Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:30


Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης Ἀπριλίου/9ην Μαΐου 2018, ὁ Ὑφυπουργός Γεωργίας /  Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλειος Κόκκαλης, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί 30μελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν ἀξιότιμον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμισσε εἰς τόν κ. Ὑπουργόν τήν ζωτικοτάτην σημασίαν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὡς καρδιᾶς τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων ἐκτισμένου ἐπί τοῦ τόπου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί δεχομένου χιλιάδας προσκυνητῶν.

Ἀπό τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἐκπεμπομένης ἀπό τοῦ τόπου τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ζωοποιεῖται ὅλη ἡ ποιμαντική καί κοινωνική δρᾶσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς ὅλην τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί Ἰορδανίαν.

Λέγων ταῦτα ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ὑπουργόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτοῖς «καλόν προσκύνημα» εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί καλήν προσκυνηματικήν περιήγησιν εἰς τάς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone