Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ὣραν 19.00, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Αμύνης κ. Χριστοφόρου Φωκαΐδου καί ἂλλων ἐπισήμων, ὡς καί πιστῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:00

Τό ἑσπέρας τῆ Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας , ἤτοι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν, κατελθών ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα — @ 21:30

Ἐν  τῇ  Ἁγία  Πόλει  Ἱερουσαλήμ   ΠΑΣΧΑ   2016.

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ’

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην

ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου

τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

  

«Χαῖρε  Σιών ἁγία,

μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, 

Θεοῦ κατοικητήριον˙

Σύ γάρ ἐδέξω πρώτη

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

διά τῆς Ἀναστάσεως»

(Στιχηρόν ἀναστάσιμον

Ἑσπερινοῦ, ἤχου πλ. δ’).

 

Ὄρθρος ἦν βαθύς καί σκοτία περί τό μνημεῖον, ἐν ᾧ ἐτάφη ὁ σταυρωθείς Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ναζωραῖος, ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων. Πολλή ἡ σκοτία καί εἰς τάς φρένας  Μαρίας καί τῶν μετ’ αὐτῆς εἰς τό μνημεῖον προσδραμουσῶν γυναικῶν. Εἰς τήν λύπην τήν ἐκ τοῦ σταυροῦ, προσετέθη ἡ ἀπορία ἐκ τῆς θέας τοῦ ἀποκεκυλισμένου λίθου, ἡ ἀμηχανία ἐκ τῆς θέας τοῦ κενοῦ τάφου καί ἡ ἀπόγνωσις ἐκ τοῦ ὅτι «ᾖραν τόν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου καί οὐκ οἴδαμεν, ποῦ ἔθηκαν Αὐτόν» (Ἰω. 20,2).

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν Κυριακήν, 11ην/ 24ην  Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὡς μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων στρωννύντες ἐπί τῆς γῆς τά ἰμάτια αὐτῶν καί κλάδους φοινίκων, ὑπεδέχθησαν Αὐτόν βοῶντες «Ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:30

Ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί εἰς τήν ἐν Βηθανίᾳ Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβασστείας κ. Θεοδοσίου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ.

(Συνέχεια…)Page 3 of 43912345...102030...Last »