Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης Μαρτίου 2015, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐχειροτόνησεν εἰς θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοινότητος Τουράν τοῦ Βορείου Ἰσραήλ πλησίον τῆς Τιβεριάδος τόν διάκονον π. Ἰμάντ – Σπυρίδωνα Σοῦχα εἰς Πρεσβύτερον, ἵνα οὗτος ὑπηρετήσῃ ὡς Ἱερεύς ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Κοινότητα ταύτην.

Τήν θείαν Λειτουργίαν καί χειροτονίαν παρηκολούθησαν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Τιβεριάδος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ χειροτονηθέντος.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τό Σάββατον, 22αν  Φεβρουαρίου/ 7ην Μαρτίου 2015, πεντηκονταμελής ὁμάς ἐκ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας ὑπό τόν ἡγούμενον τοῦ Προσκυνήματος τούτου, Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 22:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου/ 6ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν κώμην Ἀϊλαμπούν τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ κώμην τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων, διαβιοῖ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσα περί τά ἑξακόσια μέλη, ἔχουσα ὡς Ναόν αὐτῆς τόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἀνακαινισθέντος δαπάναις τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 16:00

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διευκρινίζει, ὅτι ὁ πρῴην Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί μοναχός κ. Εἰρηναῖος τυγχάνει «αὐτοέγκλειστος» καί ὅτι τήν εὐθύνην διά τάς ἐπισκέψεις παρ’ Αὐτῷ ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν Α’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 16 Φεβρουαρίου/ 1ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων καί τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Α’ Ἡ Παραμονή.

Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὠιδή εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐγένετο ἐπίσημοςκάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν ἐγένετο προϋπάντησις καί θυμίαμα, προσκύνησις δέ ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνδυθείς μανδύαν, ηὐλόγησε καί ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀνοιξανταρίων, ἐν ᾧ ἐκρούοντο τά σήμαντρα καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Συνοδικοί προσεκύνουν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί οἱ διάκονοι μετά τοῦ Παραδραγουμάνου καί τοῦ Τελετάρχου ἐτέλουν τό θυμίαμα ἀνά τά προσκυνήματα. (Συνέχεια…)Page 3 of 36812345...102030...Last »