Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:30

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην βορείως τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν Στάσιν τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου τήν λεγομένην «ὀγδόην».

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο Ἱερεύς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μαγνησίαν, πρωτεύουσαν τῆς Θεσσαλίας καί φθάσας εἰς μεγάλην ἡλικίαν ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί ἐτελειώθη διά βασανιστηρίων καί ἀποκεφαλισμοῦ ἐπί αὐτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου καί ἡγεμόνος Θεσσαλίας Λουκιανοῦ τό 198 μ.Χ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 15:00

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Σύνεδρίαν αὐτῆς τῆς Πέμπτης, 9ης/22ας  Φεβρουαρίου 2018, ἐπελήφθη ποικίλων θεμάτων, εἰδικώτερον δέ:

1ον. Ἀπεφάσισε τήν συνέχισιν τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἀναίρεσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπιβολῆς φόρων ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον  καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας κατά παράβασιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπικεκυρουμένου διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 10:00

Τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 8ης  / 21ης  Φεβρουαρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μετ’ αὐτήν δέ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 5ης /18ης Φεβρουαρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί εἰς τό τέλος αὐτῆς ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ συγχωρητική εὐχή ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν ἑπομένην, Καθαράν Δευτέραν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 13:30

Τό Σάββατον, 4ην/17ην Φεβρουαρίου 2018, ἑκατοντάδες Χριστιανῶν ἐξέφρασαν δι᾽ εἰρηνικῆς πορείας τήν συμπαράστασιν αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον καί τάς λοιπάς Ἐκκλησίας καί τήν ἐναντίωσιν αὐτῶν πρός τά πρόσφατα φορολογικά μέτρα (Αrnona), ἐπιβληθέντα ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς βάρος ἱερῶν Ναῶν καί προσκειμένων αὐτοῖς κτισμάτων. Τά μέτρα ταῦτα ἀποτελοῦν κατάφωρον παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ -status quo, ἐπικεκυρωμένου διά τῆς μακραίωνος ἱερᾶς Ἱστορίας.

(Συνέχεια…)Σελίδα 10 από 548« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »