάδες εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι.

 Εἰς τό κέντρον τῆς παλαιᾶς πόλεως τῆς Ναζαρέτ εὑρίσκεται τό προσκύνημα, ἡ πηγή καί ὁ Ὀρθόδοξος Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς τήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβε χώραν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τό Σάββατον, 23ην Μαρτίου/5ην Ἀπριλίου 2014, τριάκοντα ἀντιπρόσωποι ἐκ τῶν Κυβερνητῶν καί τοῦ Πληρώματος τῆς φρεγάτας «Σαλαμίς» τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτου ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον εἰς τά πλαίσια ναυτικῆς ἀσκήσεως τοῦ πλοίου  ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ναυτικοῦ τοῦ Ἰσραήλ. (Συνέχεια…)Page 3 of 31512345...102030...Last »