Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Κυριακήν, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον  Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην  ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι τήν ὀγδόην ἀπό τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν, ὅτε ὁ Κύριος «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» εἰσῆλθεν «εἰς τό ὑπερῷον, ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι οἱ μαθηταί», ἦτο καί «ὁ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν» καί εἶδε τόν Κύριον καί τούς τύπους τῶν ἥλων εἰς τάς χεῖρας καί τήν πλευράν Αὐτοῦ καί ἐπείσθη ἀναφωνῶν : «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», (Ἰωάν. 20, 24-29). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν 11.00π.μ. καί  τήν 15.00 μ.μ ὥραν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2017, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἀπέδωσε τήν Πασχάλιον ἐπίσκεψιν αὐτῆς εἰς τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν καί τόν  Κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Τήν 9.15 ὥραν τῆς Τετάρτης, 6ης /19ης Ἀπριλίου 2017, τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἀπέδωσε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐπί τῷ Πάσχᾳ εἰς τό Πατριαρχεῖον τῶν Λατίνων. Ἐνταῦθα ἐπεσκέφθησαν ὁμοίως ὅλαι αἱ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι ἐπί τῷ Πάσχᾳ αὐτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 10:00

Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβον χώραν αἱ μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Πασχάλιoι ἐπισκέψεις. Τήν 8:15 π.μ. ὥραν τῆς ἡμέρας ταύτης τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Τήν 9:30 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐδέχθησαν τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον, ἤτοι τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Τήν 10.00 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθη ὅλας τάς Χριστιανικάς Κοινότητας ὁμοῦ, τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα, τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν, τήν Λουθηρανικήν, τήν Συριακήν καί τήν Κοπτικήν καί ἄλλας μικροτέρας.

 Τήν Τετάρτην, 6ην/19ην Ἀπριλίου 2017, τήν 8:30 π.μ. ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἀρμενίων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ὅσον καί ἐκ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.    (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου , 4ης /17ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί μοναχῶν καί πλήθους προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Page 10 of 509« First...89101112...203040...Last »