Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 9ης – 22ας Μαρτίου 2018, ὁ κ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μέ ἁρμοδιότητα ἐπί θεμάτων Μέσης Ἀνατολῆς καί Ἀραβικῶν Χωρῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Θεοδώρου ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:30

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 9ης / 22ας Μαρτίου 2018, ὁ κ. Νίκος Χριστοδουλίδης Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῆς Πρέσβειρας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Τέλ Ἀβίβ κας Θεσσαλίας Σιάμπου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί περί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων αὐτοῦ μετά τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κυπριακῆς πολιτείας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 8ης /21ης Μαρτίου 2018, ἡ Πρόεδρος τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Οὐκρανίας κα Ἰουλία Τιμοσένκο μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν καν Τιμοσένκο ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ἡ κα Τιμοσένκο ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν συμπαράστασιν Αὐτοῦ πρός ἐκείνην, τήν θυγατέρα αὐτῆς καί ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας αὐτῆς κατά τούς δυσκόλους καιρούς τῆς φυλακίσεως αὐτῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 8ης/ 21ης Μαρτίου 2018, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Κοντονῆς μετά συνοδείας τοῦ γραφείου αὐτοῦ καί τῆς κας Αἰκατερίνης Τζίμα τοῦ Γενικοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Κοντονῆν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησεν αὐτῷ περί τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ἐνσαρκώνοντος τήν Ἱεράν Ἱστορίαν καί περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς ἱερᾶς πόλεως τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν καί περί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου παρά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Τήν Κυριακήν, 5ην / 18ην Μαρτίου 2018, Δ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τήν μετά τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν ἐνίσχυσιν ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας εἰς τήν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν ᾗ καί ἐφυτεύθη τό τρισύνθετον ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

(Συνέχεια…)Σελίδα 1 από 54212345...102030...Τελευταία »