Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00


Τήν Δευτέραν, 31ην Ἰανουαρίου/ 13ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας ἡ ἑορτή τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν, Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν ἐντός τοῦ κτιρίου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Ἡ κοινή αὐτή μνήμη τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καθιερώθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τόν 11ον αἰῶνα, ἵνα ἐπιλύσῃ δημιουργηθεῖσαν διαφοράν εἰς τό ἐκκλησίασμα περί τοῦ ποῖος ἐκ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι μεγαλύτερος, ἐπεκράτησε δέ νά ἑορτάζηται καί ὡς σχολική ἑορτή, λόγῳ τῆς συμβολῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων.

Τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης καί σχολικῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν τήν πρωΐαν εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος Γέρων Σκευοφύλαξ καί Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Πορφυρίου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐφροσύνου, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς μετά τοῦ ψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἑορτῆς ὁ καθηγητής Ἱερομόναχος π. Εὐφρόσυνος.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Σχολάρχης ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν, τούς καθηγητάς καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone