Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

20/04/2017
Τήν 11.00π.μ. καί  τήν 15.00 μ.μ ὥραν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2017, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἀπέδωσε τήν Πασχάλιον ἐπίσκεψιν...
Περισσότερα..

ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙOΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2017
Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβον χώραν αἱ μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Πασχάλιoι ἐπισκέψεις. Τήν 8:15 π.μ. ὥραν τῆς ἡμέρας ταύτης τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ (2017).

16/04/2017
Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

15/04/2017
Τό Μέγα Σάββατον, 2αν /15ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Διά τήν τελετήν ταύτην ἐγένετο αἱ ἀπαραίτητoι προετοιμασίαι διά τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ὅλων...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 31ης Μαρτίου / 13ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν κείμενον μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017.

09/04/2017
 ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς  Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης     παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην       ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΒΗΘΑΝΙΑΝ (2017).

08/04/2017
Τό Σάββατον, 26ην  Μαρτίου /8ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθανίαν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, συμφώνως πρός τήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ (2017)

07/04/2017
Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου  2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἄγει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος...
Περισσότερα..

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ QATAR.

01/04/2017
Τό Σάββατον, 19ην Μαρτίου/1ηνἈπριλίου 2017, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Πασχαλινή Δωροέκθεσις. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ «ΛΗΜΝΟΣ» ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» & Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαρτίου/1ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Κυβερνήτης καί  τό πλήρωμα τῆς φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ», τό πλήρωμα καί  ὁ Κυβερνήτης τῆς Τ.Π.Κ. «Κρυσταλλίδης» καί ο Κυβερνήτης καί τό πλήρωμα τοῦ Υ/Β «Πόντος»,...
Περισσότερα..
Page 1 of 12412345...102030...Last »