Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τήν Κυριακήν, 2αν/15ην Ἰανουαρίου 2015, Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω κατά τό Τριῴδιον, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης διά θείας Λειτουργίας εἰς τήν ὁποίαν ἦτο χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν ἑορτάσθη πανηγυρικῶς ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, κειμένης ὀλίγα μόνον μέτρα ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, βορειοανατολικῶς αὐτοῦ εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Εἰς τήν ἀρχαίαν ταύτην Μονήν τοῦ Πατριαρχείου ἑωρτάσθη τό γεγονός τῆς προσαγωγῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό τῶν γονέων αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς Γεννήσεως αὐτοῦ, συμφώνως πρός τόν Νόμον, ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον ἕσται ἅγιον τῷ Θεῷ καί ἐδέχθη Αὐτόν ὁ δίκαιος Συμεών λέγων: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου Δέσποτα, κατά τό ρῆμά Σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό Σωτήριόν Σου, ὅ ἥτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ Σου, Ἰσραήλ», (Λουκ. 2, 22-38).

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου 2015, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν.

Μετά τό Μνημόσυνον εἰς τόν Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τήν πρωΐαν προσηνέχθη τό κόλλυβον εἰς τό Ἐπιτροπικόν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 19:00

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βεροίας κ. Παντελεήμων καί Κίτρους κ. Γεώργιος, ἡγούμενοι ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ ἑξήκοντα μελῶν περίπου ἕκαστος ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί τούς συνοδούς προσκυνητάς αὐτῶν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον ἕκαστος τῶν δύο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἐκφράζοντες τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τόν Θεόν, Ὅστις εὐώδωσεν τήν προσκυνηματικήν ὁδοιπορίαν ταύτην καί πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν τῶν προσκυνητῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκηρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς δύο δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν Σωκράτην Φελέκην, ἀπόφοιτον τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καί τόν Σταῦρον Βούκαν, ἐλθόντα προσφάτως καί φοιτῶντα εἰς τήν αὐτήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

Κείρων τούς ἐν λόγῳ δύο δοκίμους ὁ Μακαριώτατος μετωνόμασεν αὐτούς, τόν μέν Σωκράτην εἰς Σωφρόνιον, τιμῶντα τόν Ἅγιον Σωφρόνιον, Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τόν δέ Σταῦρον εἰς Συνέσιον.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰανουαρίου / 12ην Φεβρουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἁγίων, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν.

Ὡς γνωστόν, ἡ ἑορτή αὕτη ἔχει καθιερωθῆ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τοῦ 12ου αἰῶνος, ἵνα συνενώσῃ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, χωριζόμενα τότε εἰς ὁμάδας, Ἰωαννίτας, Βασιλείτας καί Γρηγορίτας εἰς μίαν ἑνότητα, τιμῶσαν ὁμοῦ τούς τρεῖς οἰκουμενικούς διδασκάλους ὡς ἁγίους, ἀλλά καί ὡς ἄνδρας τῶν γραμμάτων ἐπιστήμονας, ἐπεξεργασαμένους καί τόν σύνδεσμον μεταξύ τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς παιδείας μετά τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας.

(Συνέχεια…)Page 3 of 36412345...102030...Last »