Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τό Σάββατον, 3ην / 16ην Σεπτεμβρίου 2017, δι᾽ εὐχῶν καί εὐλογιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου, κείμενον πλησίον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῇ συμμετοχῇ μαθητῶν διδασκάλων καί καθηγητῶν.
(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 16:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς 31ης Αὐγούστου /13ης Σεπτεμβρίου 2017, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον παρέθεσαν γεῦμα εἰς τό παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχεῖον Notre Dame εἰς ἐκπροσώπους τού Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν τῆς Ἀμερικῆς / National Council of the Churches of Christ  USA (NCC).

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἐνημέρωσαν τούς προσκεκλημένους συνδαιτημόνας περί τῆς κρατούσης καταστάσεως εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, διῃρημένης ἀνέκαθεν εἰς τέσσαρας συνοικίας, τήν Χριστιανικήν, τήν Ἰουδαϊκήν, τήν Μουσουλμανικήν καί τήν Ἀρμενικήν καί περί τῶν ἀποπειρῶν ἀκραίων Ἰσραηλινῶν στοιχείων, οἰκιστῶν- settlers, ἵνα ἀλλάξουν τό καθεστώς τοῦτο, ὡς συμβαίνει εἰς τά παρά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ παρανόμως ἐνοικιασθέντα ξενοδοχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί περί τῆς τούτων ἀδίκου προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ δικαστηρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Δευτέραν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κάρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς μικράν ἀπόστασιν νοτιοδυτικῶς, εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν πένθιμον ταύτην ἑορτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἡρώδης ὁ τετράρχης ἀπέστειλε στρατιώτην καί ἀπέκοψε τήν κεφαλήν τοῦ ἐν φυλακῇ κρατουμένου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἐπειδή ἠλέγχετο ὑπ᾽ αὐτοῦ, διότι συνῆψε παράνομον σχέσιν μετά τῆς Ἡρωδιάδος, τῆς γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου. Ὁ Ἡρώδης ἐτέλη συμπόσιον ἐπί  τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον εἶχε καλέσει ἄρχοντας καί μεγιστᾶνας. Εἰς τοῦτο ἐχόρευσεν ἡ Σαλώμη, κόρη τῆς Ἡρωδιάδος, ἥτις ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ, διό καί ὑπεσχέθη αὐτῇ ὅτι θά δώσῃ αὐτῇ πᾶν ὅ,τι ζητήσει, ἄχρι ἡμίσεως τοῦ βασιλείου αὐτοῦ. Ἡ Σαλώμη συμβουλευσαμένη τήν μητέρα αὐτῆς, έζήτησε τήν κεφαλήν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπί πίνακι. Ὁ Ἡρώδης ἐλυπήθη, διότι ἐσέβετο τόν Ἰωάννην, ἐνετράπη ὅμως διά τόν ὅρκον καί τούς συνανακειμένους καί  ἀπέστειλε τόν σπεκουλάτορα  καί ἀπέκοψε τήν τιμίαν κάραν τοῦ Προδρόμου καί ἔδωκεν εἰς τήν Σαλώμην, ἡ ὁποία ἔφερε αὐτήν ὡς ὀψώνιον εἰς τό συμπόσιον. (Ματθ. 14, 1-12). (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 16:00

Σήμερον, Τετάρτην 6ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δημοσιεύει τήν ἀξιόλογον μελέτην τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δρ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς τήν ἵδρυσιν, λειτουργίαν καί ἀνακαίνισιν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος , τιμωμένου εἰς τό ὄνομα τῶν Ἁγίων μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:00

Τήν Τρίτην, 23ην Αὐγούστου/ 5ην Σεπτεμβρίου 2017, τρεῖς ὁμάδες Ἑλλήνων προσκυνητῶν ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητρoπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης και Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τήν προσκύνησιν εἰς τήν λιτανείαν τῆς ἀνόδου τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν πολυάριθμον καί ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησεν  εἰς αὐτούς περί τῆς βοηθείας, τήν ὁποίαν οὗτοι λαμβάνουν ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῶν θεωρίας, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καί ἡ σημερινή λιτανεία ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. (Συνέχεια…)Page 1 of 51612345...102030...Last »