Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/07/2016
Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν  Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, παρουσίᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς...
Περισσότερα..

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ (2016).

13/07/2016
Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰουνίου /13ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος καί εἰς τήν δυτικήν παραλίαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

12/07/2016
Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουνίου /12ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2016.

07/07/2016
Τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουνίου / 7ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝῌ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/07/2016
Τήν Κυριακήν 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη ἑορτή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς μνήμην πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, ἤτοι τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, διαβιωσάντων καί τελειωθέντων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/06/2016
Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Ἱεριχώ, πλησίον τῆς συκομορέας, ἐπί τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν ὁ τελώνης...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

26/06/2016
Τήν Κυριακήν, 11ην/ 26ην Ἰουνίου 2016, 8 ἡμέρας μετά τήν Ἁγίαν ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς, τό Πατριαρχεῖον ἑώρτασε τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πάντων. Πρός τιμήν «πάντων τῶν Ἁγίων» ὑπάρχει παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου εὑρισκόμενον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2016
Τό Σάββατον, 12ην /25ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἔναντι τῆς Κολυμβήθρας...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΡΩΣΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ (MISSIA).

20/06/2016
Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 7ην / 20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον τῇ προσκλήσει...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ (2016).

Τήν Δευτέραν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δι᾽ ἀπόδοσιν εἰδικῆς λατρείας καί τιμῆς πρός τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον κατῆλθεν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν...
Περισσότερα..
Page 1 of 7712345...102030...Last »