Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 14:00

Τήν Πέμπτην, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Νέαν Ἱερουσαλήμ, ἐντός τῆς ὁποίας καί ὁ τάφος αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς κατά μίαν ἡμέραν, ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνείαν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἅγιος Συμεών ὑπούργησεν εἰς τό μυστήριον τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ἤτοι τῆς ὑποδοχῆς Του εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ὅτε προσήνεγκαν αὐτόν οἱ γονεῖς Του τεσσαρακονθήμερον μετά ζεύγους τρυγονίων καί δύο νεοσσῶν περιστερῶν κατά τόν Μωσαϊκόν νόμον, ἵνα ἁγιασθῇ καί τελικῶς ἐφάνη ὅτι ὁ ἐλθών ἵνα ἁγιασθῇ ἦτο οὐσιαστικῶς ὁ ἁγιάζων τάς χεῖρας τοῦ Συμεών καί τόν Ναόν, (Λουκ. Β´29-31). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Τετάρτην, 2αν/ 15ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν γυναικείαν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν λίθου βολῆς βορείως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἔναντι τοῦ τεμένους Χάνκε καί προσκειμένην τῇ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὑπακούων τῷ νόμῳ τοῦ Μωϋσέως, ὅν καί ἦλθεν οὐχί ἵνα καταλύσῃ ἀλλά ἵνα πληρώσῃ, (Ματθ. 5, 14-19), προσηνέχθη ὑπό τῶν γονέων Αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ὤν τεσσαρακονθήμερος, ὅτε καί ὁ Συμεών ὁ δίκαιος, δεχθείς Αὐτόν εἰς τάς ἀγκάλας, εἶδε πληρουμένην τήν προφητείαν ὅτι δέν θά ἴδῃ θάνατον, πρίν νά ἰδῇ τόν Χριστόν Κυρίου, ἀνεφώνησε: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου δέσποτα, κατά τό ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λουκ. β´ 29-31). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν, 31ην Ἰανουαρίου/ 13ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας ἡ ἑορτή τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν, Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν ἐντός τοῦ κτιρίου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ἰανουαρίου / 12ης Φεβρουαρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκοψε τήν Βασιλόπιτταν εἰς τήν ἑλληνικήν Λέσχην Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀνηγέρθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Σκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Εὐθυμίου καί ἀπετέλεσε τό κέντρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος εἰς καιρούς δυσχερείας καί καιρούς εὐημερίας, μέ τήν Ἱερουσαλήμ διῃρημένην, καί ἑστίαν γήν ἁγίαν γῆν βιώσεως τῶν παραδόσεων τοῦ ἔθνους ἡμῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν 27ην καί 28ην Ἰανουαρίου / 9ην καί 10ην Φεβρουαρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπέστειλεν εἰς Διημερίδα τῆς ICCI & MUSALAHA, ἤτοι εἰς τήν International Christian Committee in Israel – Διεθνῆ Χριστιανικήν Ἐπιτροπήν εἰς Ἰσραήλ & Musalaha Συμφιλίωσιν, διοργανωθεῖσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Legacy εἰς Ναζαρέτ προσφώνησιν Αὐτοῦ, ἔχουσαν ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/02/10/30056Page 20 of 505« First...10...1819202122...304050...Last »