Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

25/04/2016
Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ,...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α’ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

24/04/2016
Τό ἑσπέρας τῆ Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας , ἤτοι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τῆς ἀκολουθίας ταύτης...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 11ην/ 24ην  Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὡς μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτε οἱ παῖδες...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ Ι.Μ. ΜΑΡΘΑΣ & ΜΑΡΙΑΣ – ΒΗΘΑΝΙΑΣ.

23/04/2016
Ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί εἰς τήν ἐν Βηθανίᾳ Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη πρῶτον...
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 Ἀπό 10ης / 23ης Ἀπριλίου ἕως 18ης Ἀπριλίου / 1ην Μαΐου 2016   Σάββατον τοῦ Λαζάρου: Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *   Κυριακή τῶν Βαΐων: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ. * Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ. * Περισσότερα
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

21/04/2016
Ἀπό 11ης/24ης   Ἀπριλίου ἕως 19ην Ἀπριλίου/2αν Μαΐου 2016 Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ. Κυριακή τῶν Βαΐων: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/04/2016
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 2ας/15ης Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἐψάλη δηλονότι ὁ Κανών, « Ἀνοίξω τό στόμα μου» εἰς τάς ἐννέα ᾠδάς αὐτοῦ ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου...
Περισσότερα..

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ Ε´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

13/04/2016
Τήν Τετάρτην τῆς Ε´ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 31ην Μαρτίου / 13ην Ἀπριλίου 2016, τῆς καί πλέον κατανυκτικῆς ἑβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐτελέσθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τοῦ Ὄρθρου,...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Δ΄ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΧΑΪΦΑΝ.

08/04/2016
Τήν Παρασκευήν, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέστη τῆς Δ’ Στάσεως τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμων τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα...
Περισσότερα..
Page 2 of 7512345...102030...Last »