Τό Σάββατον, 12ην / 25ην Μαρτίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, φέροντος τό ὄνομα ἑνός τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν μαρτυρησάντων εἰς τήν λίμνην τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου καί ἑoρταζομένων τήν 9ην τοῦ μηνός Μαρτίου.

Α΄.  Ἀφ’ ἑσπέρας.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἤρξατο ἡ ἑορτή διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ΄ Ὥρας εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκυνήσας μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί ἀκολούθως, ἐνδυθείς μανδύαν, ηὐλόγησε εἰς τό Καθολικόν καί ἤρχισε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀνοιξανταρίων, Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας, ἐν ᾧ, τῶν σημάντρων κρουομένων, ἤρξαντο οἱ Συνοδικοί καί Ἀρχιερεῖς τήν προσκύνησιν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί οἱ διάκονοι ἐτέλεσαν τό θυμίαμα ἀνά τά Προσκυνήματα. Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά καταλύματα αὐτῆς ἐν τῷ Πατριαρχείῳ. (Συνέχεια…)Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Τετάρτης 9ης /22ας Μαρτίου 2017 ἔλαβε χώραν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἡ τελετή ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως, ἀνακαινίσεως καί ἀναστηλώσεως αὐτοῦ, τῶν ἀρξαμένων πρό ἔτους τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῇ συμφωνίᾳ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων, τῇ μελέτῃ δέ καί ἐκπονήσει τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ὑπό τόν συντονισμόν τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρέστη ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιος Τσίπρας ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχεν ἐπισκεφθῆ τόν Μακαριώτατον εἰς τό Πατριαρχεῖον, Ὑπουργοί τῆς Ἑλλάδος, ἡ κα Mika Ertegün, Ἐπίτροπος τοῦ World Monuments Fund, μεγάλοι καί μικροί δωρηταί διά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τούτου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὁ Ὁποῖος προηγουμένως εἶχε ἐπισκεφθῆ τόν Μακαριώτατον εἰς τό Πατριαρχεῖον, Ἀντιπρόσωποι μοναχοί τῆς Ἁγιορειτικῆς Πολιτείας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Ἀντιπρόσωποι τοῦ Κράτους τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, Ἀντιπρόσωποι τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὡς ὁ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί Σεζάρ Μαρτζῆε, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας Ἱεροσολύμων κ. Γιόραμ Λέβη, ἀντιπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Τσάχη Χανέκμπυ, παρέστησαν δέ ὡς προσκαλοῦντες οἱ πλεῖστοι τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῶν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης/ 21ης Μαρτίου 2017, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Παρατάξεως κ. Φώφη Γεννηματᾶ, ἐλθοῦσα εἰς Ἱεροσόλυμα, ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τήν τελετήν τῆς συμπληρώσεως τῶν ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Μαρτίου 2017, συνοδευομένη ὑπό τοῦ συζύγου καί συνεργατῶν αὐτῆς καί τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν κ. Γεννηματᾶ καί τούς συνοδούς αὐτῆς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς ἦτο ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Τελετάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος καί ὁ π. Νικήτας.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 13:00

Τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 6ην /19ην Μαρτίου 2017, Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ , ὡς γεγονός θεσπισθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα διά τοῦ τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐλυτρώθημεν, ἐσώθημεν καί ἐθεώθημεν ἐνισχύωνται οἱ πιστοί εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν τῆς νηστείας διά τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τήν συμμετοχήν δηλονότι εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη συμφώνως τῇ τυπικῇ καί καθεστωτικῇ αὐτοῦ τάξει.

Α’ Ἀφ’ ἑσπέρας.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ΄ Ὥρας εἰς τόν μοναστηριακόνν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τήν 1. 45´ μ.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου. Ἠκολούθησε τήν 2.00´μ.μ. ὥραν ἡ Κάθοδος, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἅμα τῇ ἀφίξει ἔλαβε χώραν ἡ ὑποδοχή καί ἡ προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερομονάχων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 5ης/18ης Μαρτίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἀνθρωπίνων Δραστηριοτήτων /Human Capacities τῆς Οὐγγαρίας ἐξοχώτατος κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ,  τῶν Πρέσβεων Οὐγγαρίας εἰς Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακόν κράτος ἀντιστοίχως καί ὑπό μικρᾶς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ τοῦ Δραγουμανεύοντος π. Ματθαίου καί ἄλλων. (Συνέχεια…)Page 20 of 511« First...10...1819202122...304050...Last »