Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ηςἈπριλίου/11ης Μαΐου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν 19 ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ ξενοδοχείου Notre Dame ἔναντι τῆς Νέας Πύλης τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Προέδρου τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰσραήλ, Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπροσώπου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 21:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου / 9ης Μαΐου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν Ἀπολυτηρίων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Λυκείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων. Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τινων ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὡς τοῦ Προέδρου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βασιλείου Κοΐνη καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Πoιμένων-Μπετσαχούρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:00

Τήν Δευτέραν, 26ην Ἀπριλίου / 9ην Μαΐου 2016, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Ροῦμπεν Ρίβλιν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, παρουσίᾳ τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Νουρχάν Μανουκιάν καί τῶν Προκαθημένων ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην προσεφώνησε τόν Πρόεδρον τοῦ Ἰσραήλ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Φουάδ Τουάλ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου/9ης Μαΐου 2016, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πατριάρχης τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Ἄβα Ματθίας. Τόν Πατριάρχην Αἰθιοπίας καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀνέκαθεν ἀγαθῶν καί ἀγαστῶν σχέσεων τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Περί τῶν σχέσεωςν τούτων ἐποίησε λόγον καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Αἰθιοπίας εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 23:00

Τήν Κυριακήν, 25ην Ἀπριλίου/ 8ην Μαΐου 2016, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη εἰς τήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, συμφώνως πρός τήν παράδοσιν αὐτῆς τό θαῦμα τῆς μετατροπῆς τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον καί τῆς εὐλογίας τοῦ γάμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς πρῶτον σημεῖον τῆς θαυματουργικῆς δυνάμεως Αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωσιν εἰς Αὐτόν οἱ μαθηταί Αὐτοῦ.

Εἰς τήν κώμην ταύτην, πλησιόχωρον τῆς Ναζαρέτ καί εἰς τήν ἐν αὐτῇ Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κανᾶ Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαβωρίου Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Αϊλαμπούν Ἀρχιμανδρίτου π. Σωφρονίου ὡς προεξάρχοντος, συμπροσευχομένου τοῦ πρῴην ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Τιβεριάδος π. Τιμοθέου καί τοῦ νῦν ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῶν πλησιοχώρων κωμῶν, συμπροσευχομένου τοῦ ἐπιστάτου τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρου καί Παύλου Καπερναούμ μοναχοῦ π. Εἰρηνάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, ψαλλούσης ἀραβιστί τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος τῆς Κανᾶ ἑλληνιστί καί ἀραβιστί καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ, ἀναστασίμῳ χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας. Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί ἔχοντα ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Page 3 of 44412345...102030...Last »