Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης /24ης Ἰουλίου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Γεωργίας ἐξοχώτατος κ. Giorgi Kvirikashvili, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γεωργίας, τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας εἰς Ἰσραήλ καί τοῦ Πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ εἰς Γεωργίαν καί ἄλλων συνεργατῶν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Γεωργιανόν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τήν Παρασκευήν, 8ην /21ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου, μαρτυρήσαντος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης ἐπί  Διοκλητιανοῦ τό 303 μ.Χ. εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ- Τόρ, ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.
Διά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Γέροντος Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσιου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου, ψαλλόντων μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα ἐν συμμετοχῇ  μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς παροικίας καί τοῦ ποιμνίου τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 22:00

Τήν Τρίτην, 5ην / 18ην Ἰουλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν United Nations Alliace of Civilizations / UNAOC σύσκεψις μέ θέμα “The Role of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East” / Ὁ ρόλος τῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν εἰς τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν , μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ἀναρτώμενον ἐνταῦθα πρόγραμμα τοῦ γεγονότος (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 17:00

Ἀπό τῆς Δευτέρας, 4ης / 17ης ἕως καί τῆς Πέμπτης, 7ης /20ῆς Ἰουλίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρίσκεται εἰς ταξίδιον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, προκειμένου νά μετάσχῃ ὡς προσκεκλημένος εἰς τό Συνέδριον μέ θέμα: “The responsibility of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East”  / «Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν εἰς τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν»,  διοργανούμενον εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν – United Nations High Representative for the Alliance of Civilizations/ UNAOC.

Λεπτομερείας ἐπί τοῦ θέματος θά ἀνακοινώσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰουνίου /13ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος καί εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης .

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ Ναῷ προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, τῆς δέ θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου καί τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης ἀραβιστί καί ἑλληνιστί καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος, πρός τό ὁποῖον καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ἔχοντα οὔτως ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Page 10 of 520« First...89101112...203040...Last »