Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 21:00


Ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως ἔκλεισε διά πάντας τούς προσκυνητάς μετά τήν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12ης/25ης Φεβρουαρίου 2018, διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, Ἑλληνορθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων ὡς διαμαρτυρία διά τά πρόσφατα ἄδικα φορολογικά μέτρα, τά ἐπιβληθέντα ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς βάρος τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, καθώς ἐπίσης καί ὡς διαμαρτυρία διά τόν προταθέντα νόμον  ῾Bill of Church Lands’.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 14ης / 27ης Φεβρουαρίου 2018, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου προέβη εἰς τήν κάτωθι δήλωσιν αὐτοῦ, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/02/27/38319

Συμφώνως πρός τήν δήλωσιν αὐτήν ἀναστέλλονται ὅλαι αἱ πράξεις τῆς Δημαρχίας, αἱ ἀφορῶσαι εἰς τήν συλλογήν φόρων καθώς καί πᾶσαι αἱ νομοθετικαί δραστηριότητες εἰς ἐκκλησιαστικάς περιουσίας συμπεριλαμβανομένου τοῦ νόμου  ῾Bill of Church Lands’, προταθέντος εἰς τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον ὑπό τοῦ μέλους αὐτοῦ τῆς κ. Rachel Azaria. Ἐπίσης ἀπεφασίσθη νά συσταθῇ ὁμάς εἰδημόνων ὑπό τόν Ὑπουργόν κ. Τσάχη Χανέκμπη διά συνεργασίαν μετ᾽ ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν πρός ἄρσιν τῆς δημιουργηθείσης κρίσεως.

 Αἱ τρεῖς Μείζονες Κοινότητες εἶδον τήν ἐνέργειαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὡς ἐποικοδομητικήν, καί συνεφώνησαν διά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ἀπό τῆς 4.00 π.μ. ὥρας τῆς Τετάρτης, 15ης / 28ης Φεβρουαρίου 2018, διά τῆς κάτωθι δηλώσεως αὐτῶν ἀγγλιστί, ἴδε εἰς τόν ἴδιον ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον ὡς ἀνωτέρω.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone