Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Α´. Η ΕΝ Τῌ ΠΑΡΑΜΟΝῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΟΫΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Συμφώνως πρός ἀρχαιοτάτην παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπό τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος ἡ ἑορτή τῆς κατά σάρκα Χριστοῦ Γεννήσεως ἑωρτάσθη εἰς τήν Βηθλεέμ, τήν πόλιν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οὕτω, τήν Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/ 6ην Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, τῶν κωδώνων κρουομένων, τῇ προπορεύσει τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων κατηυθύνθη διά τήν πύλην τοῦ Δαυίδ. Ἐνταῦθα, τά μέλη τῆς συνοδείας ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί τῇ προπορεύσει Ἀστυνομικῆς συνοδείας μετέβησαν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας Δεκεμβρίου 2016/ 4ης Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου ὡς πνευματική προετοιμασία διά τήν ἐγγίζουσαν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 21ης  Δεκεμβρίου 2016/ 3ης Ἰανουαρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διένειμε χριστουγεννιάτικα δῶρα εἰς τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν καλῶς ὀργανωθεῖσαν τελετήν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τῆς Σχολῆς διά τήν ψυχαγωγίαν αὐτῶν ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν.  (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τήν Κυριακήν, 19ην Δεκεμβρίου 2016 (π. ἡ) /1η Ἰανουαρίου 2017 (ν. ἡ), ἐτελέσθη τό ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Ἱερομονάχων διακόνων, καί μοναχῶν καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τό Σάββατον, 18ην / 31ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἱστορικήν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ Τόρ ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Σιών τῆς νοτίου νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ ἅγιος Μόδεστος ἐπατριάχευσε κατά τούς χρόνους τούς ἀκολουθήσαντας τήν Περσικήν καταστροφήν τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 614 μ.Χ., διαδεχθείς τόν Πατριάρχην Ζαχαρίαν καί διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀνεδείχθη ἄγγελος παρηγορίας διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς ἠθικῶς, πνευματικῶς καί ὑλικῶς, ἐμψυχώνων ψυχάς συντετριμμένας καί ἀνακαινίζων ἐκ τῶν ἐρειπίων κατεστραμμένους Ἱερούς Ναούς καί κατεστραμμένας Ἱεράς Μονάς.

(Συνέχεια…)Page 10 of 487« First...89101112...203040...Last »