Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 00:00


Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25 Μαρτίου/ 8 Ἀπριλίου 2018, τήν 23.μ.μ. ὥραν (ἐκκλησιαστικήν), κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα εἰς τό Καθολικόν ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνεδύθησαν τάς πασχαλίους στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι.

Τούτου γενομένου ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τῆς λιτανείας ληξάσης ἀνέτειλεν ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα, 26 Μαρτίου / 8 Ἀπριλίου 2018, ὅτε καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως πρό τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἤρχισε νά ψάλλῃ μετά τῶν στίχων αὐτοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη», ψαλλόντων ἐν ἀλαλαγμῷ καί τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἑκάστου λαοῦ εἰς τήν γλῶσσαν αὐτοῦ, Ἑλληνικήν, Ρωσικήν, Ἀραβικήν, Ρουμανικήν καί ἄλλας.

Μετά τοῦτο ἠκολούθησεν ὁ Ὄρθρος τοῦ Πάσχα μετά ψαλμῳδίας τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα  λαμπρυνθῶμεν λαοί» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Τοῦ ὄρθρου λήξαντος, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἄλλων παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Σερβίας καί Οὐκρανίας, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, Ἱεροδιακόνων καί πλειάδος παρεπιδημούντων ἱερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μετέχοντος  πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐκ πολλῶν μέν ἐθνικοτήτων, μιᾶς δέ Ὀρθοδόξου πίστεως.

Πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη τό Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἴδε link:

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’

 

καί ὁ Πασχάλιος Κατηχητικός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος….».

Τῶν πιστῶν ἐν Πασχαλίῳ χαρᾷ μεταλαβόντων, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπόλυσις καί ἡ συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἔνθα ἐν τῷ Ἐπιτροπικῷ αὐτῆς ἔλαβε τυρόν καί πασχάλια ᾠά μετά τῶν εὐχῶν τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone