Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου , 4ης /17ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί μοναχῶν καί πλήθους προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ τελετή τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ ὥρας τοῦ Πάσχα:  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι … Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ…», ἐν ᾧ ἐνεδύοντο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 05:00

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς  τοῦ Πάσχα διά τῆς ψαλμῳδίας τοῦ κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς .

Τούτων ἐνδυθέντων, ἤρξατο ἀπό τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τήν κατά Μᾶρκον Εὐαγγελικήν περικοπήν  τῆς Ἀναστάσεως καί ἐξεφώνησε τό «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῶ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι…» καί ἤρξατο τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις καί τό ἐκκλησίασμα  δεκάδας  φοράς ἐν βοῇ καί ἀλαλαγμῷ ἑκάστου ἀναφωνοῦντος  εἰς τήν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τό Μέγα Σάββατον, 2αν /15ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Διά τήν τελετήν ταύτην ἐγένετο αἱ ἀπαραίτητoι προετοιμασίαι διά τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἀρχιγραμματείας καί τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς / Status Quo Committee τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἤδη ἀπό τῆς λίαν ὀρθρινῆς ὥρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

Τῶν Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν εἰσελθόντων καί τῶν μελῶν τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τόν ἐξιδιασμένον ἑκάστῃ χῶρον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως κατῆλθεν τήν 12.00 μ.μ. (13.00 μ.μ. θερινήν ὥραν),  ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τῇ συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τό Καθολικόν- Ἱερόν Βῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 21:00

Τήν 11.00 μ.μ. τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου, ἤτοι τῆς θεοσώστου Ταφῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διά τήν τελετήν ταύτην ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης μετά τοῦ φιλοξενουμένου αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος, προηγουμένου τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου,   κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων πενθίμως κρουομένων καί διῆλθε διά τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρι οὗ «ἔλαβον καιρόν» οἱ Ἱερεῖς παρά τοῦ Πατριάρχου καί ἐνεδύθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς.

Ἅμα τῇ ἐνδύσει, ἐξελθοῦσα ἡ συνοδεία ὡς συνήθως ἐκ τοῦ Καθολικοῦ, ἐστράφη δεξιά πρός τό Προσκύνημα «Μή μου Ἅπτου» τῶν Φραγκισκανῶν, ἔνθα καί ἀνεπέμφθη δέησις μετ’ Ἐκφωνήσεως. Τοῦτο ἔλαβε χώραν εἰς ἕκαστον τῶν  ἐν συνεχείᾳ Προσκυνημάτων ἐξωτερικῶς τοῦ Κουβουκλίου ἀπό Bορρᾶν πρός Νότον, ἤτοι τῶν Κλαπῶν, τοῦ Ἁγίου Λογγίνου, τοῦ Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά Mου ἑαυτοῖς, τοῦ Ἀκανθίνου Στεφάνου καί τοῦ Ἀδάμ.

(Συνέχεια…)Page 2 of 50012345...102030...Last »