Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τό 406 μ.Χ. καί ἵδρυσε Λαύραν εἰς τήν ἔρημον μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Ἱεριχοῦς. Εἰς ταύτην συνεκέντρωσε πλήθη μοναχῶν καί καθωδήγησεν αὐτούς εἰς τήν ἐν Χριστῷ μοναχικήν τελείωσιν καθώς καί ἀνθρώπους ἐκ τῶν πόλεων, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο διά τήν πνευματικήν συμβουλήν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:30

Τήν Τρίτην, 17ην/30ήν Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ  μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καί καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσκειμένης τῷ Πατριαρχείῳ δυτικῶς.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην  ἡ ἐκκλησία τελεῖ τήν μνήμην τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ὡς τοῦ πρώτου ἀρχηγοῦ τῆς μοναστικῆς πολιτείας, ζήσαντος εἰς Αἴγυπτον ἀπό τοῦ 251 ἕως τοῦ 356 μ.Χ.  ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ καί ἄκρᾳ ἀσκήσει καί πάσῃ ἀρετῇ, διδάξαντος δε καί βοηθήσαντος χιλιάδας χριστιανῶν καί μοναχῶν, ὑπερασπίσαντος τό δόγμα τοῦ Ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα καί ποιήσαντος πολλά θαύματα ὡς παραδίδει ἡμῖν εἰς τόν βίον αὐτοῦ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Τήν Δευτέραν, 16ην /29ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς προσκυνήσεως τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου εἰς τόν τόπον τῆς φυλακῆς αὐτοῦ  ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Ρωμαϊκοῦ Πραιτωρίου καί σήμερον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, κοινῶς «τῆς Φακῆς» εἰς τήν συνοικίαν μεταξύ Πραιτωρίου καί Ἁγίας  Ἄννης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία  ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός τῆς δι’ ἁλύσεως φυλακίσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ὑπό τοῦ  Ἡρώδου καί τῆς ὑπ’ ἀγγέλου ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ συμφώνως πρός τήν διήγησιν τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, (Πράξ. 12, 1-19). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν 6.00 μ.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου, 14ης / 27ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Νέου Ἔτους 2018 διά τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα Ἱεροσολύμων εἰς τήν Λέσχην αὐτῆς, εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ, δωρηθεῖσαν αὐτῇ παρά τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Σκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου Εὐθυμίου.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος καί διά τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ, ἐν τῇ ὁποίᾳ ηὐχήθη ὑγιείαν, δύναμιν, πρόοδον καί ἐπιτυχίαν εἰς τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα Ἱεροσολύμων τῇ συμπαραστάσει τῆς Ἑλλάδος καί αὐτοῦ προσωπικῶς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 16:00

Ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ γνωστός ὡς Ἱεροδιάκονος Ἀγάπιος Χατζηπαυλῆς, εὐεργετηθείς, ἀπέδρασε ἀχαρίστως, αὐθαιρέτως καί ἄνευ λόγου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς μετανοίας αὐτοῦ, δι’ ὅ καί καθῃρέθη τοῦ βαθμοῦ τοῦ διακόνου καί ἀπεκόπη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἐκ τῆς ἈρχιγραμματείαςΣελίδα 2 από 53812345...102030...Τελευταία »