Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 15:00


Τό προσωπικόν τοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου ἐνημερώνει τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῶν Ἁγίων Τόπων ὅτι δέν εἶναι ὑπεύθυνον, διά νά δίδῃ πληροφορίας διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν εἰς δωμάτια εἰς τό Πατριαρχεῖον ἤ εἰς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες, οἱ ἀναλαμβάνοντες τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις . Παρακαλοῦνται διά τοῦτο οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ὅπως μή ἀπευθύνωνται εἰς τό προσωπικόν τοῦ Ἱστοχώρου διά τό θέμα τοῦτο.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone