Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 09:00

Τήν Κυριακήν, 2αν/15ην Ἀπριλίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ Διάταξιν καί τήν Καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖται μνήμην τῆς καλῆς ἀπιστίας τοῦ Θωμᾶ, ἡ ὁποία ἀνῃρέθη διά τῆς πίστεως αὐτοῦ, ὅτε εἶδε τόν Ἀναστάντα Κύριον, τήν ὀγδόην ἀπό τῆς Ἀνάστασεως ἡμέραν καί ἐψηλάφησεν Αὐτόν, βλέπων τόν τύπον τῶν ἥλων λέγων: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», συμφώνως πρός τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν (Ἰωάν. κ΄ 19-31).

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη:

Α’ . Ἀφ᾽ ἑσπέρας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως δι᾽ Ἑσπερινοῦ, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί προσευχομένων Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 09:00

Τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων Δογμάτων εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα αὐτoῦ, συμφώνως πρός καθιερωθεῖσαν τάξιν, τήν διευκολύνoυσαν τήν εἰρηνικήν προσκυνηματικήν συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Αἱ ἐπισκέψεις αὗται ἔλαβον χώραν κατά τήν ἑξῆς σειράν:

Α΄ Ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/04/10/39269 

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:00

Τήν Δευτέραν, 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2018, Δευτέραν τοῦ Πάσχα, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμμετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί Διακόνων καί Μοναχῶν, παρουσίᾳ τῆς  ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Αἰκατερίνης Τζίμα, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, 26ης Μαρτίου/7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ λαμπρά καί χαρμόσυνος τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Πρῶτον ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ ὥρα τοῦ Πάσχα εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾧ ἐνεδύοντο τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος ἔψαλλον τό μελῳδικόν, ἀργόν, Βυζαντινόν  «Χριστός Ἀνέστη».

Ἠκολούθησεν ἐπίσημος κάθοδος ἐν πλήρει Ἀρχιερατικῇ καί Ἱερατικῇ ἐνδυμασίᾳ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν ἐνθέρμῳ ὑποδοχῇ τῶν πιστῶν δεξιά καί ἀριστερά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 00:00

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25 Μαρτίου/ 8 Ἀπριλίου 2018, τήν 23.μ.μ. ὥραν (ἐκκλησιαστικήν), κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα εἰς τό Καθολικόν ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνεδύθησαν τάς πασχαλίους στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι.

Τούτου γενομένου ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τῆς λιτανείας ληξάσης ἀνέτειλεν ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα, 26 Μαρτίου / 8 Ἀπριλίου 2018, ὅτε καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως πρό τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἤρχισε νά ψάλλῃ μετά τῶν στίχων αὐτοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη», ψαλλόντων ἐν ἀλαλαγμῷ καί τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἑκάστου λαοῦ εἰς τήν γλῶσσαν αὐτοῦ, Ἑλληνικήν, Ρωσικήν, Ἀραβικήν, Ρουμανικήν καί ἄλλας. (Συνέχεια…)Σελίδα 2 από 54812345...102030...Τελευταία »