Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 18:00


Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρέχει εἰς τούς Μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πλήρη κάλυψιν σπουδῶν δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως (Γυμνασίου – Λυκείου).

Ἡ παροχή τῆς παιδείας εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών γίνεται κατά τό ἐκπαιδευτικόν πρόγραμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό Καθηγητάς προερχομένους ἐξ Ἑλλάδος.

Πλήν τούτου, οἱ Μαθηταί τῆς Σιών ἐκμανθάνουν στοιχεῖα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἁγιογραφίας (ἀπό τοῦ ἔτους τούτου), καθώς καί ἀραβικῆς γλώσσης. Συμμετέχουν εἰς τήν ζωήν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ὀργανικά αὐτοῦ μέλη, διακονοῦν εἰς τήν Θείαν Λατρείαν ποικιλοτρόπως, γνωρίζουν τήν ἔνδοξον ἱστορίαν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μέσῳ μελέτης, ἀλλά κυρίως ἐπί τῶν ἰδίων τῶν Ἁγίων Τόπων, τῶν Θεοβαδίστων Ἁγίων Τόπων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου δύνανται μετά τήν ἀποφοίτησίν των νά ὑπηρετήσουν ὑπό τήν τετιμημένην ἰδιότητα τοῦ Ἁγιοταφίτου.

Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Ἁγίας Σιών εὑρίσκεται πλησίον τοῦ τόπου τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τῆς Πεντηκοστῆς.

Περιλαμβάνονται ἔξοδα  διδάκτρων,  μεταβάσεως,  διαμονῆς καί σιτίσεως.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνήσουν:

Στην Κύπρο μέ τόν:

Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο

Ἔξαρχο τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ

Διεύθυνσις: Ἀρχιμ. Κυπριανού 4,  Τ.Κ 1010 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22670626  &  99220090

e-mail: timothymargaritis@cytanet.com.cy

Στην Ελλάδα μέ τόν:

Ἀρχιμανδρίτη Δαμιανὸ

Ἔξαρχο του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι

Διεύθυνσις: Ἐρεχθέως 18, Πλάκα Τ.Κ. 10556 Ἀθῆναι.

Τηλέφωνο: 210-3225810

Τηλεομοιοτυπικόν: 210-3228778

e-mail: ejarxia@gmail.com

Στά Ἱεροσόλυμα μέ τόν:

Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχο

Γέροντα Ἀρχιγραμματέα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Διεύθυνσις: P.O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140, Israel

Τηλέφωνο: +972-26274941  &  +972-26281033

Τηλεομοιοτυπικόν: +972-26282048

e-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων