Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 21:00


Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἀπριλίου /12ης Μαΐου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν πόλιν Σάλτ Πανεπιστημίου «Ἀμμάν Ἰλ Ἀχλίγιε» ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ὀγδοήκοντα ἀποφοίτων τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν «Πατριάρχης Διόδωρος», Σχολῆς τῆς Μαδηβᾶς, Σχολῆς τοῦ Φχές καί Σχολῆς τῆς πόλεως Ζάρκας.

Ἡ τελετή αὐτή ἦτο ἀρτίως διωργανωμένη ὑπό τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν καί ἡγουμένου Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, τῆς Διευθυντρίας τῶν τριῶν Σχολῶν κ. Ἀμήρα Σουνάα καί τῶν καθηγητῶν τῶν τριῶν ἐν λόγῳ Σχολῶν.

Τήν τελετήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ἐξ Ἱερουσαλήμ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. εἰς τήν Ἀραβικήν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ,  τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ὡσαύτως δέ πολιτικαί προσωπικότητες τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας, ἱερεῖς τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, οἱ γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν ἀποφοίτων καί ἄλλοι.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε ἀρχικῶς τόν Ἐθνικόν Ὕμνον τῆς Ἰορδανίας, παρέλασιν ἐπί σκηνῆς τῶν ἀποφοίτων, προσφώνησιν εὐχαριστήριον πρός τόν Μακαριώτατον τῆς Διευθυντρίας τῶν Σχολῶν κ. Σουνάα Ἀμῆρα, προσφώνησις εὐχαριστήριον ἐπίσης πρός τόν Μακαριώτατον τούς γονεῖς καί τούς διδασκάλους αὐτῶν ὑπό δύο ἀποφοίτων ἐξ ἑκάστου σχολείου ἀραβιστί, Γαλλιστί καί Ἀγγλιστί, Ἰορδανικά πατριωτικά ᾄσματα καί ἀραβικούς χορούς.

Μετά ταῦτα ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά στόματος π. Ἤσσα ἀραβιστί (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς παιδείας διά τούς μαθητάς καί ηὐχαρίστησε τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας διά τήν συμπαράστασιν εἰς τά σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου καί τήν Διευθύντριαν κ. Ἀμῆρα διά τήν ἀφωσιωμένην αὐτῆς ὑπηρεσίαν.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων εὐχόμενος καλήν ἐπιτυχίαν καί καλήν σταδιοδρομίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone