Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Κυριακήν, 24ην Ὀκτωρίου/6ην Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου προεξῆρξεν τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν μεγαλοπρεπῆ καί ἱστορικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς Θεσσαλονίκην, συλλειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Σεβασμιωτάτου κ. Ἀνθίμου καί ἄλλων Ἱεραρχῶν.

Ἡ Θεία Λειτουργία αὕτη ἐτελέσθη ἐπί τῇ λήξει τοῦ Συνεδρίου, ἔχοντος ὡς θέμα τήν Βυζαντινήν ἐκκλησιαστικήν κληρονομίαν τῆς Θεσσαλονίκης. Εἰς τό γεῦμα ὁ Μακαριώτατος ἀπέστειλε χαιρετισμόν ἑλληνιστί: http://www.jp-newsgate.net/gr/2016/11/11/40580. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, Κυριακήν 24ην Ὀκτωρίου/6ην Νοεμβρίου 2016, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν εἰς τό παρεκλήσιον τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, κείμενον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς μνήμην τῶν κτιτόρων τοῦ Ναοῦ καί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων, ὧν πολλοί ἐνταφιασμένοι ἐντός τοῦ Παρεκλησίου τούτου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ ἐφημερίου π. Χαραλάμπους / Φάραχ Μπαντούρ καί τοῦ διακόνου π. Ἀγαπίου καί μετέχοντος τοῦ ἑκκλησιάσματος τῆς ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα,Ὁμιλίαι — @ 10:00

Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου/6η Νοεμβρίου 2016

Ἀπευθύνομεν, διά τοῦ παρόντος γράμματος, τάς ἐκθύμους πατριαρχικάς ἡμών εὐχάς πρός εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, μή δυνάμενοι, δυστυχῶς, νά παρευρεθῶμεν εἰς αὐτό, λόγω τῆς ἐτησίου μνήμης, ἥτις συνέτυχε σήμερον, συμφώνως πρός τό Παλαιόν λεγόμενον Ἡμερολόγιον,  τοῦ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, πρώτου ἐπισκόπου τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. Τελέσαντες τήν παννύχιον ἀγρυπνίαν ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐδεήθημεν καί ὑπέρ τῆς ἄνωθεν προστασίας τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐξαιρέτως δέ δι’ ὅλους τούς συνέδρους καί διά τούς κεκοπιακότας πρός ὀργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπιθυμῶμεν καί διά τοῦ παρόντος νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον διατηρεῖ εἰσέτι ζωντανήν τήν μνήμην τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθ’ ὅσον εἰς τούς Ἁγίους Τόπους οὗτος ἐπιμαρτυρεῖται ὑπό πολλῶν πτυχῶν τῆς διοικήσεως καί τῆς λατρείας, δι’ ὅ ἐκπέμπει τά εὐεργετικά μηνύματα αὐτοῦ καί σήμερον εἰς τόν κόσμον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τό Σάββατον, 23ην Ὀκτωβρίου/ 5ην Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ καθεδρικόν Ναόν, τόν συνδέοντα τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἐσωτερικῶς μετά τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, χρησιμοποιούμενον κατά τούς τελευταίους αἰῶνας διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς Ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὀνομάζεται Ἀδελφόθεος, διότι ὡς υἱός Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος, θεωρεῖται ἀδελφός τοῦ Κυρίου κατά τόν νόμον. Τοῦτον κατέστησεν ὁ Κύριος, ἵνα ᾖ μετά τήν Ἀνάστασιν καί τήν Ἀνάληψιν Αὐτοῦ πρῶτος Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων. Ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτοῦ ταύτῃ διεδραμάτισε σπουδαῖον ρόλον εἰς τά πράγματα τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, προεξῆρξε τῆς Α´ Ἀποστολικῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων τό ἔτος 49μ.Χ., γράψας τήν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ Καθολικήν Ἐπιστολήν αὐτοῦ «ταῖς δώδεκα φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ ταῖς ἐν τῇ Διασπορᾷ» καί μαρτυρήσας μαρτύριον ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε ὡμολόγησεν τό ὄνομα Αὐτοῦ καί οἱ Ἰουδαῖοι κατεκρήμνΙσαν αὐτόν ἀπό τοῦ πτερυγίου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 10:00

Tήν Πέμπτην, 21ην Ὀκτωβρίου /3ην Νοεμβρίου 2016, ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος ἡ Κεντρική Συνάντησις τῆς Δημοκρατικής Παρατάξεως Μηχανικῶν (ΔΗ.ΠΑ.Μ.), παρουσίᾳ ὅλων τῶν ἐντεταλμένων ἐκπροσώπων νέων καί παλαιῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν καθηγήτριαν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συντονίστριαν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ἡ κ. Μοροπούλου ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐν Ἀθήναις τήν πραγματοποιηθεῖσαν Συνάντησιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐπιμελητηρίου καί εἰς τάς ἐν Κύπρῳ δύο Συναντήσεις τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος καί Κύπρου, μέ θέμα τήν προστασίαν τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί εἰς αὐτήν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 2016, μέ θέμα τήν προστασίαν τῆς παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί ὑπεστήριξε τάς θέσεις αὐτῆς καί τῆς ΔΗ.ΠΑ.Μ. περί τῆς ἐντάξεως τῆς θρησκείας εἰς τούς παράγοντας καί τάς ὀργανώσεις ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς χρέος τήν διαφύλαξιν τῆς θρησκευτικῆς καί μή θρησκευτικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί περί τῆς προστασίας τῶν θρησκευτικῶν μνημείων. (Συνέχεια…)Page 20 of 487« First...10...1819202122...304050...Last »