Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Μαΐου 2017, ὁμάς ὀγδοήκοντα μοναχῶν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὑπό τόν Καθηγούμενον αὐτῶν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ τῇ παρουσίᾳ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰουστίνου, οὖσα εἰς προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

 Τήν ἐκλεκτήν καί πολυπληθῆ μοναχικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐκαλωσώρισεν αὐτήν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ἁγιασθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνσάρκου παρουσίας καί εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν ποτισθεῖσαν καί ἁγιασθεῖσαν διά τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ σταυρωθέντος καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος καί εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 15:00

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Ἀναλήψεως εἰς οὐρανούς τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ὅ,τι παρεδόθη εἰς αὐτήν  ὑπό τῶν ἀποστόλων εἰς τάς εὐαγγελικάς διηγήσεις, δηλαδή ὅτι ὁ Κύριος τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός Αὐτοῦ τό προσληφθέν ἀνθρώπινον φύραμα ἡμῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός τοῦτο εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον συνέβη, ἤτοι εἰς τήν κορυφήν τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Ἐνταῦθα ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη πρῶτον ὁ Καθαγιασμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἔπειτα ὁ Ἑσπερινός ἐπί τῆς ἐστημένης ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίας Τραπέζης εἰς τά ἐρείπια τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, κατεχομένης σήμερον ὑπό τῶν Μουσουλμάνων μετά τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἀποτυπώματος τοῦ ποδός τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος καί τῶν Ἀραβοφώνων Ἱερέων τοῦ  Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τῶν τεσσαράκοντα ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναστασίμων ἡμερῶν.

Κατ’ αὐτήν ἐψάλη ἀκριβῶς ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα πλήν τοῦ Ἀποστολικοῦ καί τοῦ Eὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος.

Ἡ ἀκολουθία αὕτη μετά θείας Λειτουργίας ἐψάλη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 9ης /22ας Μαΐου 2017, ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump ἀφίχθη εἰς τό ἐν Τέλ-Ἀβίβ ἀεροδρόμιον Ben Gurion τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἡμετέρου Παλαιφάτου Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν  τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προερχόμενος ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 14:00

Τό Σάββατον, 7ην / 20ήν Μαΐου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ δέ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου τοῦ Κατηχητοῦ τό ἔτος 351 μ.Χ. ἐνεφανίσθη κατά τάς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς περί τήν ἐννάτην πρωϊνήν ὥραν φαεινός ὑπέρ τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου Σταυρός ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἕως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός ἔκπληξιν, θαυμασμόν καί δέος πολλῶν, τῶν ἐξελθόντων εἰς τάς ὁδούς καί θεωρούντων τοῦτον ἐπί ὥραν εἰς τόν οὐρανόν, ὡς περιγράφει ὁ καί ὡσαύτως αὐτόπτης μάρτυς τούτων Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Κύριλλος εἰς τήν ἐπιστολήν αὐτοῦ πρός τόν βασιλέα Κωνστάντιον, υἱόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου. (Συνέχεια…)Page 1 of 50512345...102030...Last »