Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝῌ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/07/2016
Τήν Κυριακήν 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη ἑορτή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς μνήμην πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, ἤτοι τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, διαβιωσάντων καί τελειωθέντων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/06/2016
Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Ἱεριχώ, πλησίον τῆς συκομορέας, ἐπί τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν ὁ τελώνης...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

26/06/2016
Τήν Κυριακήν, 11ην/ 26ην Ἰουνίου 2016, 8 ἡμέρας μετά τήν Ἁγίαν ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς, τό Πατριαρχεῖον ἑώρτασε τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πάντων. Πρός τιμήν «πάντων τῶν Ἁγίων» ὑπάρχει παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου εὑρισκόμενον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2016
Τό Σάββατον, 12ην /25ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἔναντι τῆς Κολυμβήθρας...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΡΩΣΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ (MISSIA).

20/06/2016
Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 7ην / 20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον τῇ προσκλήσει...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ (2016).

Τήν Δευτέραν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δι᾽ ἀπόδοσιν εἰδικῆς λατρείας καί τιμῆς πρός τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον κατῆλθεν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ .

19/06/2016
Τήν Κυριακήν, 6ην /19ην Ἰουνίου 2016, συμφώνως πρός τό ὁμοφώνως ἐγκεκριμένον πρόγραμμα, τῇ συμμετοχῇ τῶν Προκαθημένων καί τῶν συνοδειῶν Αὐτῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

Τήν Κυριακήν, 6ην/19ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ εἰς οὐρανούς ἀναληφθείς Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός, τήν πεντηκοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

09/06/2016
Τήν Πέμπτην, 27ην Μαΐου /9ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/06/2016
Τήν Τετάρτην, 26ην Μαΐου/ 8ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, τῆς συμπληρώσεως δηλονότι τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία καί λογίζεται ὡς...
Περισσότερα..
Page 2 of 7812345...102030...Last »