Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης / 29ης Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τῆς Ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Ρέμλης εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς ταύτης.

Ἡ Σχολή αὕτη τῆς Κοινότητος Ρέμλης ἔχουσα ὅλας τάς βαθμίδας τῆς Πρωτοβαθμίου καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν καί Λύκειον ἱδρύθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος κατά τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τῇ οἰκονομικῇ βοηθείᾳ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου. Εἰς αὐτήν φοιτοῦν μαθηταί Παλαιστινιακῆς καταγωγῆς, Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι, οἱ διαμένοντες εἰς Ἰσραήλ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τό 1948. Οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς διδάσκονται εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν μέ ξένας γλῶσσας τά Ἑβραϊκά καί τά Ἀγγλικά καί μέ πρόγραμμα ἐγκεκριμμένον ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Ἰσραήλ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 16:00

Τήν Τρίτην, 14ην / 27ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐν Ἱεριχοῖ Ἱεράν Μονήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ, ἔνθα καί ἡ συκομορέα τοῦ Ζακχαίου. Ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἐλισσαῖος ἦτο μαθητής τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ἐκλήθη δέ ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς τό προφητικόν ἀξίωμα, ἐν ᾧ ὤργωνε μέ τά δώδεκα ζεύγη βοῶν του, ἀντεπεκρίθη δέ εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ καί ἔθυσε τούς βόας αὐτοῦ καί προσέφερεν αὐτούς εἰς τροφήν διά τόν λαόν καί ἠκολούθησε τόν προφήτην Ἠλίαν.

Περιοχή τῆς ζωῆς καί δράσεως αὐτοῦ ἦτο ἡ Ἱεριχώ, ἔνθα τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ ἐπετέλεσε πολλά θαυμάσια διά τήν βοήθειαν τοῦ λαοῦ. Ἕν τούτων ἦτο ἡ μετατροπή τῶν ὑδάτων τῆς παρά τό Σαραντάριον ὄρος πηγῆς τῆς Ἱεριχοῦς ἐκ πικρῶν εἰς γλυκέα διά τήν ἄνευ θανάτων πόσιν αὐτῶν.

Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος ἠξιώθη νά ἴδῃ τόν διδάσκαλον αὐτοῦ, προφήτην Ἠλίαν νά ἀναλαμβάνεται εἰς τόν οὐρανόν ἐπί πυρίνου ἅρματος καί νά δεχθῇ παρ᾽αὐτοῦ διπλῆν τήν χάριν, τήν ὁποίαν εἶχεν οὗτος καί τήν μηλωτήν αὐτοῦ, ἐφ᾽ ἧς ἀπλωθείσης περιεπάτησεν ἐπί τοῦ ὕδατος τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 15:00

Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ καί εἰς τάς ὑπωρείας τοῦ λόφου Ἀμπού Τώρ καί ἐπί τῶν λελαξευμένων βράχων – μνημάτων τοῦ ἀγροῦ τοῦ αἵματος – Κεραμέως, «τόν ὁποῖον ἠγόρασαν οἱ Φαρισαῖοι, εἰς ταφήν τοῖς ξένοις μέ τά τριάκοντα ἀργύρια, τά ὁποῖα ἐπέστρεψεν ὁ Ἰούδας μεταμεληθείς διά τήν προδοσίαν τοῦ Διδασκάλου του», (Ματθ. 27, 3-10). Μεταξύ τῶν μνημάτων τούτων διακρίνονται ὁ τάφος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἰουβεναλίου (451 μ.Χ.), τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς μοναχοῦ Κυρίλλου περί τό 1923 καί ἄλλων.

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον -φυσικῶς λελαξευμένον βράχον κατά τό ἥμισυ- ἔλαβε χώραν διά τήν μνήμην τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου, ἀσκήσαντος εἰς τήν Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα, ἔχοντος ὡς ἔνδυμα μόνον τήν γενειάδα αὐτοῦ, ὡς ἐμαρτύρησεν ὁ εὑρῶν καί ἐνταφιάσας αὐτόν Ὅσιος Παφνούτιος, ὁ Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί ἡ θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, συμπροσευχομένου εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, λαϊκῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί τοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων Ἀραβοφώνου ποιμνίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου Καβαθᾶ πρός τό τέλος καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 14:00

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Πρόξενον κ. Βασίλειον Κοΐνην, ὑπηρετήσαντα ἐπί τριετίαν εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἀφυπηρετοῦντα νῦν καί ἐρχόμενον, ἵνα χαιρετίσῃ καί ὑποβάλῃ τά σέβη αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ποιμαντικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διά τήν προώθησιν τῆς προόδου τῆς Ἑλληνικῆς ὁμογενείας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην τῆς Κυριακῆς, 5ης / 18ης Ἰουνίου 2017, εἰς Σινασσόν τῆς Καππαδοκίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὡμίλησε πρός το ἐκκλησίασμα. Εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν λίαν ἀγαστήν συνεργασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τήν συμβολήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ εὐσεβῶς τελειωθέντων καί εὐσεβῶς μαρτυρησάντων Πατέρων ἡμῶν. (Συνέχεια…)Page 3 of 51112345...102030...Last »