Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τὴν Παρασκευήν, 4ην /17ην Νοεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τὸ ἐν Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας ξενοδοχεῖον Royal τελετὴ ἐνάρξεως τῶν ἐργαισιῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), προγραμματιζομένων νά διαρκέσουν ἕως καὶ τὴν Πέμπτην, 10ην / 23ην Νοεμβρίου 2017.

Ἡ Ἐκτελεστικὴ αὕτη Ἐπιτροπή, φιλοξενουμένη ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, πρόκειται νά ἀσχοληθῇ με θέματα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, περὶ τῶν ὁποίων ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς Νότιον Κορέαν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀρχῆς ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι– μέτοχοι τοῦ Π.Σ.Ε. παραμένουν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐργαζόμεναι εἰς μίαν “Pilgrimage of Justice and Peace” / «Πορείαν Δικαιοσύνης καὶ Εἰρήνης», εἰς τὴν ὁποίαν τὸ Π.Σ.Ε. ἔχει πολλούς συμπαραστάτας καὶ μάλιστα εἰς τὴν συγκυρίαν τῆς 500ῆς ἐπετείου τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Λουθήρου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 15:00

Τήν Πέμπτην, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἡ ἐκκλησία ἑορτάζει οὐχί τήν μνήμην τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀλλά τήν μετακομιδήν τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ εἰς Λύδδαν ἐκ τῆς Ρώμης, ἔνθα ἐμαρτύρησε περί τό 305 μ. Χ. ἐπί Διοκλητιανοῦ. Εἰς Λύδδαν μετηνέχθη τό λείψανον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐπειδή ἐκ τῆς πόλεως ταύτης εἶχεν οὗτος τήν καταγωγήν ἐκ μητρός αὐτοῦ. Ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀργότερον, ὅτε ἦλθεν ἡ Ἁγία Ἑλένη εἰς τούς ἁγίους Τόπους μεταξύ 326-336 μ.Χ., ἔκτισε πρός τιμήν αὐτοῦ μεγαλοπρεπῆ ναόν, συντηρηθέντα ἕως τῆς σήμερον καί συγκαταλεγόμενον εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἑορτάζεται ὅθεν τήν 3ην Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἡ μνήμη τῆς μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Λύδδῃ ἀνεγερθέντος Ναοῦ ἐπ ὀνόματι αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 11:00

Τήν Τρίτην, 1ην / 14η Νοεμβρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Σκουρλέτης μετά κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά τήν προσκύνησιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη θερμῶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 31ης Ὀκτωβρίου/13ης Νοεμβρίου 2017 ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας Ἀντιπτέραρχος Ἱπτάμενος κ. Χρῆστος Χριστοδούλου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Μπρούμα, ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τινων συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 14:00

Ἀπό Τετάρτης, 26ης Ὀκτωβρίου / 8ης Νοεμβρίου ἕως Παρασκευῆς, 28ης Ὀκτωβρίου / 10ηςΝοεμβρίου  2017, ἔλαβε χώραν εἰς Λευκωσίαν τῆς Κύπρου Διάσκεψις μέ θέμα “Places of Worship and Holy Sites in Europe and the Middle East: Status and Protection under National and International Law”/ Τόποι λατρείας εἰς τήν Εὐρώπην καί τήν Μέσην Ἀνατολήν: Κατάστασις καί Προστασία ὑπό τήν Ἐθνικήν καί Διεθνῆ Νομοθεσίαν, διοργανουμένη ὑπό τῆς Conference of European Churches in partnership with the Presentation Office of the Church of Cyprus and the European Institutes / Διάσκεψις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἰς τά Εὐρωπαϊκά Ἱδρύματα. 

(Συνέχεια…)Page 1 of 52412345...102030...Last »