Ἀπό Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου / 5ης Δεκεμβρίου ἕως καί Πέμπτης 24ης Νοεμβρίου/ 7ης Δεκεμβρίου 2017, λαμβάνει χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, πλήν τῆς ξενοδοχειακῆς ἡ Συνάντησις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Εἰς τόν Διάλογον τοῦτον μετέχουν ἐξ ἴσου Ἰουδαῖοι καί Ὀρθόδοξοι, Ἀκαδημαϊκοί, κληρικοί ἤ λαϊκοί καί ἐξετάζουν εἰς ἑκάστην Συνάντησιν αὐτῶν ὡρισμένον θέμαἀπό πλευρᾶς Ἰουδαϊσμοῦ καί Χριστιανισμοῦ.

Θέμα τῆς Συναντήσεως τοῦ ἔτους τούτου εἶναι «Ἡ ἁγιότης τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τήν Ἰουδαϊκήν καί Χριστιανικήν παράδοσιν».

Πρόεδρος τοῦ Διαλόγου ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν πρωτοβουλίαν διά τήν ἔναρξιν καί συνέχισιν τοῦ Διαλόγου τούτου. Πρόεδρος ἀπό Ἰουδαϊκῆς πλευρᾶς εἶναι ὁ ραββῖνος κ. Δαυΐδ Ρόζεν, Πρόεδρος τῆς International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC).

Τήν ἔναρξιν τῆς Συναντήσεως ἐνεκαινίασεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, διά παραθέσεως δεξιώσεως εἰς τά ὀγδοήκοντα περίπου μέλη τοῦ διαλόγου εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις ξενοδοχεῖον Notre Dame, εἰς τήν ὁποίαν καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε:

ADDRESS OF H.H.B. THE PATRIARCH OF JERUSALEM TO THE ORTHODOX-JEWISH DIALOGUE AT THE NOTRE DAME CENTRE IN JERUSALEM

Εἰς ταύτην ἀπηύθυνε προσφώνησιν ὁ ραββῖνος κ. Δαυΐδ Ρόζεν, ἡ κα Σαρόν Ρέγκεβ ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ καί ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Δημήτριος Μπίκας ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τήν Τετάρτην, 23ην Νοεμβρίου/ 6ην Δεκεμβρίου 2017, ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι συμφώνως πρός τό πρόγραμμα. Ἐξ ὀνόματος τῆς Ὀρθοδοξίας ὡμίλησεν ὁ καθηγητής κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί, μέ θέμα: «Jerusalem as archetypal of be religious».

Τήν ἔναρξιν τοῦ Διαλόγου τούτου ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐλθών εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά τήν ἀναγόρευσιν Αὐτοῦ ὡς ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου Ἱεροσολύμων τοῦ Mount Scopus καί ἀπηύθυνε προσφώνησιν.

Ἅμα τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διαλόγου, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 24ης Νοεμβρίου / 7ης Δεκεμβρίου 2017, παρετέθη γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον ἐξεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

Αἱ παρουσιάσεις τῶν ὁμιλητῶν καί τά πορίσματα τῶν Συναντήσεων δημοσιεύονται εἰς τό περιοδικόν αὐτοῦ «Ἐμμανουήλ»/ Emmanuel.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone