Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης/25ης Ἰανουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς κ. Νικόλαος Βούτσης, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Ἰανουαρίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Κύπρου κ. Δημήτριος Συλλούρης, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῆς Πρέσβειρας τῆς Κύπρου εἰς τό Τέλ–Ἀβίβ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου καί ἄλλου προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Συλλούρην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς 12/25ης Ἰανουαρίου 2017 ὁ Πρόεδρος τῆς πολιτικῆς παρατάξεως Δ.Η.Κ.Ο. τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Παπαδόπουλον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς βυζαντινῆς ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων τήν καταγωγήν καί τῶν Ἀραβοφώνων Ἑλληνορθοδόξων τῆς Παλαιστίνης, τήν ὁποίαν διαφυλάττει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἐθνικήν ταυτότητα τῶν ἀνηκόντων εἰς αὐτήν λαῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 16:00

Τήν Τρίτην, 11ην /24ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένην Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς ἀπόστασιν 8 χιλιομέτρων πρό τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Τήν Μονήν ταύτην ἵδρυσεν ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος προελθών ἐκ Καππαδοκίας, εἰς τήν θέσιν τοῦ σπηλαίου, τό ὁποῖον ἐφιλοξένησε τούς Μάγους, ὅτε «ἐπέστρεψαν δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν», (Ματθ. 2,11-12), ὡς Κοινόβιον, εἰς τό ὁποῖον προητοιμάζοντο οἱ ἀρχάριοι μοναχοί ἐπί ἔτη, προκειμένου νά γίνουν δεκτοί εἰς Λαύραν. Τοῦ ἐν Παλαιστίνη Κοινοβιακοῦ βίου ἡγεῖτο ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καί τοῦ Λαυρεωτικοῦ ὁ ὅσιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος. Ἡ Μονή ἐλειτούργει μέ τέσσαρας Ἐκκλησίας καί μέ ἑπτακοσίους μοναχούς, τούς ὁποίους καθωδήγει ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος εἰς τήν μοναχικήν ζωήν, καί εἶχε φιλανθρωπικήν δρᾶσιν, λόγῳ τῆς γειτνιάσεως αὐτῆς μέ τόν κόσμον, ὁ ὁποῖος ἐκτύπα τάς πύλας αὐτῆς καί ζητῶν βοήθειαν. Σύνθημα αὐτῆς ἦτο «οὐδείς ράθυμος εἰσίτω ἐν αὐτῇ». Συνετήρει δέ διά τοῦ ἐργοχείρου τῶν μοναχῶν γηροκομεῖον, ὀρφανοτροφεῖον καί ἐκπαιδευτήριον, ἤτοι Σχολήν μοναχῶν. Ἐκ τῆς Μονῆς ταύτης προῆλθε ὁ Ἅγιος Μόδεστος καί ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων. Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος μετά τοῦ ὁμοπατρίου αὐτοῦ Καππαδόκου ἁγίου Σάββα, διεδραμάτισαν καίριον καί ἀποφασιστικόν ρόλον εἰς τήν καταπολέμησιν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί εἰς τήν ἐπικράτησιν τοῦ δόγματος τῶν ἐν μιᾷ ὑποστάσει τοῦ Χριστοῦ δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, δόγματος τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος. ῾Η Μονή ἐλειτούργησεν ἐν ἀκμῇ μοναχικῆς ζωῆς ἕως τό ἔτος 638μ.Χ. ἔκτοτε δέ ἐπέζησε τῶν προσβολῶν καί τῶν μεταπτώσεων τῆς κοσμικῆς ἱστορίας. (Συνέχεια…)Τό Σάββατον, 8ην /21ην Ἰανουαρίου 2017, μεθεπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτῶν ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν τιμωμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Χοζεβᾶ, κειμένην εἰς τάς ὄχθας τοῦ χειμάρρου Χορράθ πρό τῆς διαβάσεως αὐτοῦ κάτωθι τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί τῆς πόλεως τῆς Ἱεριχοῦς.

Ἐκ τῶν δύο ἁγίων τούτων ὁ Ἰωάννης ἦτο Ἐπίσκοπος τῆς Καισσαρείας τῆς Παλαιστίνης τόν 4ον αἰῶνα, ἐγκαταλείψας τάς ποιμαντικάς μερίμνας, μονάσας εἰς τήν Μονήν Χοζεβᾶ καί ἑλκύσας εἰς αὐτήν πλῆθος μοναχῶν, ὁ δέ Γεώργιος καταγόμενος ἐκ Κύπρου, προσῆλθεν εἰς τήν Μονήν καί ἀνεκαίνισεν αὐτήν ἐκ τῶν ζημιῶν καί φθορῶν καί καταστροφῶν, τῶν προκληθεισῶν ἐκ τῆς Περσικῆς εἰσβολῆς τό 614.

(Συνέχεια…)Page 10 of 492« First...89101112...203040...Last »