Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τό Σάββατον, 26ην  Μαρτίου /8ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθανίαν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, συμφώνως πρός τήν διήγησιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Λάζαρος κατήγετο ἐκ Βηθανίας, ἀπεχούσης σταδίους δέκα πέντε ἐξ Ἱεροσολύμων, ἦτο φίλος τοῦ Χριστοῦ καί ἀσθενών ἀπέθανεν. Ἐλθών ὁ Κύριος ἦλθεν ἐπί τό μνῆμα αὐτοῦ καί ἐν τῇ θεανθρωπίνῳ Αὐτοῦ δυνάμει ἀνέστησεν αὐτόν τετραήμερον πιστοποιῶν εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ καί ἡμᾶς τήν κοινήν ἡμῶν Ἀνάστασιν.

Διά τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας γυναικεῖαν ἱεράν Μονήν εἰς τόν τόπον, ἐξ οὖ ἐξεκίνησεν ὁ Κύριος μετά Μάρθας καί Μαρίας καί ἐπορεύθη πρός τό μνῆμα.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2017, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς νοτιοανατολικῆς κορυφῆς τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ τετραημέρου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου.

Τόν Λάζαρον ἀνέστησεν ὁ Κύριος θανόντα, ἐνταφιασθέντα τετραήμερον καί ὀδωδότα ἀπό τοῦ τάφου αὐτοῦ εἰς τήν κώμην αὐτοῦ Βηθανίαν, συμμεριζόμενος μετά δακρύων τόν θάνατον ἡμῶν, λόγῳ τῆς πτώσεως ἡμῶν, βεβαιῶν δηλαδή τήν κοινήν Ἀνάστασιν πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐνδόξῳ παρουσίᾳ Αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου  2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἄγει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐπραγματοποίησε τό ἀπ’ αἰώνων σεσιγημένον μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου αὐτοῦ. Πρός τοῦτο ἀπέστειλε τόν Ἀρχάγγελον Γαβριήλ εἰς παρθένον ἁγνήν εἰς Ναζαρέτ καί ἀνήγγειλεν εἰς αὐτήν ὅτι ἐκ Πνεύματος Ἁγίου θά συλλάβῃ καί θά γεννήσῃ κατά σάρκα τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν μνῆμα Αὐτῆς.

Τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως μετά Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἐφημερίων τοῦ σεπτοῦ Προσκυνήματος τούτου Ἀρχιμανδριτῶν Μελετίου, Παρθενίου καί Εὐφροσύνου καί τοῦ διακόνου Ἀναστασίου, ψαλλόντων τῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ Προσκυνήματος καί μετεχόντων μοναχῶν καί πιστῶν ἐκ τῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 19:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 24ης Μαρτίου/6ης Ἀπριλίου 2017, ὁ κ. Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος καί Διευθυντής τοῦ Διαπολιτισμικοῦ Γραφείου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδου, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς Ἰσραήλ κας Θεσσαλίας Σιάμπου, ἄλλων μελῶν τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, ὡς τῆς δ. Λουΐζας Βαράκλα, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Νικόλαον Χριστοδουλίδην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ π. Μάρκου καί τοῦ π. Νικήτα. (Συνέχεια…)Page 10 of 505« First...89101112...203040...Last »