Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 20:00


Εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (Missia) εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας ἀνηρτήθη τήν 6ην καί τήν 8ην Ἰουλίου 2011 δημοσίευμα σχετικόν μέ τό ἀνεγειρόμενον, ὡς ὀνομάζεται, «Ρωσικόν Προσκυνηματικόν Κέντρον» εἰς τήν Ἀνατολικήν περιοχήν τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν. (βλ.: http://www.rusdm.ru/index.php?item=582 καί http://www.mospat.ru/ru/2011/07/08/news44496).

Εἰς τό δημοσίευμα τοῦτο ἀναφέρεται ὅτι τό Κέντρον τοῦτο ἀνεγείρεται εἰς γῆν, τήν ὁποίαν ἡ Ἰορδανική Κυβέρνησις παρεχώρησε εἰς τήν Ρωσικήν Ὁμοσπονδίαν τόν Φεβρουάριον τοῦ 2007, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας κ. Β. Πούτιν εἰς τήν Ἰορδανίαν, ὅτι τόν Μάρτιον τοῦ 2008 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος καί ὅτι τά ἐγκαίνια αὐτοῦ προγραμματίζονται διά τό προσεχές φθινόπωρον.

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ δημοσιεύματος τούτου, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτοῦ τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Τόπων, διευκρινίζει σήμερον ὅτι, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἐδήλωσε, θεωρεῖ τό ἔργον τοῦτο ξενῶνα διά προσκυνητάς ἄνευ ναοῦ ἤ παρεκκλησίου καί ὄχι ὡς Μετόχιον, (Patvoria), ὡς δίς ἀντικανονικῶς εἰς τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα ἀναφέρεται, καθ’ ὅτι οὐδεμία περί Μετοχίου διευθέτησις ἐγένετο, τοῦτο δέ χάριν διαφυλάξεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί προσκυνηματικῆς τάξεως, τῆς συντελούσης εἰς τήν ἀγαστήν ἐκκλησιαστικήν συνεργασίαν καί τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

 

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone