Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00


Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ὅσον καί ἐκ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.   

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορωδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν.       

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν οἱ Πρέσβεις τῆς Κύπρου, τῆς Σερβίας, ἡ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Μολδαβίας εἰς τό Κάταρ. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως ἀκολούθησε ἡ εὐλογία τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

 

 

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone