Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 18:00


Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρέχει εἰς τούς Μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πλήρη κάλυψιν σπουδῶν δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως (Γυμνασίου – Λυκείου). Περιλαμβάνονται ἔξοδα  διδάκτρων,  μεταβάσεως,  διαμονῆς καί σιτίσεως.

Ἡ παροχή τῆς παιδείας εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών γίνεται κατά τό ἐκπαιδευτικόν πρόγραμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό Καθηγητάς προερχομένους ἐξ Ἑλλάδος.

Πλήν τούτου, οἱ Μαθηταί τῆς Σιών ἐκμανθάνουν στοιχεῖα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἁγιογραφίας (ἀπό τοῦ ἔτους τούτου), καθώς καί ἀραβικῆς γλώσσης. Συμμετέχουν εἰς τήν ζωήν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ὀργανικά αὐτοῦ μέλη, διακονοῦν εἰς τήν Θείαν Λατρείαν ποικιλοτρόπως, γνωρίζουν τήν ἔνδοξον ἱστορίαν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μέσῳ μελέτης, ἀλλά κυρίως ἐπί τῶν ἰδίων τῶν Ἁγίων Τόπων, τῶν Θεοβαδίστων Ἁγίων Τόπων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου δύνανται μετά τήν ἀποφοίτησίν των νά ὑπηρετήσουν ὑπό τήν τετιμημένην ἰδιότητα τοῦ Ἁγιοταφίτου.

Οἱ μαθητές μάς, ἐφόσον φοιτήσουν στὴ τελευταία τάξη τοῦ Γυμνασίου καί στίς τρεῖς τάξεις τοῦ Λυκείου μάς , ἀποκτούν τὸ δικαίωμα τῶν Ὁμογενῶν (ΦΕΚ 820 / 28 Μαρτίου 2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ἄρθρο 1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Τέκνα Ἑλλήνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ . Ἀπόφοιτοι Ἑλληνικῶν Λυκείων – Ἐδώ ὑπάρχει τὸ ἀρχεῖο μέ το ΦΕΚ), σύμφωνα μέ τὸ ὁποίο ,εἱσέρχονται στά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια, δίνοντας Πανελλαδικές ἔξετάσεις τὸν Σεπτέμβριο κάθε ἔτους καί διαγωνίζονται μεταξύ τοὺς για το 3% τῶν θέσεων. (Ἐδώ ὑπάρχει τὸ ἀρχεῖο, μέ τὶς βάσεις τοῦ Σεπτεμβρίου 2015 ἀνά Κατηγορία καί ἀνά Σχολή καί ἐδώ τὸ ἀρχεῖο, μέ τὶς βάσεις τοῦ Σεπτεμβρίου 2016 ἀνά Κατηγορία καί ἀνά Σχολή ).

Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Ἁγίας Σιών εὑρίσκεται πλησίον τοῦ τόπου τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τῆς Πεντηκοστῆς.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνήσουν:

Email:  agiasion30@yahoo.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  0097226719773  καί 0097226722587

ΚΙΝΗΤΟ : 00972545670625

ΚΙΝΗΤΟ στὴν Ἑλλάδα : 6973761971

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone