Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Πέμπτην, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως βορείως εἰς τήν ἀπόληξιν τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου.

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος συμφώνως πρός τό συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας ἦτο Ἱερεύς τῶν Χριστιανῶν εἰς Μαγνησίαν, πρωτεύουσαν τῆς Θεσσαλίας καί ἤθλησεν διά βασανιστηρίων καί ἀποκεφαλισμοῦ ἐπί αὐτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου τό 198 μ.Χ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἱερουσαλήμ μοναζουσῶν καί προσκύνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 14:00

Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Φεβρουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς / Steering Committee καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων/ Project’s Owner Committee, Ὑπευθύνων τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἤτοι τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν καί τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου π. Σαμουήλ ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἀρμενίων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 19:00

    Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης /21ης Φεβρουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν ἑορταστική ἐκδήλωσις ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀγγλικανῶν εἰς Ἄκκρην. 

    Ἡ Ἐκκλησία αὕτη ἔχει τήν ἀρχήν της εἰς τόν 19ον αἰῶνα, τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν , καί ἐξυπηρετεῖ τάς ἀνάγκας τῆς Ἀγγλικῆς Κοινότητος εἰς Ἄκκρην καί τά περίχωρα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 3ης/16ης Φεβρουαρίου 2017, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, μετά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών εἰς Καταμόνας, ὁ Πρέσβυς κ. Πέτρος Μαυροειδής, Γενικός Διευθυντής τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως κ. Κωνσταντίνου Κακιούση, ὑπό τῆς συμβούλου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Ἄννας Φάρου καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Μαυροειδῆ καί τήν Συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 14:00

Τήν Πέμπτην, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Νέαν Ἱερουσαλήμ, ἐντός τῆς ὁποίας καί ὁ τάφος αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς κατά μίαν ἡμέραν, ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνείαν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἅγιος Συμεών ὑπούργησεν εἰς τό μυστήριον τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ἤτοι τῆς ὑποδοχῆς Του εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ὅτε προσήνεγκαν αὐτόν οἱ γονεῖς Του τεσσαρακονθήμερον μετά ζεύγους τρυγονίων καί δύο νεοσσῶν περιστερῶν κατά τόν Μωσαϊκόν νόμον, ἵνα ἁγιασθῇ καί τελικῶς ἐφάνη ὅτι ὁ ἐλθών ἵνα ἁγιασθῇ ἦτο οὐσιαστικῶς ὁ ἁγιάζων τάς χεῖρας τοῦ Συμεών καί τόν Ναόν, (Λουκ. Β´29-31). (Συνέχεια…)Page 1 of 48712345...102030...Last »