Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰουλίου/ 2ας Αὐγούστου 2016 ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Μάρδας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί ὑπό τοῦ φέροντος τόν βαθμόν τοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη καί ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ὑφυπουργόν κ. Μάρδαν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς καί ὁ Παραδραγουμᾶνος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουλίου/2αν Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν εὑρισκομένην μεταξύ τῆς νέας νοτίου πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Βηθλεέμ καί εἰς τήν τοποθεσίαν, διά τῆς ὁποίας διῆλθεν ὁ προφήτης Ἠλίας, ὅτε κατεδίωκεν αὐτόν ὁ Ἀχαάβ καί ἡ Ἰεζάβελ ἡ σύζυγος αὐτοῦ μετά τήν κατάκαυσιν τῶν λίθων τοῦ θυσιαστηρίου διά τοῦ πυρός, τό ὁποῖον μέ τήν προσευχήν του ἔρριψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ὁ Θεός καί μετά τόν φόνον τῶν 400 ἱερέων τῆς αἰσχύνης καί ὅτε ἐκοιμήθη ὑποκάτω ἀρκεύθου καί ἤγειρεν αὐτόν ὁ ἄγγελος λέγων «ἀναστάς, φάγε καί πίε» καί ἠγέρθη καί ἔφαγε καί ἔπιε καί ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς βρώσεως καί πόσεως ἐκείνης ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἡμέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας». (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε πλησίον τῆς Ναζαρέτ . Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἦτο τό λατρευτικόν κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἐγκαταληφθεῖσα κατά τήν διάρκειαν τῶν γεγονότων τοῦ 1948 καί τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Τήν Ἐκκλησίαν ταύτην ἐγκαταλελημένην οῡσαν ἐπί πεντηκονταετίαν καί τάς φθοράς τοῦ χρόνου δεχθεῖσαν, ἐζήτησε κατά τά τελευταῖα ἔτη παρά τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, στρατοπεδεύοντος πέριξ ἄχρι τοῦ νῦν καί ἔλαβε καί συνετήρησε καί ἀνεκαίνισε καί ἔφερε τό Πατριαρχεῖον ἐνεργείαις καί δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος εἰς κατάστασιν, ὥστε να χρησιμοποιῆται καί πάλιν ὡς κέντρον λατρείας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 12:00

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2016, ὁ νέος Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Φραγκισκανοῦ π. Σεργίου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν νέον Κουστωδόν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ π. Φραγκῖσκος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑπάρξασαν ἤδη συνεργασίαν εἰς θέματα τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί διά τήν νῦν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ὡς Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Χρονικὸν — @ 12:00

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰουλίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπεσκέφθη τήν Ἀκρόπολιν τῆς Λίνδου. Ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἕως τῆς κορυφῆς, ἐξεναγήθη καί εἶδεν καί τόν ἀρχαῖον Ναόν τῆς ἀρχαίας κλασσικῆς περιόδου καί τόν Βυζαντινόν Ναόν, συντηρουμένους κατά τό δυνατόν ἐκ τῶν ἐρειπίων, καθώς εἶδεν καί τό ὅλον φρούριον, περιτειχισμένον μέ τεῖχος τῆς Ἐνετικῆς περιόδου καί τήν γαληνιαίαν, θαυμασίαν θέαν πρός νότον καί τόν μικρόν ὄρμον-λιμένα, ἔνθα ἠγκυροβόλησεν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. (Συνέχεια…)Page 3 of 45712345...102030...Last »