Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00


Τήν Τρίτην 26ην Ἰουλίου / 8ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἀθλησάσης ἐν Ρώμῃ ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου, τό ἔτος 140 μ.Χ.

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Βασιλείου, λόγῳ τῆς ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ φυλασσομένης εἰκόνος αὐτῆς, τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξῆρξεν ὁ Τελετάρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδέχθη διά κέρασμα ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς ἐπιστάτρια μοναχή Θέκλα.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone