Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 14:00

Τήν Κυριακήν, 25ην Σεπτεμβρίου/ 8ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Ρένε.

Ἡ κώμη Ρένε εὑρίσκεται εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς Ναζαρέτ, εἰς αὐτήν δέ εὑρίσκετο ἀνέκαθεν Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης, ἀριθμοῦσα περί τά χίλια διακόσια μέλη.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν εἰς τήν θ. Λειτουγίαν ταύτην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, ὁ πρῴην Τελετάρχης  Ἀρχιμανδρίτης π. Πορφύριος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιβεριάδος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος, ὁ ἀδελφός τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ Πρεσβύτερος π. Τηλέμαχος, ὁ Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας ταύτης Πρεσβύτερος π. Συμεών, ὁ Πρεσβύτερος π. Λάζαρος καί ὁ διάκονος π. Ἀναστάσιος καί ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος ἑλληνιστί, ἀραβιστί καί ρωσσιστί μετά τῆς χορῳδίας, τήν ὁποίαν ἔχει προετοιμάσει εἰς Ναζαρέτ καί μετέσχε ἐν εὐλαβείᾳ πολύς Ὀρθόδοξος λαός. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:30

Τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό κείμενον καί προσκείμενον δυτικῶς τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἡ ἁγία πρωτομάρτυς Θέκλα κατήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐχρημάτισε μαθήτρια τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί ἐδίδαξε τόν Χριστόν εἰς πολλάς πόλεις καί πολλά παθοῦσα ἐτελεύτησε ἐνενηκοντοῦτις εἰς τήν ἰδίαν αὐτῆς πατρίδα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 17:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Σεπτεμβρίου / 3ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους Ἰσραήλ κ. Ροῦμπεν Ρίβλιν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:00

Την Δευτέραν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ὁμάδα νέων ἐνδεδυμένων τήν Κρητικήν παραδοσιακήν στολήν ὑπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, οἱ ὁποῖοι ἐτραγούδησαν κρητικάς μαντινάδας διά τον Μακαριώτατον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα πρός συγκίνησιν και τέρψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν προσκυνητῶν τῶν συρρευσάντων   εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου  ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας και Σερβίας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 13:00

Τὴν πρώτην Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν, 18ην Σεπτεμβρίου / 1ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀκολουθῶν τὴν Ἱεροσολυμιτικὴν τάξιν, προεξῆρξε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν κειμένην εἰς τὴν Δυτικὴν Ἱερουσαλὴμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς διατηρεῖται ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἐφυτεύθη ὑπὸ τοῦ Λὼτ τὸ ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Εἰς τὴν Μονὴν ταύτην διετήρει τὸ Πατριαρχεῖον ἀπὸ τοῦ 1845 ἕως τοῦ 1909 Ἀνωτάτην Θεολογικὴν Σχολήν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησαν ἀξιολογώτατοι θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ πλεῖστοι τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων τοῦ δευτέρου ἡμίσεως τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ὡς ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ Κάλλιστος Μηλαρᾶς καὶ Τιμόθεος ὁ Θέμελης Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καὶ πολλοὶ ἄλλοι. (Συνέχεια…)Σελίδα 20 από 538« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »