Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:30

Τήν Τετάρτην, 5ην /18ην Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  ἐπεσκέφθη τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Β´ Ἴμπν Χουσεΐν, παρουσίᾳ τοῦ πρίγκηπος Ἐμίρη Γάζη, Συμβούλου τοῦ Βασιλέως ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἱστορικάς ἀγαστάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Χασιμιτικῆς Οἰκογενείας καί ηὐχαρίστησε τόν Βασιλέα διά τήν συμπαράστασιν Αὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας τοῦ Πατριαρχείου διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ διαφυλάττοντος τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καθώς καί διά τήν συμμετοχήν Aὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας μή ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν ἐνοικιάσεων τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Jaffa Gate τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Μέ ἰδιαίτέραν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε ἡ πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ ὁποῖοι ἦλθον διά νά τιμήσουν τήν ἑορτήν καί νά συλλειτουργήσουν εἰς τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Δημητρίου. Διά ποιμαντικούς λόγους ἡ ἑορτή μετετέθη εἰς ἡμέραν Παρασκευήν.

Τήν Πέμπτην, 12 Ὀκτωβρίου 2017, ἐψάλη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, μετ’ Ἀρτοκλασίας. Τούς ὕμνους ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος ἑλληνιστί καί ρωσσιστί καί ἡ χορῳδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀραβιστί. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 10:00

Τήν προμεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 28ης Σεπτεμβρίου / 12ης Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τόν πρωθυπουργόν τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Ράμη Χαμπντάλλα εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ εἰς Ραμάλλαν.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος ἡγουμένου εἰς Ραμάλλαν, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβόφωνα Μ.Μ.Ε καί τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἄσαντ Μαζάουϊ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:30

Ἀπὸ Τρίτης, 27ης Σεπτεμβρίου/10ης Ὀκτωβρίου 2017 ἕως Τετάρτης 28ης Σεπτεμβρίου/ 11ης Ὀκτωβρίου 2017 ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν Φαναρίῳ.

Ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Κωνσταντινουπόλεως, ὑπεδέχθησαν Αὐτὸν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος. Τὴν μεσημβρίαν παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 13:30

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετέσχεν ἀπό Τετάρτης 28ης Σεπτεμβρίου/ 11ης Ὀκτωβρίου ἕως 2ας / 15ης Ὀκτωβρίου 2017 εἰς τό ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ρόδου διοργανωθέν “4ον Διεθνές Συνέδριον τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν Ποιμαντικήν Διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς Ὑγιείας” δι’ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ, τῆς μοναχῆς Εὐφημίας, διακονούσης εἰς τό Γραφεῖον Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εἰς τό Συνέδριον τοῦτο ἡ ἐν λόγῳ μοναχή ἀνέγνωσε τόν χαιρετισμόν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἔχοντα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου κ. Κύριλλε,

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἁρχιερεῖς,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίαι, Κύριοι,

Τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων χαιρετίζει μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς τήν ἔναρξιν τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Ποιμαντικῆς, τό ὁποῖον διοργανώνει ἐπιτυχῶς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγιείας μέ θέμα: «Ἀναθερμαίνοντας τήν ἐλπίδα: Ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». Χαιρόμεθα ἐπίσης, καθ’ ὅτι τῇ προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συμμετέχομεν διά πρώτην φοράν εἰς αὐτό τό Συνέδριον. (Συνέχεια…)Σελίδα 29 από 548« Πρώτη...1020...2728293031...405060...Τελευταία »