Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00
  1. Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν Ἱεροσολύμων.

Τήν Πέμπτην, 25ην Νοεμβρίου /8ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης.

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη κατήγετο ἀπό τήν Ἀλεξάνδρειαν πεπροικισμένη παρά τοῦ Θεοῦ διά φυσικῶν χαρισμάτων διακρινομένη ἐπί παιδείᾳ καί σοφίᾳ καί συνδιαλεχθεῖσα μετά τῶν φιλοσόφων τῆς θύραθεν παιδείας καί ὁμολογήσασα τόν Χριστόν εὐθαρσῶς καί συλληφθεῖσα διά τοῦτο καί βασανισθεῖσα καί ἀποτμηθεῖσα τήν κεφαλήν ὑπό Μαξεντίου τοῦ βασιλέως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ἔργα — @ 18:00

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 25ης Νοεμβρίου / 8ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, ἐξεδήλωσε καί πάλιν  τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, συνεχιζομένων ἀπροσκόπτως ὑπό τῶν τεχνικῶν τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρός τοῦτο ὁ κ Πρωθυπουργός ἔφθασε τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος καί ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετ’ ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Νοεμβρίου/7ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) κ. Olav Fykse Tveit, συνοδευόμενος ὑπό τῆς κας Marianne Ejdersten, Director of Communications καί τοῦ πρῴην βουλευτοῦ τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν κ. Ὄδε Καουάς διά τό Πατριαρχεῖον, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου/ 6ην Δεκεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐκδηλώνων καί πάλιν τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν ἐκ τῆς Συρίας ἐκτοπισθέντων προσφύγων ἐπεσκέφθη τόν εἰς Ἰορδανίαν προσφυγικόν καταυλισμόν Badia.

Τόν καταυλισμόν τοῦτον εἶχε ἐπισκεφθῆ ἤδη ὡρισμένας φοράς ἀπό ἔτους  ἡ ἐκ Κάρακ καταγομένη Ρωμαιορθόδοξος Δίς Οὐαφάα Κσούς, Διευθύντρια τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου, προσφέρουσα ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖται μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Θεόπαιδος Μαρίας, οἱ Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφιέρωσαν τό τέκνον αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος καί οἱ Ἱερεῖς εἰσήγαγον αὐτήν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἔνθα παρέμεινε τρεφομένη ὑπό τοῦ ἀγγέλου ἕως τήν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν, ὅτε παρέδωκαν αὐτήν εἰς τόν Ἰωσήφ τόν Μνήστορα διά προστασίαν.

Μέ τήν Εἴσοδον τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν προαναγγέλλεται ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον καί προκηρύσσεται τό ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν σάρκωσιν τοῦ ὁποίου εὐηγγελίσθη ἔπειτα ἡ Θεοτόκος. (Συνέχεια…)Page 20 of 493« First...10...1819202122...304050...Last »