Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:00


Μετά ἱεροπρεπείας καί κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, τῇ ἀθρόᾳ συμμετοχῇ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  προέστη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετεῖχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν καί πολλοί προσῆλθον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου καί τῆς Ἐξομολογήσεως.

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορῳδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχαν κ.Ἰωάννης Ζελομοσίδης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.   

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν εἰς ἀτμόσφαιραν  βαθεῖας κατανύξεως καί συγκινήσεως ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καί ἡ περιφορά ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἐπισκοπείου.

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πλῆθος χριστιανῶν ἐπλήρωσεν ἀσφυκτικῶς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν καί τόν προαύλιον χῶρον του. Οὗτοι ἐν συνεχείᾳ παρέμειναν καί συμμετέσχον τῆς Θείας Λειτουργίας, μεταλαβόντες σχεδόν ἅπαντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀνεγνώσθη τό Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ καί ἠκολούθησεν ἡ εὐλογία τῶν Πασχαλινῶν αὐγῶν καί ἑδεσμάτων.   

Ἐπισυνάπτεται  φωτογραφικόν ὑλικόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone