Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 18:00

Τήν Κυριακήν, 18ην /31ην Ἰανουαρίου 2016, ἔλαβε χώραν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν ἡ τελετή τῆς Κατατάξεως εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ βιώσαντος ἐν αὐτῇ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Χοζεβίτου.

Διαρκούσης τῆς ἐπί τούτου τελεσθείσης θ. Λειτουργίας, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσε τό κείμενον τῆς Ἁγιοκατατάξεως, ὡς ἕπεται:

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ  ΠΡΑΞΙΣ  ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ  ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ  ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ

 Ἡ περιοχή τοῦ χειμάρρου Χορράθ καί ἡ ἐν αὐτῇ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, εἰς τήν ὁποίαν καί τελοῦμεν τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον σήμερον, ἀνεδείχθησαν χῶροι φανερώσεως τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ  ἀνθρώπου, ἀφ’ ἡμερῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἰς αὐτήν, φεύγων τόν θυμόν τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, εὗρε καταφύγιον  ὁ προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ λέγοντος: «πορεύου ἐντεῦθεν κατ’ ἀνατολάς καί κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορράθ τοῦ ἐπί προσώπου τοῦ Ἰορδάνου· καί ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καί τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι, διατρέφειν σε ἐκεῖ» (Βασ. ΙΙΙ, 17,2-4).  Εἰς τήν αὐτήν περιοχήν Ἰησοῦς  ὁ τοῦ Ναυῆ, ἐζήτησεν ἀπό τόν Θεόν τήν στάσιν τοῦ ἡλίου καί τῆς  σελήνης, λέγων: «στήτω ὁ ἥλιος κατά Γαβαών καί ἡ σελήνη κατά φάραγγα   Ἐλών, καί ἔστη ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη ἐν στάσει»  (Ἰησοῦς  Ναυῆ,  10,12-13). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου, συνεχομένης τῷ Πατριαρχεῖον βοειοδυτικῶς.

Ὡς γνωστόν, ὁ Μέγας Ἀντώνιος εἶναι εἷς τῶν μεγάλων ἀσκητῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ζήσας ἐπί 105 ἔτη, ἀπό Διοκλητιανοῦ καί Μαξιμιανοῦ ἕως καί τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί φθάσας εἰς ἀκρότητα μέτρων ἀσκήσεως, πνευματικῶν χαρισμάτων, «ἀναδείξας τάς ἐρήμους εἰς πόλεις», διδάξας τόν μοναχισμόν εἰς χιλιάδας μοναχούς. Τον βίον αὐτοῦ συνέγραψε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στηρίξας τούς Χριστιανούς εἰς καιρόν διωγμῶν καί προασπίσας τό δόγμα  τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2016, 50 μελής Ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἐξ Ἱερέων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν ὑπό τόν πρῴην Ἀντιπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱερουσαλήμ θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Τιμόθεον, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν τελετήν τῆς ἁγιοκατατάξεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου τοῦ ἐκ Ρουμανίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν 18ην / 31ην Ἰανουαρίου 2016.

Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 17:00

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστροουγγαρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀρσένιος, ἡγούμενος 50μελοῦς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αὐστροουγγαρίας κ. Ἀρσένιον καί τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν Παρασκευήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς προσκυνήσεως τῆς ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἤτοι τῆς φυλακίσεως αὐτοῦ ὑπό Ἡρώδου τοῦ βασιλέως καί τῆς ἀποφυλακίσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἀγγέλου, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 12).

Ἡ φυλάκισις αὕτη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἔλαβε χώραν εἰς τάς φυλακάς τοῦ Πραιτωρείου- Ρωμαϊκοῦ Διοικητηρίου, εἰς τήν περιοχήν τοῦ ὁποίου σώζεται σήμερον ἡ φυλακή καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Πατριαρχείου ἐπ’ ὀνόματι τῆς Φυλακῆς τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ἐπειδή πιστεύεται ὅτι εἰς αὐτήν ἔλαβε χώραν ἡ συνομιλία μεταξύ τοῦ Νικοδήμου, κρυφοῦ μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου περί τῆς «ἄνωθεν γεννήσεως» ἤτοι ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου διά τοῦ βαπτίσματος, συμφώνως πρός τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον (κεφ. 3, 1-21). (Συνέχεια…)Page 3 of 42612345...102030...Last »