ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’

30/03/2018
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ  καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.                                                                       ...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

07/01/2018
Τήν Κυριακήν, 25ην Δεκεμβρίου 2017/ 7ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, συμφώνως ἀρχαιοτάτῃ παραδόσει καί τάξει εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως καί...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2017

19/12/2017
Ὁ πρό ἑωσφόρου ἐκ Πατρός ἀμήτωρ γεννηθείς, ἐπί τῆς γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη σήμερον ἐκ σοῦ. Ὅθεν ἀστήρ εὐαγγελίζεται μάγοις, Ἄγγελοι δέ μετά ποιμένων ὑμνοῦσι τόν ἄχραντον τόκον σου, ἡ Κεχαριτωμένη. (Κοντάκιον τῆς Συνάξεως...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017.

09/04/2017
 ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς  Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης     παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην       ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2016

20/12/2016
 Ὁ Πατήρ ηὐδόκησε. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο.  Καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα  Ἀστήρ μηνύει. Μάγοι προσκυνοῦσι.   Ποιμένες θαυμάζουσι καί ἡ κτίσις ἀγάλλεται. (Τροπάριον Αἴνων τῶν Χριστουγέννων).   Ἡ Μία, Ἁγία,...
Περισσότερα..

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.M. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

06/11/2016
Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου/6η Νοεμβρίου 2016 Ἀπευθύνομεν, διά τοῦ παρόντος γράμματος, τάς ἐκθύμους πατριαρχικάς ἡμών εὐχάς πρός εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, μή δυνάμενοι, δυστυχῶς, νά παρευρεθῶμεν...
Περισσότερα..

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΥΔΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙ «ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ».

26/07/2016
Ἀπό 20ῆς ὥς 22ας Ὀκτωβρίου, 2ας ἕως 4ης Νοεμβρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Κόρινθον ἡ ΚΖ’ Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων μέ θέμα «Ὄψεις τοῦ συγχρόνου ἀποκρυφισμοῦ». Εἰς τήν Συνδιάσκεψιν ταύτην ἀντεπροσώπευσε τό Πατριαρχεῖον...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ Α.Θ.Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤH ΕΟΡΤH ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2016

24/04/2016
Ἐν  τῇ  Ἁγία  Πόλει  Ἱερουσαλήμ   ΠΑΣΧΑ   2016.   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ’ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου...
Περισσότερα..

MHNYMA THΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2015

21/12/2015
Ἱερουσαλήμ, 21 Δεκεμβρίου 2015 Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ τόν καθήμενον διά παντός σύν Πατρί, σήμερον ἄγγελοι τό βρέφος  τό τεχθέν θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.   (Ἰδιόμελον...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε’ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ.

15/10/2015
Τήν Πέμπτην,  2αν 15ην Ὀκτωβρίου 2015, διά τήν ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ε’ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, εἰς τήν ὁποίαν ἀντιπροσωπεύουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 812345...Τελευταία »